Browsing Finnish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Finnish guidelines.
1120 of 79 results
11.
Free `recode' converts files between various character sets and surfaces.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Ilmainen ”recode” muuntaa tiedostot eri merkistöjen ja pintojen välillä.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:237
12.

Usage: %s [OPTION]... [ [CHARSET] | REQUEST [FILE]... ]
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Käyttö: %s [VALITSIN]... [ [MERKISTÖ] | PYYNTÖ [TIEDOSTO]... ]
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:241
13.

If a long option shows an argument as mandatory, then it is mandatory
for the equivalent short option also. Similarly for optional arguments.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Jos pitkä valitsin näyttää argumentin pakollisena, niin se on pakollinen
myös lyhyillä valitsimilla. Sama koskee valitsinargumentteja.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:244
14.

Listings:
-l, --list[=FORMAT] list one or all known charsets and aliases
-k, --known=PAIRS restrict charsets according to known PAIRS list
-h, --header[=[LN/]NAME] write table NAME on stdout using LN, then exit
-F, --freeze-tables write out a C module holding all tables
-T, --find-subsets report all charsets being subset of others
-C, --copyright display Copyright and copying conditions
--help display this help and exit
--version output version information and exit
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Luettelot:
-l, --list[=MUOTO] luettele yksi tai kaikki tunnetut merkistöt ja aliakset
-k, --known=PARIT rajoita merkistöt tunnetun PARIT-luettelon mukaan
-h, --header[=[LN/]NIMI] kirjoita taulukon NIMI vakiotulosteeseen käyttäen LN-kieltä, poistu sitten
-F, --freeze-tables kirjoita C moduuliin säilyttäen kaikki taulut
-T, --find-subsets raportoi kaikki merkistöt, jotka ovat muiden alijoukkoja
-C, --copyright näytä Copyright-tiedot ja kopiointiehdot
--help näytä tämä opaste ja poistu
--version tulosta versiontiedot ja poistu
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:250
15.

Operation modes:
-v, --verbose explain sequence of steps and report progress
-q, --quiet, --silent inhibit messages about irreversible recodings
-f, --force force recodings even when not reversible
-t, --touch touch the recoded files after replacement
-i, --sequence=files use intermediate files for sequencing passes
--sequence=memory use memory buffers for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Toimintatilat:
-v, --verbose selitä vaiheiden sekvenssi ja kerro edistymisestä
-q, --quiet, --silent estä sanomat peruuttamattomista uudelleenkoodauksista
-f, --force pakota uudelleenkoodaukset vaikka ne eivät ole peruttavissa
-t, --touch tee touch-toiminta uudelleenkoodatuille tiedostoille sijoituksen jälkeen
-i, --sequence=files käytä väliaikaistiedostoja peräkkäisiin vaiheisiin
--sequence=memory käytä muistipuskureita peräkkäisiin vaiheisiin
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:263
16.
-p, --sequence=pipe use pipe machinery for sequencing passes
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
-p, --sequence=pipe käytä putkimekanismia peräkkäisiin ajoihin
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:275
17.
-p, --sequence=pipe same as -i (on this system)
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
-p, --sequence=pipe sama kuin -i (tässä järjestelmässä)
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:280
18.

Fine tuning:
-s, --strict use strict mappings, even loose characters
-d, --diacritics convert only diacritics or alike for HTML/LaTeX
-S, --source[=LN] limit recoding to strings and comments as for LN
-c, --colons use colons instead of double quotes for diaeresis
-g, --graphics approximate IBMPC rulers by ASCII graphics
-x, --ignore=CHARSET ignore CHARSET while choosing a recoding path
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.

Hienosäätö:
-s, --strict käytä strict-uudelleenkoodausta, salli merkkien katoaminen
-d, --diacritics muunna vain tarkemerkit ja vastaavat HTML/LaTeX-ohjelmia varten
-S, --source[=LN] rajoita uudelleenkoodaukset merkkijonoihin ja kommentteihin kuten LN-kielelle
-c, --colons käytä kaksoispisteitä kaksoissuljemerkin sijasta tarkemerkkeihin
-g, --graphics likimääräistä linjat IBMPC:ssä ASCII-grafiikalla
-x, --ignore=MERKISTÖ älä välitä MERKISTÖstä valittaessa uudelleenkoodauspolkua
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:285
19.

Option -l with no FORMAT nor CHARSET list available charsets and surfaces.
FORMAT is `decimal', `octal', `hexadecimal' or `full' (or one of `dohf').
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.

Valitsin -l ilman MUOTO- tai MERKISTÖ-asetusta luettelee käytettävissä oleva merkistöt ja pinnat.
MUOTO on ’decimal’, ’octal’, ’hexadecimal’ tai ’full’ (tai yksi kirjaimista ”dohf”).
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:296
20.
Unless DEFAULT_CHARSET is set in environment, CHARSET defaults to the locale
dependent encoding, determined by LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Jollei DEFAULT_CHARSET-muuttujaa ole asetettu ympäristössä, MERKISTÖ-oletuksena on paikallis-
asetuksesta riippuvainen koodaus, joka määritellään muuttujissa LC_ALL, LC_CTYPE, LANG.
Translated by Jorma Karvonen on 2013-12-18
Located in src/main.c:302
1120 of 79 results

This translation is managed by Ubuntu Finnish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: FinCoder, Heidi Mattila, Ilpo Kantonen, Jorma Karvonen.