Translations by Huxain

Huxain has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

129 of 29 results
2.
Multimedia menu
2009-05-02
މަލްޓިމީޑިއާ މެނު
2009-04-23
މަލްޓިމީޑިއާ މެނޫ
3.
Programming
2012-10-10
ޕްރޮގްރާމިންގް
4.
Tools for software development
2012-10-10
ސޮފްޓްވެޔާރ ޑެވެލޮޕް ކުރުމުގެ ޓޫލްސްތައް
6.
Games
2012-10-10
ގޭމްސް
2009-04-23
ގޭމްސް
7.
Games and amusements
2012-10-10
ގޭމުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުންތައް
2009-07-18
ކުޅިވަރާއި މުނިފޫހިފިލުވުން
2009-05-05
ގޭމުތަކާއި މުނިފޫހިފިލުވުންތައް
8.
Graphics
2012-10-10
ގްރެފިކްސް
9.
Graphics applications
2012-10-10
ގްރެފިކްސް އެޕްލިކޭޝަންތައް
10.
Internet
2012-10-10
އިންޓަނެޓް
2009-04-23
އިންޓަނެޓް
11.
Programs for Internet access such as web and email
2009-05-05
ވެބް އަދި އީމެއިލް ފަދަ އިންޓާނެޓްގެ ބޭނުންހިފާ ޕްރޮގްރާމުތައް
13.
Office Applications
2012-10-10
އޮފީސް އެޕްލިކޭޝަންސް
16.
Universal Access
2012-10-10
ހުރިހާދިމލަކުން ވަދެވޭ
21.
Other
2012-10-10
އެހެނިހެން
2009-10-28
އެހެން
22.
Applications that did not fit in other categories
2012-10-10
އެހެން ކެޓަގަރީތަކާ ނުގުޅޭ އެޕްލިކޭޝަންތަށް
2009-10-28
އެހެނިހެން ބައިތަކަށް ފެތޭ ޕުރޮގުރާމުތައް
51.
Change system-wide settings (affects all users)
2009-04-18
މުޅި ސިސްޓަމް ގެ ސެޓިންގްސް ބަދަލު ކުރައްވާ - ޔޫޒާޒްއެކުލެވޭގޮތަށް
60.
Hardware
2012-10-10
ހާރޑްވެއަރ
2009-07-18
ހާޑްވެޔަރ
61.
Settings for several hardware devices
2012-10-10
ހާރޑުވެއަރ ޑިވައިސްތަކުގެ ސެޓިންގްތައް
62.
Personal
2012-10-10
އަމިއްލަަ
2009-10-28
އަމިއްލަ
63.
Personal settings
2012-10-10
އަމިއްލަ ސެޓިންތައް
65.
System settings
2012-10-10
ސިސްޓަމް ސެޓިންގްސް
2009-05-02
ސިސްޓަމް ސެޓިންގްސްތައް