Translations by Sanjog Sigdel

Sanjog Sigdel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
105.
Continue in UEFI mode
2016-02-23
युईएफ्आई मोडमा जारी गर्
205.
Sorry
2016-02-23
माफ गर्नुहोस्
206.
You need at least ${SIZE} disk space to install ${RELEASE}.
2016-02-23
${RELEASE} स्थापना गर्न तपाईंलाई कम्तिमा ${SIZE} डिस्क स्पेस आवश्यक छ।
207.
This computer has only ${SIZE}.
2016-02-23
यो कम्प्युटरमा मात्र् $ {आकार} छ।
278.
UEFI Secure Boot
2016-02-23
युईएफ्आई सुरक्छित बुट
279.
You have chosen to enable third-party software as part of your install, which for this system includes hardware drivers for graphics and/or wi-fi hardware. Your system also has UEFI Secure Boot enabled. UEFI Secure Boot is not compatible with the use of these third-party drivers.
2017-03-17
तपाईले इन्स्टल गर्नका लागी तेस्रो-पक्ष सफ्टवेर सक्षम छनोट गर्नुभएको छ, जस्कालागी सिस्टमले ग्राफिक्स र/अथवा वाई-फाई हार्डवेरका लागी हार्डवेरहरु समाबेश गर्दछ। तपाइको सिस्टममा युईएफ्आई सेकुयर बूट सक्षम गरिएको छ। युईएफ्आई सेकुयर बूट यी तेस्रो-पक्ष ड्राईभर्सहरु संग उपयुक्त छैनन्।
280.
After installation completes, Ubuntu will assist you in disabling UEFI Secure Boot. To ensure that this change is being made by you as an authorized user, and not by an attacker, you must choose a password now and then use the same password after reboot to confirm the change.
2017-03-17
स्थापना सफल भएपछि , उबुन्टुले तपईलाई युईएफआई सेक्युर बूट असक्षम गर्न सहयोग गर्नेछ। गरिएको परिवर्तन पक्कै पनि तपाई एक आधिकृत प्रयोगकर्ता हो र आक्रमणकारी हैन भनी पक्का गर्नलाई , तपाईले अहिले एउटा पासवार्ड प्रयोग गर्नु पर्नेछ र सोही पासवार्ड रिबूट गरी पुष्टी गर्नुपर्नेछ।
281.
<span foreground="darkred">Warning</span>: If you choose not to install these drivers, or if you proceed but do not confirm the password upon reboot, Ubuntu will still be able to boot on your system but these third-party drivers will not be available for your hardware.
2017-03-17
2017-03-17
<span foreground="darkred">Warning</span>: यदि तपाई ई ड्रायिभरहरु ईन्स्टल छनौट गर्नुहुन्न भने, अथवा तपाई अगाढी बढेता पनी रिबूटमा पासवर्ड पुष्टी गर्नुभएन भनेपनी, उबुन्टुले अझैपनि सिस्टम बूटगर्न सफल हुनेछ तर ई ड्रायिभरहरु उपलब्ध हुने छैन।
282.
SecureBoot key for MokPW
2016-02-23
मोकपिडब्लुको लागी सेक्युरबुट कि