Translations by David Planella

David Planella has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 404 results
~
Preparing to import
2012-10-09
S'està preparant la importació
~
Welcome to the F-Spot library import service. Please select a library to import, either by selecting one of the existing libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database file.
2012-04-13
Us donem la benvinguda al servei d'importació de la biblioteca F-Spot. Trieu una biblioteca a importar, o bé seleccionant una de les biblioteques existents que ha trobat el Shotwell o bé un fitxer de base de dades alternatiu de l'F-Spot.
~
Width or height
2010-09-05
Amplada o alçada
1.
Shotwell
2011-09-30
Shotwell
6.
Photo Manager
2010-08-15
Gestor fotogràfic
7.
Organize your photos
2010-08-15
Organitzeu les vostres fotos
11.
Photo Viewer
2010-08-15
Visualitzador fotogràfic
278.
_Email address
2015-04-01
Adreça _electrònica
281.
Enter the username and password associated with your Tumblr account.
2015-04-01
Introduïu el nom d'usuari i la contrasenya associats amb el vostre compte del Tumblr.
284.
Could not load UI: %s
2015-04-01
No s'ha pogut carregar la interfície d'usuari: %s
297.
_Password:
2010-09-05
Con_trasenya:
298.
Go _Back
2010-09-05
En_rere
307.
Original size
2010-09-05
Mida original
309.
_Logout
2010-09-05
_Surt
310.
_Publish
2010-09-05
_Publica
321.
Unrecognized User
2010-09-05
No es reconeix l'usuari
324.
An _existing album:
2010-09-05
Un àlbum e_xistent:
325.
A _new album named:
2010-09-05
Un àlbum _nou anomenat:
334.
Photos will appear in:
2010-09-05
Les fotografies apareixeran a:
339.
Public
2015-04-01
Públic
340.
Friends
2015-04-01
Amics
342.
_Albums (or write new):
2015-04-01
À_lbums (o escriviu-ne un de nou):
343.
Access _type:
2015-04-01
_Tipus d'accés:
344.
Disable _comments
2015-04-01
Inhabilita els _comentaris
345.
_Forbid downloading original photo
2015-04-01
_Prohibeix baixar la fotografia original
346.
Publish to an e_xisting album:
2010-09-05
Public_a a un àlbum existent:
347.
Create a _new album named:
2010-09-05
Crea un àlbum _nou anomenat:
359.
Just me
2010-09-05
Només jo
360.
Everyone
2010-09-05
Tothom
361.
Photo _size:
2010-09-05
_Mida de la foto:
363.
You are logged into Flickr as %s.
2010-09-05
Heu entrat al Flickr com a %s.
365.
Your Flickr Pro account entitles you to unlimited uploads.
2010-09-05
El vostre compte del Flickr us permet pujades il·limitades.
366.
Photos _visible to:
2010-09-05
Fotografies _visibles per:
369.
Friends & family only
2010-09-05
Només els amics i la família
376.
Photo _size preset:
2010-09-05
Mida p_redeterminada de les fotografies:
379.
You are logged into Picasa Web Albums as %s.
2010-09-05
Heu entrant als àlbums web de Picasa coma a %s.
385.
Original Size
2010-09-05
Mida original
398.
Publish
2010-09-08
Publica
415.
Blogs:
2015-04-01
Blocs:
416.
Copyright 2012 BJA Electronics
2015-04-01
Copyright 2012 BJA Electronics
419.
You are logged into Tumblr as %s.
2015-04-01
Esteu connectat al Tumblr com a %s.
425.
Blinds
2013-05-18
Persianes
426.
Chess
2013-05-18
Escacs
427.
Circle
2013-05-18
Cercle
428.
Circles
2013-05-18
Cercles
429.
Clock
2013-05-18
Rellotge
435.
Squares
2013-05-18
Quadrats
436.
Stripes
2013-05-18
Bandes
438.
Unable to create data directory %s: %s
2011-01-20
No s'ha pogut crear el directori de dades %s: %s
440.
Unable to create temporary directory %s: %s
2011-01-20
No s'ha pogut crear el directori temporal %s: %s