Translations by thoha

thoha has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
2.
Add Startup Program
2009-04-30
ސްޓާޓްއަޕް ޕްރޮގްރާމް އިތުރުކުރޭ
3.
Edit Startup Program
2009-04-30
ސްޓާޓްއަޕް ޕްރޮގްރާމް އެޑިޓްކުރޭ
9.
Startup Applications Preferences
2009-04-30
ސްޓާޓްއަޕް އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ގެންނަންބޭނުންވާ ބަދަލުތައް
12.
Version of this application
2009-04-30
މި އެޕްލިކޭޝަންގެ ވާޝަން
20.
Startup Applications
2009-04-30
ސްޓާޓްއަޕް އެޕްލިކޭޝަންތައް
21.
Choose what applications to start when you log in
2009-04-30
ލޮގިން ވާއިރު ހުޅުވެން ބޭނުންވާ އެޕްލިކޭޝަން ހިޔާރުކުރޭ
29.
Additional startup _programs:
2009-04-30
އިތުރު ސްޓާޓްއަޕް -ޕްރޮގްރާމްތައް
33.
Comm_ent:
2009-04-30
ފާޑު_ކިޔަން
34.
Co_mmand:
2009-04-30
ކޮ_މާންޑް
35.
_Name:
2009-04-30
_ނަން
48.
Enable debugging code
2009-04-30
ޑިބަގިންގ ކޯޑް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތް ހަދާ
51.
Not responding
2009-04-30
އިޖާބައެއް ނުދޭ
73.
Log out
2009-04-30
ލޮގް އައުޓް