Translations by Huxain

Huxain has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

135 of 35 results
1.
Prefere_nces
2010-01-27
ޕްރިފަރަ_ންސްތައް
3.
_Help
2010-01-27
އެ_ހީ
4.
_About
2010-01-27
_ތާރަފް
15.
_Save
2010-01-27
_ސޭވް
25.
Previous
2010-01-27
ޕްރީވިއަސް(ފަހަތަށް)
26.
Next
2010-01-27
ނެކްސްޓް(ކުރޮޔަށް)
47.
Details
2010-01-27
ތަފްޞީލްތައް
95.
_Zoom In
2010-01-27
ޒޫމް ކައިރިކުރޭ (_O)
96.
Zoom _Out
2010-01-27
ޒޫމް ދުރުކުރޭ (_O)
97.
_Normal Size
2010-01-27
އާއްމު ސައިޒު (_N)
138.
Size
2010-01-27
ބޮޑުމިން (ސައިޒް)
199.
%a, %d %B %Y %X
2010-01-27
%a, %d %B %Y %X
216.
%.1f (lens)
2010-01-27
%.1f (lens)
217.
%.1f (35mm film)
2010-01-27
%.1f (35mm film)
221.
%s (*.%s)
2010-01-27
%s (*.%s)
224.
pixel
pixels
2010-01-27
ޕިކްސަލް
228.
Open Folder
2010-01-27
ފޯލްޑަރ ހުޅުވާ
242.
Other
2010-01-27
އެހެން
248.
Value
2010-01-27
އަދަދު
254.
Unknown
2010-01-27
ނުދަންނަ
255.
%a, %d %B %Y
2010-01-27
%a, %d %B %Y
259.
Image
2010-01-27
ތަސްވީރު (ފޮޓޯ)
261.
Page Setup
2010-01-27
ޕޭޖް ސެޓަޕް
263.
Position
2010-01-27
ޖަގަހަ
264.
_Left:
2010-01-27
ވާތް (_L):
265.
_Right:
2010-01-27
ކަނާތް (_R):
266.
_Top:
2010-01-27
މަތި (_T):
267.
_Bottom:
2010-01-27
ތިރި (_B):
268.
C_enter:
2010-01-27
މެދު(_e)
269.
None
2010-01-27
None
273.
_Width:
2010-01-27
ފުޅާމިން (_W):
274.
_Height:
2010-01-27
އުސްމިން (_H):
279.
Preview
2010-01-27
ޕްރިވިއު
282.
%d / %d
2010-01-27
%d / %d
286.
(invalid Unicode)
2010-01-27
(ރަނގަޅު ނޫން ޔުނިކޯޑެއް)