Translations by Michael Terry

Michael Terry has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 235 results
~
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2012-07-04
Python дұрыс емес орнатылған. "/usr/bin/python" символдық сілтемені жөндеңіз.
1.
Server for %s
2012-07-04
%s үшін сервер
2.
Main server
2012-07-04
Негізгі сервер
3.
Custom servers
2012-07-04
Өзіңіздің серверлеріңіз
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
sources.list элементін санау мүмкін емес
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
Пакеттер файлдарын табу мүмкін емес, мүмкін бұл Ubuntu дистрибутивының дискісі да емес, немесе бұрыс сәулетті диск шығар?
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
CD дискі қосу сәтсіз аяқталды
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
CD дискіні қосу кезінде қате туындады, жаңарту тоқтатылатын болады. Егер бұл дұрыс Ubuntu CD дискісі болған жағдайда, осы қате туралы хабарлауыңызды сұраймыз. Қате туралы мәлімдеме: "%s"
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Қате етіп белгіленген пакетті жою
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
"%s" пакеті (немесе пакеттері) үйлесімді емес, оны (оларды) қайта орнату қажет, бірақ та оның (олардың) архивті файл(дары) табылмады. Әрі қарай жалғастыру үшін осы пакетті (пакеттерді) жойғыңыз келеді ме?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Мүмкін сервер асыра тиелген
11.
Broken packages
2012-07-04
Бұзылған пакеттер
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Жүйеде, осы бағдарламамен жөндеу мүмкін емес, бұзылған пакеттер бар. Әрі қарай жалғастыру үшін оларды synaptic немесе apt-get бағдарламасының біреуінің көмегімен жөндеңіз.
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Мүмкін бұл уақытша мәселе, кейінірек тағы байқап көріңіз.
19.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
Жүйенің жаңартуын есептеу мүмкін емес
20.
Error authenticating some packages
2012-07-04
Кейбір пакеттердің растығын тексеру кезінде қате туындады
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
Кейбір пакеттердің шынайлығын тексеру мүмкін емес. Мүмкін бұл желімен қысқа уақытты мәселе, кейінірек тағы қайталап көріңіз. Төменде шынайлығы тексеріле алынбаған пакеттер тізімі көрсетілген.
22.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
"%s" пакеті жойылуға тиісті етіп белгіленген, бірақ ол жойылуға тыйым салынған тізімде.
23.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
"%s" негізгі пакеті жойылуға тиісті етіп белгіленген.
24.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
Қара тізімге кірістірілген '%s' нұсқасының орнатылу мүмкіндігі орындалуда
25.
Can't install '%s'
2012-07-04
"%s" орнату мүмкін емес
27.
Can't guess meta-package
2012-07-04
Мета-пакетті теріп алынбады
29.
Reading cache
2012-07-04
Кэшті оқу
30.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
Ерекше бөгеттеу (блокировка) алу мүмкін емес
31.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Әдетте, бұл, пакеттерді басқару бағдарламаның (мысалыға, apt-get aptitude) басқа көшірмесі жұмыс істегінін білдіреді. Әрі қарай осы бағдарламамен жұмыс істеу үшін, басқа бағдарлама көшірмесін жабыңыз.
32.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
Алыстаған қосылыста жаңартуға тыйым салынған
33.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
Сіз жаңарту мүмкіндігі жоқ клиенттік бағдарлама көмегімен ssh-қосылыспенен орындағыңыз келіп тұр. Текстік режимде "do-release-upgrade" қолданып жаңартыңыз. Жаңарту тоқтатылды. Жаңартуды ssh қолданбай-ақ жасап көріңіз.
34.
Continue running under SSH?
2012-07-04
SSH астында жұмысты жалғастыру қажет пе?
35.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
Бұл сеанс ssh арқылы жүруде. Жаңарту барысы сәтсіз болып қалатын болса, жүйені бұрыңғы қалыпқа келтіру қиынға соғады, сондықтан жаңартуларды ssh арқылы жасаумауға ескертеміз. Егер жалғастырамын десеңіз, ssh қосымша қызметі "%s" портында жұмыс істейтін болады. Әрі қарай жалғастырасыз ба?
36.
