Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 106 results
1.
Activate Accessibility
type: Content of: <div><h1>
Kích hoạt Khả năng tiếp cận
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-03-30
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:1
2.
We want to make computers work for everyone, whatever your physical circumstances. So, we provide tools that make Edubuntu one of the most accessible operating systems around.
"your" refers to a large group that includes the reader.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Chúng tôi mong muốn rằng máy tính có thể phục vụ cho tất cả mọi người cho dù thể trạng của người đó là như thế nào đi nữa. Vì lẽ đó, chúng tôi mang đến những công cụ để làm cho Edubuntu trở thành một trong những hệ điều hành dễ tiếp cận nhất.
Translated and reviewed by Nguyễn Anh on 2011-03-27
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:6
3.
You can get at these tools in one place: the <em>Assistive Technologies Preferences</em>, inside the System Menu. From there, you can turn on helpful tools like <em>Orca</em>, to speak text on the screen, or dwell click to press mouse buttons automatically.
The string "Assistive Technologies Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Assistive Technologies, and the string "System menu" describes that section of the main menu. Note that certain words are kept the same to make the menu items discoverable. It is intentional that we are using soft descriptions instead of mapping out a rigid path for the user to follow. Please, if it is natural for your locale, consider the same convention.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Các công cụ này được tập trung tại một nơi: <em>Tùy chỉnh các Kỹ thuật Phụ tá</em>, trong trình đơn Hệ thống. Tại đấy, bạn có thể bật những công cụ hữu ích như <em>Orca</em>, để đọc văn bản trên màn hình, hoặc dừng lâu để tự động nhấn nút chuột.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:7
4.
Remember to check out the <em>Appearance Preferences</em>, too. You can choose between different visual styles and even change the fonts that are used by applications.
As before, the string "Appearance Preferences" is describing a particular menu item: System >
Preferences > Appearance. Certain words were kept the same to make the menu item discoverable.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Đừng quên xem qua mục <em>Tùy chỉnh Thể hiện</em> nhé. Ở đó bạn có thể chọn các phong cách thể hiện khác nhau và thậm chí thay đổi phông chữ của các ứng dụng.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/accessibility.html:8
5.
Safely Run Software
type: Content of: <div><h1>
Chạy phần mềm theo cách an toàn
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:1
6.
<em>Arkose</em> allows you to run an application in a contained environment.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> giúp bạn chạy một ứng dụng trong một môi trường được cách ly.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:6
7.
You can now test downloaded software in a protected environment easily before deploying.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Giờ đây bạn có thể dễ dàng thử nghiệm trong một môi trường được bảo vệ trước khi triển khai các phần mềm được tải xuống từ mạng.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:7
8.
<em>Arkose</em> is based on the popular LXC project, making use of advanced Linux containers capabilities.
type: Content of: <div><div><ul><li>
<em>Arkose</em> dựa trên dự án LXC thông dụng, tận dụng các khả năng cách ly tiên tiến của Linux.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/arkose.html:8
9.
Calculate Everything
type: Content of: <div><h1>
Tính toán mọi thứ
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:1
10.
Edubuntu ships with the latest version of the powerful <em>Gnome Calculator</em>.
type: Content of: <div><div><ul><li>
Edubuntu đi cùng phiên bản mới nhất của phần mềm tính toán <em>Gnome Calculator</em> mạnh mẽ.
Translated and reviewed by Hai Lang on 2013-04-02
Located in slideshows/edubuntu/slides/calc.html:6
110 of 106 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Hai Lang, Nguyễn Anh, Ngô Phan Tấn Vũ, dongha, zeratulbk.