Translations by Abdullah Zahir

Abdullah Zahir has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
1.
Sound & Video
2009-06-08
އަޑާއި ވީޑިއޯ
3.
Programming
2009-06-08
ޕުރޮގުރާމު ކުރުން
4.
Tools for software development
2009-06-08
ސޮފްޓުވެއަރު ހެދުމުގެ ހަތިޔާރު
6.
Games
2009-06-08
ގޭމު
2009-06-08
ގޭމް
7.
Games and amusements
2009-06-08
ގޭމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުން
8.
Graphics
2009-06-08
ކުރެހުން
9.
Graphics applications
2009-06-08
ކުރަހާ ސޮފްޓުވެއަރު
10.
Internet
2009-06-08
އިންޓަނެޓު
11.
Programs for Internet access such as web and email
2009-06-08
ވެބުސައިޓަށް ވަނުމާއި އީމެއިލް ބެލުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕުރޮގުރާމުތައް
13.
Office Applications
2009-06-08
"އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސް" ބުނުމަށްވުރެ "އޮފީސް ޕުރޮގުރާމްތައް" ބުނުމުން އޮފީހެއްގައި ތިބޭ ބަޔަކަށް އެމީހުންގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ޕުރޮގުރާމުތައް ހުރިތަން ކަމަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ފެނޭ
14.
System Tools
2009-06-08
"ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ކަންތައްތަކަށް ބޭނުންކުރާ ޕުރޮގުރާމުތައް" މި ޢިބާރާތް ދިގުނަމަވެސް ބޭނުން ކުރަން ފެނޭ
15.
System configuration and monitoring
2009-06-08
ކޮމްޕިއުޓަރު ކޮންފިގަރު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
16.
Universal Access
2009-06-08
އެންމެންނަށް ލިބޭ
2009-06-08
ހުރިހައި ދިމާއަކުން ވަދެވޭ
17.
Universal Access Settings
2009-06-08
އެހެންމީހުންނަށް ލިބުމުގައި ކަންތައްތައް ހުރިގޮތް
18.
Accessories
2009-06-08
ޢާއްމު ޕުރޮގުރާމުތައް
2009-06-08
މުހިންމު ޕުރޮގުރާމުތައް
19.
Desktop accessories
2009-06-08
ކޮންޕިއުޓަރެއްގެ ޢާއްމު ޕުރޮގުރާމުތައް
20.
Applications
2009-06-08
ޕުރޮގުރާމުތައް
2009-06-08
ސޮފުޓުވެއަރު
50.
Administration
2009-06-08
އިދާރާ
51.
Change system-wide settings (affects all users)
2009-06-08
މުޅި ސިސްޓަމާ ގުޅުންހުރި ކަންތަކަށް ބަދަލުގެންނަ (ބޭނުންކުރާ އެންމެނާ ގުޅޭ)
52.
Preferences
2009-06-08
ޚިޔާރުތައް
53.
Personal preferences
2009-06-08
އަމިއްލަ ޚިޔާރުތައް
60.
Hardware
2009-06-08
ހާޑުވެއަރު
61.
Settings for several hardware devices
2009-06-08
ހާޑުވެއަރުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާފައި ހުރިގޮތް
64.
System
2009-06-08
ނިޒާމު / ކޮމްޕިއުޓަރު
65.
System settings
2009-06-08
ކޮމްޕިއުޓަރުގެ ކަންތައް ހުރިގޮތް