Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 438 results
~
Programs that are allowed to be run by reminders
2012-10-09
Els programes que es permet que puguin executar els recordatoris
~
Whether or not to use the notification tray for display reminders
2012-10-09
Si s'ha de fer servir l'àrea de notificació per visualitzar els recordatoris
1.
Enable address formatting
2012-10-09
Habilita el formatat d'adreces
2.
Whether addresses should be formatted according to standard in their destination country
2012-10-09
Si s'han de formatar les adreces segons l'estàndard del país corresponent
16.
Whether to show maps in preview pane
2012-10-09
Si s'han de mostrar els mapes a la subfinestra de previsualització
42.
Number of units for determining a birthday or anniversary reminder
2012-10-09
Nombre d'unitats per determinar un recordatori d'aniversari o commemoració
46.
Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and Sunday in the space of one weekday
2012-10-09
Si s'han de comprimir els caps de setmana en la visualització mensual, cosa que posarà els dissabtes i diumenges en un únic espai
48.
Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task
2012-10-09
Si s'ha de sol·licitar confirmació en suprimir una cita o tasca
50.
Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks
2012-10-09
Si s'ha de sol·licitar confirmació en buidar les cites i tasques
52.
Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date navigator calendar
2012-10-09
Posició de la subfinestra vertical, entre les llistes de calendaris i el calendari de navegació de les dates
54.
Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23
2012-10-09
A quina hora acaba el dia laboral, entre 0 i 23
81.
List of recently used second time zones in a Day View
2012-10-09
Llista dels fusos horaris secundaris utilitzats recentment a la visualització de dia
82.
Maximum number of recently used timezones to remember
2012-10-09
Nombre màxim de fusos horaris utilitzats recentment a recordar
84.
Default reminder value
2012-10-09
Valor per defecte per als recordatoris
85.
Number of units for determining a default reminder
2012-10-09
Nombre d'unitats per determinar un recordatori per defecte
101.
Whether to hide completed tasks in the tasks view
2012-10-09
Si s'han d'amagar les tasques completades a la visualització de tasques
105.
Number of units for determining when to hide tasks
2012-10-09
Nombre d'unitats per determinar quan s'han d'amagar les tasques
109.
Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the task list when not in the month view, in pixels
2012-10-09
Posició de la subfinestra horitzontal, entre el calendari de navegació de dates i la llista de tasques quan no s'estigui a la visualització mensual, en píxels
111.
Time the last reminder ran, in time_t
2012-10-09
L'última vegada que es va executar el recordatori, en time_t
113.
Color to draw the Marcus Bains line in the Day View
2012-10-09
Color amb el qual s'ha de dibuixar la línia de Marcus Bains a la visualització de dia
115.
Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)
2012-10-09
Color amb el qual s'ha de dibuixar la línia de Marcus Bains a la barra de temps (buit per defecte)
117.
Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar
2012-10-09
Si s'ha de dibuixar la línia de Marcus Bains (línia en el moment actual) al calendari
119.
Position of the task preview pane when oriented horizontally
2012-10-09
Posició de la subfinestra de previsualització de les tasques quan s'orienti horitzontalment
123.
Position of the memo preview pane when oriented vertically
2012-10-09
Posició de la subfinestra de previsualització de les anotacions quan s'orienti verticalment
125.
Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator calendar and task list in the month view, in pixels
2012-10-09
Posició de la subfinestra horitzontal, entre la visualització i el calendari de navegació de dates i la llista de tasques en la visualització mensual, en píxels
126.
Scroll Month View by a week, not by a month
2012-10-09
Si s'ha de desplaçar la visualització mensual en passos d'una setmana en lloc de per mes
127.
Whether to scroll a Month View by a week, not by a month
2012-10-09
Si s'ha de desplaçar la visualització mensual en passos d'una setmana en lloc de per mes
128.
Preferred New button item
2012-10-09
Element de botó «Nou» preferit
129.
Name of the preferred New toolbar button item
2012-10-09
Nom de l'element de botó «Nou» de la barra d'eines
137.
The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain
2012-10-09
La plantilla d'URL per utilitzar per defecte de dades de lliure/ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça electrònica i %d es reemplaça amb el domini
139.
Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar
2012-10-09
Mostra els dies que tinguin esdeveniments periòdics en cursiva a la part inferior esquerra del calendari
140.
Search range for time-based searching in years
2012-10-09
Interval de cerca, en anys, per una cerca basada en temps
141.
How many years can the time-based search go forward or backward from currently selected day when searching for another occurrence; default is ten years
2012-10-09
Quants anys voleu que es permetin fer cerques basades en el temps, cap endavant i cap endarrere, a partir del dia seleccionat, quan es cerqui una altra aparició. Per defecte són deu anys
143.
Whether to display the end time of events in the week and month views
2012-10-09
Si s'ha de mostrar l'hora de finalització dels esdeveniments en les visualitzacions setmanals i mensuals
151.
Whether to show week numbers in various places in the Calendar
2012-10-09
Si s'ha de mostrar el número de setmana a diversos llocs del calendari
152.
Vertical position for the tag pane
2012-10-09
Posició vertical de la subfinestra d'etiquetes
153.
Highlight tasks due today
2012-10-09
Ressaltat de tasques que vencen avui
154.
Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)
2012-10-09
Si s'ha de ressaltar les tasques que vencen avui amb un color especial («task-due-today-color»)
161.
Position of the task preview pane when oriented vertically
2012-10-09
Posició de la subfinestra de previsualització de les tasques quan s'orienti verticalment
162.
Highlight overdue tasks
2012-10-09
Ressaltat de les tasques endarrerides
163.
Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)
2012-10-09
Si s'han de ressaltar les tasques endarrerides amb un color especial («task-overdue-color»)
167.
Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes
2012-10-09
Intervals mostrats en les visualitzacions de dies i setmanes laborals, en minuts
171.
Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm
2012-10-09
Si s'ha de mostrar l'hora en el format de 24 hores en comptes d'utilitzar am/pm
173.
Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries
2012-10-09
Si s'ha d'establir un recordatori per a aniversaris i commemoracions
175.
Whether to set a default reminder for appointments
2012-10-09
Si s'ha d'establir un recordatori per defecte per a les cites
177.
Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution
2012-10-09
Utilitza el fus horari del sistema en lloc del seleccionat a l'Evolution
194.
Previous Evolution version
2012-10-09
Versió anterior de l'Evolution
196.
List of disabled plugins
2012-10-09
Llista dels connectors inhabilitats
197.
The list of disabled plugins in Evolution
2012-10-09
La llista de connectors inhabilitats a l'Evolution
202.
Whether the window is maximized
2012-10-09
Si la finestra està maximitzada