Translations by Carles

Carles has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 715 results
~
Shotwell has found %d photos in the F-Spot library and is currently importing them. Duplicates will be automatically detected and removed. You can close this dialog and start using Shotwell while the import is taking place in the background.
2018-03-15
Shotwell ha trobat %d imatges dins la biblioteca F-Spot i les està important. Les imatges duplicades seran automàticament detectades i eliminades. Podeu tancar aquest diàleg i començar a emprar el Shotwell mentre la importació té lloc en segon pla.
~
Welcome to the F-Spot library import service. Please select an F-Spot database file.
2018-03-15
Benvingut al servei d'importació de biblioteques de l'F-Spot. Seleccioneu un fitxer de base de dades de l'F-Spot.
~
Open with E_xternal Editor
2018-03-15
Obre amb un Editor E_xtern
~
R_emove from Library
2018-03-15
Suprim_eix de la biblioteca
~
Welcome to the F-Spot library import service. Please select a library to import, either by selecting one of the existing libraries found by Shotwell or by selecting an alternative F-Spot database file.
2018-03-15
Benvingut al servei d'importació de biblioteques de F-Spot Trieu una biblioteca a importar, ja sigui triant una de les biblioteques trobades per Shotwell o bé seleccionant alternativament un fitxer de base de dades de l'F-Spot.
~
Core Data Import Services
2018-03-15
Serveis d'importació Core Data
~
The Shotwell developers
2018-03-15
Desenvolupadors del Shotwell
~
“%s” isn’t a valid response to an OAuth authentication request
2018-03-15
«%s» no és una resposta vàlida per a una petició d'autenticació al OAuth
2.
Popular photo manager
2018-03-15
Gestor de fotografies popular
3.
Shotwell is an easy-to-use, fast photo organizer designed for the GNOME desktop. It allows you to import photos from your camera or disk, organize them by date and subject matter, even ratings. It also offers basic photo editing, like crop, red-eye correction, color adjustments, and straighten. Shotwell’s non-destructive photo editor does not alter your master photos, making it easy to experiment and correct errors.
2018-03-15
Shotwell és un ràpid organitzador de fotografies fàcil d'usar, dissenyat per a l'escriptori GNOME. Es poden importar imatges des de la seva càmera o disc, organitzar-les per data i tema, fins i tot qualificar-les. També ofereix funcions bàsiques d'edició, com retallar, correcció d'ulls vermells, ajustaments de color, i redreçar. L'editor de fotografies Shotwell no destrueix ni altera les seves imatges mestres, per tant, és fàcil d'experimentar i corregir errors.
4.
When ready, Shotwell can upload your photos to various web sites, such as Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus), and more.
2018-03-15
Quan estigui llest, Shotwell pot pujar les seves fotografies a diversos llocs web, com Facebook, Flickr, Picasa (Google Plus), i més.
5.
Shotwell supports JPEG, PNG, TIFF, and a variety of RAW file formats.
2018-03-15
Shotwell és compatible amb JPEG, PNG, TIFF, i una varietat de formats de fitxer RAW.
6.
Photo Manager
2018-03-15
Gestor de fotografies
8.
album;camera;cameras;crop;edit;enhance;export;gallery;image;images;import;organize;photo;photographs;photos;picture;pictures;photography;print;publish;rotate;share;tags;video;facebook;flickr;picasa;youtube;piwigo;
2018-03-15
àlbum;càmera;càmeres;cultiu;edició;millorar;exportació;galeria;imatge;imatges;importar;organitzar;foto;fotògrafs;fotos;imatge;imatges;fotografia;impressió;publicar;girar;compartir;etiquetes;vídeo;facebook;flickr;picasa;youtube;Piwigo;
9.
shotwell
2018-03-15
shotwell
10.
Shotwell Viewer
2018-03-15
Visualitzador del Shotwell
11.
Photo Viewer
2018-03-15
Visualitzador de fotografies
12.
authentication token
2018-03-15
testimoni d'autenticació
13.
Yandex-Fotki authentication token, if logged in.
2018-03-15
Testimoni d'autenticació si et connectes a Yandex-Fotki.
14.
Token
2018-03-15
Testimoni
15.
The token to access tumblr
2018-03-15
El testimoni per accedir a tumblr
16.
Secret token
2018-03-15
Testimoni secret
17.
The secret token to sign oauth requests
2018-03-15
El testimoni secret per firmar les sol·licituds oauth
18.
default size
2018-03-15
mida per defecte
19.
A numeric code representing the default size for photos uploaded to Tumblr
2018-03-15
Un codi numèric que representa la mida per defecte de fotos pujades a Tumblr
20.
default blog
2018-03-15
blog per defecte
21.
The name of the default blog of the user, if any
2018-03-15
El nom del blog per defecte de l'usuari, si és el cas
22.
Rajce URL
2018-03-15
L'URL de Rajce
23.
URL of the Rajce server.
2018-03-15
L'URL del servidor de Rajce.
24.
username
2018-03-15
nom d'usuari
25.
Rajce username, if logged in.
2018-03-15
Si estàs connectat amb nom d'usuari de Rajce
26.
token
2018-03-15
testimoni
27.
user token, if remembered.
2018-03-15
Si recordaves el testimoni d'usuari.
28.
last category
2018-03-15
Darrera categoria
29.
The last selected Rajce category.
2018-03-15
La darrera categoria Rajce seleccionada.
30.
last photo size
2018-03-15
Mida de la darrera imatge
31.
A numeric code representing the last photo size preset used when publishing to Rajce.
2018-03-15
Un codi numèric que representa l'última mida de la imatge preestablerta utilitzada al publicar a Rajce.
32.
remember
2018-03-15
recorda
33.
If true, remember last login.
2018-03-15
Si és veritat, recorda l'últim inici de sessió.
34.
hide album
2018-03-15
amaga l'àlbum
35.
If true, hide the newly created Rajce album.
2018-03-15
Si és veritat, amaga l'àlbum acabat de crear a Rajce.
36.
open album in web browser
2018-03-15
obre l'àlbum al navegador
37.
If true, open target album in the web browser just after uploading photos
2018-03-15
Si és veritat, obre l'àlbum de destí al navegador web solament després de pujar les fotografies
38.
remove sensitive info from uploads
2018-03-15
suprimeix les dades confidencials de les pujades
39.
Whether images being uploaded to Rajce should have their metadata removed first
2018-03-15
Abans de carregar les imatges a Rajce hauria d'haver suprimit les seves metadades primer
40.
display basic properties
2018-03-15
mostra les propietats bàsiques
41.
True if the basic properties pane is to be displayed, false otherwise.
2018-03-15
Veritat si es vol mostrar el panell de propietats bàsiques, fals en cas contrari.
42.
display extended properties
2018-03-15
Mostra propietats ampliades
43.
True if the extended properties window is to be displayed, false otherwise.
2018-03-15
Veritat si es vol mostrar la finestra de propietats ampliades, fals en cas contrari.
44.
display sidebar
2018-03-15
mostra la barra lateral