Translations by Mateusz Drożdżyński

Mateusz Drożdżyński has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
~
Wrote %lu line
Wrote %lu lines
2006-02-09
Zapisano %lu wiersz
Zapisano %lu wiersze
Zapisano %lu wierszy
~
Read %lu line (Converted from Mac format)
Read %lu lines (Converted from Mac format)
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz (przekonwertowany z formatu Mac)
Wczytano %lu wiersze (przekonwertowane z formatu Mac)
Wczytano %lu wierszy (przekonwertowanych z formatu Mac)
~
Read %lu line
Read %lu lines
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz
Wczytano %lu wiersze
Wczytano %lu wierszy
~
Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)
Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz (przekonwertowany z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu wiersze (przekonwertowane z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu wierszy (przekonwertowanych z formatu DOS oraz Mac)
~
Read %lu line (Converted from DOS format)
Read %lu lines (Converted from DOS format)
2006-02-09
Wczytano %lu wiersz (przekonwertowany z formatu DOS)
Wczytano %lu wiersze (przekonwertowane z formatu DOS)
Wczytano %lu wierszy (przekonwertowanych z formatu DOS)
~
Replaced %lu occurrence
Replaced %lu occurrences
2006-02-09
Zastąpiono %lu wystąpienie
Zastąpiono %lu wystąpienia
Zastąpiono %lu wystąpień
~
Read %lu line (Converted from DOS and Mac format)
Read %lu lines (Converted from DOS and Mac format)
2006-02-03
Wczytano %lu linię (przekonwertowaną z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu linie (przekonwertowane z formatu DOS oraz Mac)
Wczytano %lu linii (przekonwertowanych z formatu DOS oraz Mac)
14.
No current search pattern
2006-02-09
Brak szablonu wyszukiwania
55.
Too many backup files?
2005-12-16
Zbyt wiele kopii zapasowych?
57.
Error writing %s: %s
2005-12-16
Błąd podczas zapisu %s: %s
82.
Prev Line
2006-02-09
Poprzedni wiersz
2005-12-16
Poprz. linia
83.
Next Line
2006-02-09
Następny wiersz
2005-12-16
Nast. linia
111.
Go to line and column number
2006-02-09
Przejdź do wiersza i kolumny o zadanym numerze
2006-02-09
Przejdź do linii i kolumny o zadanym numerze
131.
Go to the first line of the file
2006-02-09
Przejdź do pierwszego wiersza pliku
132.
Go to the last line of the file
2006-02-09
Przejdź do ostatniego wiersza pliku
145.
Cut from the cursor position to the end of the file
2005-12-16
Wytnij od pozycji kursora do końca pliku
148.
Count the number of words, lines, and characters
2006-02-09
Policz ilość słów, wierszy i znaków
172.
Exit from the file browser
2005-12-16
Zamknij przeglądarkę plików
197.
Backwards
2006-02-09
Wstecz
202.
Back
2006-02-09
W przód
212.
Beg of Par
2006-02-09
Pocz. Akap.
213.
End of Par
2006-02-09
Kon. Akap.
214.
First Line
2006-02-09
Pierw.wiersz
215.
Last Line
2006-02-09
Ost.wiersz
218.
Tab
2006-02-09
Tabulator
224.
CutTillEnd
2006-02-03
TnijDoKońca
225.
Word Count
2005-12-16
Liczba słów
238.
Go To Text
2006-02-09
Przejdź do tekstu
256.
Constant cursor position display
2006-02-10
Stała pozycja wyświetlania kursora
263.
Auto indent
2006-02-09
Automatyczne wcięcia
264.
Cut to end
2006-02-09
Tnij do końca
266.
Conversion of typed tabs to spaces
2006-02-09
Konwersja znaków tabulacji na spacje
267.
Backup files
2006-02-09
Kopia zapasowa
273.
Search Command Help Text Enter the words or characters you would like to search for, and then press Enter. If there is a match for the text you entered, the screen will be updated to the location of the nearest match for the search string. The previous search string will be shown in brackets after the search prompt. Hitting Enter without entering any text will perform the previous search.
