Translations by Sobah

Sobah has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
3.
Programming
2010-05-17
ޕުރޮގުރާމު ލިޔުން
4.
Tools for software development
2010-05-17
ސޮފްޓްވެއަރ ލޔުމަށް އެހީވެދޭ އާލާތް
8.
Graphics
2010-05-17
ކުރެހުންތެރިކަން
9.
Graphics applications
2010-05-17
ކުރެހުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން
13.
Office Applications
2010-05-17
އޮފީސް މަސައްކަތުގެ އެޕްލިކޭޝަން
28.
Action
2010-05-17
އެކްސަން
50.
Administration
2010-05-17
އިދާރީކަންކަން
51.
Change system-wide settings (affects all users)
2010-05-17
މުޅި ސިސްޓަމް ގެ ސެޓިންގްސް ބަދަލު ކުރައްވާ (ހުރިހާ ޔޫޒަސް)
52.
Preferences
2010-05-17
އިޙްތިޔާރުކުރާގޮތް
53.
Personal preferences
2010-05-17
އަމިއްލައަށް އިޙްތިޔާރުކުރާގޮތް