Starting additional sshd
2012-07-04
Қосымша sshd қосылуы
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
Қайта қалпына келтіруді жеңілдету үшін, қосымша sshd қызмет '%s' портында жүктелінеді. Егер бірдеңе болып қалса, осы қызметке ssh көмегімен қосыла аласыз.
38.
If you run a firewall, you may need to temporarily open this port. As this is potentially dangerous it's not done automatically. You can open the port with e.g.: '%s'
2012-07-04
Егер сізде бранмауэр қосылған болса, сізге осы портты уақытша ашуыңыз қажет болатын шығар. Бұл қауіпті ықтимал болғандықтан, порт автоматты ашылмайтын болады. Сіз оны өзіңіз келедей ашуыңызға болады: "%s"
39.
Can not upgrade
2012-07-04
Жаңарту мүмкін емес
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
'%s', '%s' дейін осы қосымша құралмен мүмкін емес.
44.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
Соңғы жаңартуларды Интернет желісінен жүктейін бе?
45.
The upgrade system can use the internet to automatically download the latest updates and install them during the upgrade. If you have a network connection this is highly recommended. The upgrade will take longer, but when it is complete, your system will be fully up to date. You can choose not to do this, but you should install the latest updates soon after upgrading. If you answer 'no' here, the network is not used at all.
2012-07-04
Соңғы жаңартулар интернеттен жүктеліну мүмкін емес және жүйенің толық жаңарту кезіндегі орнатыла алынбайды. Егер де сіз интернетке қосылған болсаңыз, оны қатаң түрде ұсынамыз. Жүйенің жаңартылуы ұзақ уақыт үрдіс, одан кейін сіздің жүйеңіз актуальды күйде болады. Сіз оны жасамауыңыз болады, бірақ та біз соңғы жаңартуларды тезірек орнатуыңызға ұсынамыз. Егер де сіз 'Жоқ' деп жауап берсеңіз, жаңартулар интернеттен жүктелінбейтін болады.
47.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
%s дейін жаңарту кезінде бөгеттелген
50.
No valid mirror found
2012-07-04
Дұрыс жұмыс істейтін айна табылмады
52.
Generate default sources?
2012-07-04
Қалыпты қайнар көздерді генерациялайын ба?
53.
After scanning your 'sources.list' no valid entry for '%s' was found. Should default entries for '%s' be added? If you select 'No', the upgrade will cancel.
2012-07-04
'sources.list' файлындағы '%s' үшін жазу табылмады. '%s' үшін қалыпты жазуды қосу қажет пе? Егер 'Жоқ' таңдалғаны жаңартудан бас тартқаныңыз.
54.
Repository information invalid
2012-07-04
Репозиторий туралы ақпарат қате
57.
Third party sources disabled
2012-07-04
Үшінші жақты бағдарламалар қайнар көзі өшірілді
58.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2012-07-04
'sources.list' файлындағы қайнарлары қарастырылмайтын етіп белгіленген. Кейінірек сіз оларды қайтадан «Бағдарламалар қайнар көздер» қосымша бағдарламасында немесе сіздің пакеттер менеджерінде оларды оң етіп белгілеу арқылы қолданылуыңыз мүмкін.
59.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2012-07-04
Пакет(тер) тұрақсыз күйде
60.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Please reinstall the package manually or remove it from the system.
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archive can be found for them. Please reinstall the packages manually or remove them from the system.
2012-07-04
жаңартылатын "%s" пакеті толық емес және қайта орнатылуға тиіс, бірақ оған қатысты мұрағат файлы (архивный файл) табылмады. Бұл пакетті жекешелей жаңартыңыз немесе жойыңыз.
61.
Error during update
2012-07-04
Жаңарту кезінде қате туындады
62.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2012-07-04
Жаңарту кезіндегі мәселе туындады. Әдетте бұл желідегі мәселелерінің кесірінен болуы мүмкін. Желілік қосылыстарды тексеріп, қайталап көріңіз.
66.
Not enough free disk space
2012-07-04
Дискіде қажетті бос орын жоқ
72.
Calculating the changes
2012-07-04
Өзгертулерді есептеу
73.
Do you want to start the upgrade?
2012-07-04
Жүйенің жаңартуын бастау қажет пе?