Translations by Ahmed Sunil

Ahmed Sunil has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

124 of 24 results
1.
Sound & Video
2010-05-16
ސައުންޑް އަދި ވީޑިއޯ
3.
Programming
2010-05-16
ޕްރޮގްރާމިންގްޕްރޮގްރާމިންގ
10.
Internet
2010-05-16
އިންޓަރނެޓް
30.
Adventure
2010-05-16
އެޑްވެންޗަރ ގޭމްތައް
31.
Adventure style games
2010-05-16
އެޑްވެންޗަރ ސްޓައިލްގެ ގޭމްތައް
32.
Arcade
2010-05-16
ައަރކޭޑް ގޭމްތައް
33.
Arcade style games
2010-05-16
ައަރކޭޑް ސްޓައިލްގެ ގޭމްތައް
34.
Falling blocks
2010-05-16
ވެއްޓޭ ގާ
35.
Falling blocks games
2010-05-16
ވެއްޓޭ ގާ ގޭމްތަށް
36.
Board
2010-05-16
ބޯރޑް
37.
Board games
2010-05-16
ބޯޑުގައި ކުޅޭގޭމްތައް
39.
Card games
2010-05-16
ކާރޑް ގޭމްތައް
43.
Scientific applications
2010-05-16
ސައިންޓިފިކް އެޕްލިކޭޝަންތައް
45.
Games for kids
2010-05-16
ކުޑަކުދިންގެ ގޭމްތައް
46.
Logic
2010-05-16
ލޮޖިކް ގޭމްތައް
47.
Logic and puzzle games
2010-05-16
ލޮގިކް އަދި ޕަޒްލް ގޭމްސް
48.
Role playing
2010-05-16
ރޯލް ޕްލޭއިން
49.
Role playing games
2010-05-16
ރޯލް ޕްލޭއިން ގޭމްތައް
54.
Simulation
2010-05-16
ސިމިއުލޭޝަން
55.
Simulation games
2010-05-16
ސިމިއުލޭޝަން ގޭމްތައް
56.
Sports
2010-05-16
ސްޕޯރޓްސް
57.
Sports games
2010-05-16
ސްޕޯރޓްސް ގޭމްތައް
58.
Strategy
2010-05-16
ސްޓްރެޓެޖީ
59.
Strategy games
2010-05-16
ސްޓްރެޓެޖީ ގޭމްތައް