Translations by Inash Zubair

Inash Zubair has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

123 of 23 results
1.
Sound & Video
2006-09-14
އަޑު އަދި ވީޑިއޯ
3.
Programming
2006-09-14
ޕްރޮގްރާމިންގް
2006-09-14
ޕްރޮގްރާމިންގް
2006-09-14
ޕްރޮގްރާމިންގް
4.
Tools for software development
2006-09-23
ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
5.
Education
2006-09-23
ތައުލީމު
6.
Games
2006-09-14
ކުޅިވަރުތައް
2006-09-14
ކުޅިވަރުތައް
2006-09-14
ކުޅިވަރުތައް
10.
Internet
2006-09-14
އިންޓާނެޓް
2006-09-14
އިންޓާނެޓް
11.
Programs for Internet access such as web and email
2006-09-14
ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓް އެކްސެސްކުރާ ޕްރޮގްރާމުތައް
2006-09-14
ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓް އެކްސެސްކުރާ ޕްރޮގްރާމުތައް
2006-09-14
ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓް އެކްސެސްކުރާ ޕްރޮގްރާމުތައް
12.
Office
2006-09-14
އޮފީސް
13.
Office Applications
2006-09-14
އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސް
18.
Accessories
2006-09-23
އެކްސެސަރީސް
19.
Desktop accessories
2006-09-23
ޑެސްކްޓޮޕް އެކްސެސަރީސް
20.
Applications
2006-09-14
އެޕްލިކޭޝަންސް
21.
Other
2006-09-14
އެހެނިހެން
2006-09-14
އެހެނިހެން
2006-09-14
އެހެނިހެން
64.
System
2006-09-14
ސިސްޓަމް