Translations by Joan Duran

Joan Duran has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 214 results
66.
Set this to the logical button mapping.
2011-05-18
Establiu-ho per al mapat lògic de botons.
67.
Wacom stylus pressure threshold
2011-05-18
Llindar de pressió de l'estilogràfica Wacom
68.
Set this to the pressure value at which a stylus click event is generated.
2011-05-18
Establiu-ho al valor de pressió al qual es generarà un esdeveniment de clic amb l'estilogràfica.
69.
Wacom eraser pressure curve
2011-05-18
Corba de pressió de la goma d'esborrar Wacom
70.
Set this to x1, y1 and x2, y2 of the pressure curve applied to the eraser.
2011-05-18
Establiu-ho a x1, y1 i x2, y2 de la corba de pressió aplicada a la goma d'esborrar.
71.
Wacom eraser button mapping
2011-05-18
Mapat de botons de la goma d'esborrar Wacom
72.
Wacom eraser pressure threshold
2011-05-18
Llindar de pressió de la goma d'esborrar Wacom
73.
Set this to the pressure value at which an eraser click event is generated.
2011-05-18
Establiu-ho al valor de pressió al qual es generarà un esdeveniment de clic amb la goma d'esborrar.
74.
Wacom button action type
2012-03-19
Tipus d'acció del botó Wacom
75.
The type of action triggered by the button being pressed.
2012-03-19
El tipus d'acció a realitzar quan es premi el botó.
76.
Key combination for the custom action
2012-03-19
Combinació de tecles per a l'acció personalitzada
77.
The keyboard shortcut generated when the button is pressed for custom actions.
2012-03-19
La drecera de teclat generada quan es premi el botó per a accions personalitzades.
78.
Key combinations for a touchring or touchstrip custom action
2013-09-09
Combinacions de tecla per a una acció personalitzada d'anell o de banda tàctil
79.
The keyboard shortcuts generated when a touchring or touchstrip is used for custom actions (up followed by down).
2012-03-19
Les dreceres de teclat generades quan s'utilitza un anell o banda tàctil per a accions personalitzades (a dalt seguit per abaix).
98.
List of plugins that are allowed to be loaded
2013-09-09
Llista de connectors que es poden carregar
100.
Mount paths to ignore
2009-10-20
Camins de muntatge a ignorar
101.
Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space.
2009-10-20
Especifica una llista de camins de muntatge a ignorar quan els queda poc espai lliure.
102.
Free percentage notify threshold
2010-03-09
Llindar per notificar el percentatge lliure
2009-10-20
Llindar per a notificar el percentatge lliure
103.
Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If the percentage free space drops below this, a warning will be shown.
2010-10-18
El percentatge del llindar d'espai lliure per a l'avís inicial de poc espai de disc. Si el percentatge d'espai lliure baixa per sota d'aquest, es mostrarà un avís.
104.
Subsequent free space percentage notify threshold
2011-05-18
Llindar de notificació de percentatge d'espai lliure consecutiu
105.
Specify the percentage that the free disk space should reduce by before issuing a subsequent warning.
2010-10-18
Especifica el percentatge d'espai de disc lliure que s'hauria de reduir abans de mostrar més avisos.
106.
Free space notify threshold
2011-05-18
Llindar per notificar el percentatge d'espai lliure
107.
Specify an amount in GB. If the amount of free space is more than this, no warning will be shown.
2010-10-18
Especifica una quantitat en GB. Si l'espai lliure és més gran, no es mostrarà cap avís.
108.
Minimum notify period for repeated warnings
2009-10-20
Període mínim entre notificacions d'avisos repetits
109.
Specify a time in minutes. Subsequent warnings for a volume will not appear more often than this period.
2009-10-20
Especifica un temps en minuts. Els pròxims avisos per a un volum no apareixeran abans d'aquest període de temps.
110.
Custom keybindings
2012-08-24
Vinculacions personalitzades
111.
List of custom keybindings
2012-08-24
Llista de vinculacions personalitzades
113.
Binding to launch the calculator.
2010-03-09
Vinculació per executar la calculadora.
117.
Binding to launch the email client.
2010-03-09
Vinculació per executar el client de correu electrònic.
119.
Binding to eject an optical disc.
2010-10-18
Vinculació per expulsar un disc òptic.
121.
Binding to launch the help browser.
2010-03-09
Vinculació per executar el navegador de l'ajuda.
122.
Home folder
2009-07-02
Carpeta de l'usuari
123.
Binding to open the Home folder.
2010-03-09
Vinculació per obrir la carpeta de l'usuari.
125.
Binding to launch the media player.
2010-03-09
Vinculació per executar el reproductor multimèdia.
127.
Binding to skip to next track.
2010-03-09
Vinculació per saltar a la peça següent.
129.
Binding to pause playback.
2010-03-09
Vinculació per fer una pausa a la reproducció.
131.
Binding to start playback (or toggle play/pause).
2010-03-09
Vinculació per iniciar el reproductor (o commutar entre reproducció/en pausa).
133.
Binding to log out.
2010-03-09
Vinculació per sortir de la sessió.
135.
Binding to skip to previous track.
2010-03-09
Vinculació per saltar a la peça anterior.
2009-09-08
Vinculació per a saltar a la peça anterior.
137.
Binding to lock the screen.
2010-03-09
Vinculació per bloquejar la pantalla.
139.
Binding to launch the search tool.
2010-03-09
Vinculació per executar l'eina de cerca.
141.
Binding to stop playback.
2010-03-09
Vinculació per aturar la reproducció.
145.
Binding to lower the system volume.
2010-03-09
Vinculació per abaixar el volum del sistema.
147.
Binding to mute the system volume.
2010-03-09
Vinculació per silenciar el volum del sistema.
149.
Binding to raise the system volume.
2010-03-09
Vinculació per apujar el volum del sistema.
150.
Take a screenshot
2012-03-19
Fes una captura de pantalla
151.
Binding to take a screenshot.
2012-03-19
Vinculació per fer una captura de pantalla.
152.
Take a screenshot of a window
2012-03-19
Fes una captura de pantalla d'una finestra