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia wyszukiwania Wprowadź słowa lub znaki, których chcesz szukać, następnie naciśnij Enter. Jeśli istnieje fragment tekstu do nich pasujący, ekran zostanie odświeżony pokazując położenie najbliższego dopasowania. Po zachęcie 'Szukaj:' w nawiasach kwadratowych zostanie pokazany poprzednio szukany łańcuch. Naciśnięcie Enter bez wprowadzania tekstu spowoduje wykonanie poprzedniego szukania.
276.
Insert File Help Text Type in the name of a file to be inserted into the current file buffer at the current cursor location. If you have compiled nano with multiple file buffer support, and enable multiple file buffers with the -F or --multibuffer command line flags, the Meta-F toggle, or a nanorc file, inserting a file will cause it to be loaded into a separate buffer (use Meta-< and > to switch between file buffers).
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia wstawienia pliku Wpisz nazwę pliku, którego zawartość ma zostać wstawiona do bufora bieżącego pliku w bieżącym położeniu kursora. Jeśli skompilowałeś nano z obsługą wielu buforów plikowych i włączyłeś ją opcją wiersza poleceń -F lub --multibuffer, kombinacją Meta-F albo za pomocą pliku nanorc, wstawianie pliku spowoduje wczytanie go do oddzielnego bufora (użyj Meta-< i > do przełączania się między buforami plikowymi.
277.
If you need another blank buffer, do not enter any filename, or type in a nonexistent filename at the prompt and press Enter. The following function keys are available in Insert File mode:
2006-02-10
Jeśli potrzebujesz czytego bufora, po pojawieniu się znaku zachęty nie wpisuj nic lub wprowadź nazwę nieistniejącego pliku, a następnie naciśnij klawisz Enter. W trybie wstawiania pliku dostępne są następujące klawisze funkcyjne:
278.
Write File Help Text Type the name that you wish to save the current file as and press Enter to save the file. If you have selected text with the mark, you will be prompted to save only the selected portion to a separate file. To reduce the chance of overwriting the current file with just a portion of it, the current filename is not the default in this mode. The following function keys are available in Write File mode:
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia zapisu pliku Wpisz nazwę, pod jaką chcesz zapisać bieżący plik i naciśnij Enter. Jeśli zaznaczyłeś tekst za pomocą Ctrl-^, zostanie ci zaproponowany zapis zaznaczonej części do osobnego pliku. Aby zmniejszyć ryzyko nadpisania bieżącego pliku jego częścią, w tym trybie nazwa bieżącego pliku nie jest nazwą domyślną. W trybie zapisu pliku dostępne są następujące klawisze funkcyjne:
282.
Browser Go To Directory Help Text Enter the name of the directory you would like to browse to. If tab completion has not been disabled, you can use the Tab key to (attempt to) automatically complete the directory name. The following function keys are available in Browser Go To Directory mode:
2006-02-10
Tekst pomocy polecenia przejścia do katalogu w przeglądarce Wprowadź nazwę katalogu, jaki chcesz przeglądąć. Jeśli dopełnianie za pomocą tabulacji nie zostało wyłączone, możesz skorzystać klawisza TAB, co automatycznie dopełni (jeśli to możliwe) nazwę wpisywanego katalogu. W trybie przejścia do katalogu w przeglądarce dostępne są następujące klawisze funkcyjne:
288.
enable/disable
2006-02-09
włącz/wyłącz
297.
Buffer not written to %s: %s
2005-12-16
Plik nie zapisany do %s: %s
298.
Buffer not written: %s
2005-12-16
Plik nie zapisany: %s
303.
Enable smart home key
2006-02-09
Uaktywnij inteligentny przycisk home
304.
Save backups of existing files
2006-02-09
Zapisz kopie zapasowe istniejących plików
307.
Directory for saving unique backup files
2006-02-09
Katalog zapisu kopii zapasowych
309.
Convert typed tabs to spaces
2006-02-09
Zamień wpisane tabulatory na spacje
343.
Cut from cursor to end of line
2006-02-09
Tnij od pozycji kursora do końca linii
396.
Regex strings must begin and end with a " character
2006-02-09
Wyrażenia regularne muszą zaczynać się i kończyć znakiem "