Translations by Mohi

Mohi has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
4.
Tools for software development
2009-08-15
ސޮފްޓްވެއާ އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތައް
11.
Programs for Internet access such as web and email
2009-08-15
އިންޓަނެޓަށް ވަންނަން (އީމޭލާއި ވެބްސައިޓުތައް ބެލުމަށް) ބޭނުންކުރާ ޕްރޮގްރާމްތައް
60.
Hardware
2009-08-15
ހާޑްވެއާ
2009-08-15
rWaevoDAh
61.
Settings for several hardware devices
2009-08-15
ހާޑްވެއާތަކުގެ ސެޓިންސް