Translations by Jordi Estrada

Jordi Estrada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 95 results
4.
Manage and change your network connection settings
2011-05-18
Gestioneu i modifiqueu els paràmetres de connexió de xarxa
11.
Suppress networks available notifications
2011-05-18
No mostris les notificacions de xarxes disponibles
14.
Used to determine whether settings should be migrated to a new version.
2011-05-18
S'utilitza per determinar si cal migrar els paràmetres a una versió nova.
59.
VPN Connection Failed
2011-05-18
No s'ha pogut establir la connexió VPN
62.
device not ready (firmware missing)
2011-05-18
el dispositiu no està preparat (manca el microprogramari)
63.
device not ready
2011-05-18
el dispositiu no està preparat
72.
Networking disabled
2011-05-18
S'ha inhabilitat la gestió de xarxes
73.
Enable _Networking
2011-05-18
Habilita la gestió de _xarxes
76.
Enable N_otifications
2011-05-18
Habilita les n_otificacions
97.
Wrong PUK code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PUK no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
98.
Wrong PIN code; please contact your provider.
2011-05-18
El codi PIN no és correcte. Contacteu amb el vostre proveïdor.
109.
You are now connected to the mobile broadband network.
2011-05-18
Esteu connectat a la xarxa de banda ampla mòbil.
157.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
158.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
160.
Broadcast Address:
2011-05-18
Adreça de difusió:
161.
Unknown
2011-05-18
Desconeguda
164.
802.11 WiFi (%s)
2011-05-18
Wi-Fi 802.11 (%s)
167.
General
2011-05-18
General
173.
IPv4
2011-05-18
IPv4
176.
Ignored
2011-05-18
Ignorada
185.
Notification area applet for managing your network devices and connections.
2011-05-18
Miniaplicació per a l'àrea de notificació per gestionar els dispositius i les connexions de xarxa.
188.
The NetworkManager Applet could not find some required resources (the .ui file was not found).
2011-05-18
La miniaplicació NetworkManager no ha pogut trobar alguns dels recursos necessaris (no s'ha trobat el fitxer d'interfície d'usuari).
198.
SIM PUK unlock required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
199.
SIM PUK Unlock Required
2011-05-18
Cal el codi PUK de desbloqueig de la SIM
201.
PUK code:
2011-05-18
Codi PUK:
202.
New PIN code:
2011-05-18
Codi PIN nou:
203.
Re-enter new PIN code:
2011-05-18
Torneu a introduir el codi PIN nou:
204.
Show PIN/PUK codes
2011-05-18
Mostra els codis PIN/PUK
213.
If enabled, this connection will never be used as the default network connection.
2011-05-18
Si s'habilita, aquesta connexió no s'utilitzarà mai com a connexió de xarxa predeterminada.
280.
Failed to update connection secrets due to an unknown error.
2011-05-18
No s'han pogut actualitzar els secrets de la connexió degut a un error desconegut.
328.
Twisted Pair (TP)
2011-05-18
Parell creuat (TP)
329.
Attachment Unit Interface (AUI)
2011-05-18
Connector Attachment Unit Interface (AUI)
330.
BNC
2011-05-18
Connector BNC
331.
Media Independent Interface (MII)
2011-05-18
Connector Media Independent Interface (MII)
391.
Automatic with manual DNS settings
2011-05-18
Automàtic amb paràmetres manuals per al DNS
392.
Link-Local
2011-05-18
Connexió local
396.
Domains used when resolving host names. Use commas to separate multiple domains.
2011-05-18
Dominis utilitzats en resoldre els noms d'amfitrió. Utilitzeu la coma per separar múltiples dominis.
400.
IP addresses of domain name servers used to resolve host names. Use commas to separate multiple domain name server addresses.
2011-05-18
Adreces IP dels servidors de nom de domini utilitzats per resoldre els noms d'amfitrió. Utilitzeu la coma per separar múltiples adreces de servidor de nom de domini.
402.
When connecting to IPv6-capable networks, allows the connection to complete if IPv4 configuration fails but IPv6 configuration succeeds.
2011-05-18
Quan es connecti a xarxes IPv6, permet completar la connexió per IPv6 en cas que la configuració IPv4 falli.
404.
Disabled
2011-05-18
Inhabilitada
413.
When connecting to IPv4-capable networks, allows the connection to complete if IPv6 configuration fails but IPv4 configuration succeeds.
2011-05-18
Quan es connecti a xarxes IPv4, permet completar la connexió per IPv4 en cas que la configuració IPv6 falli.
438.
N_etwork ID:
2011-05-18
Identificador de xar_xa:
443.
Authentication
2011-05-18
Autenticació:
447.
_Use point-to-point encryption (MPPE)
2011-05-18
_Utilitza l'encriptació punt a punt (MPPE)
448.
_Require 128-bit encryption
2011-05-18
_Cal l'encriptació de 128 bits
449.
Use _stateful MPPE
2011-05-18
Utilitza l'MPPE amb _estat
582.
Allowed Authentication Methods
2011-05-18
Mètodes d'autenticació admesos
588.
Challenge Handshake Authentication Protocol
2011-05-18
Protocol d'autenticació per desafiament mutu
590.
Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol
2011-05-18
Protocol d'autenticació per desafiament mutu de Microsoft
592.
Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2
2011-05-18
Protocol d'autenticació per desafiament mutu de Microsoft, versió 2