Translations by Xavi Ivars

Xavi Ivars has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 116 results
3.
Initial Setup
2018-04-06
Configuració inicial
4.
_Next
2018-04-06
_Següent
6.
_Accept
2018-04-06
_Accepta
7.
_Skip
2018-04-06
_Omet
8.
_Previous
2018-04-06
A_nterior
9.
_Cancel
2018-04-06
_Cancel·la
10.
Force existing user mode
2018-04-06
Força el mode d'usuari existent
11.
— GNOME initial setup
2018-04-06
— Configuració inicial del GNOME
12.
About You
2018-04-06
Quant a vós
13.
Failed to register account
2018-04-06
S'ha produït un error en registrar el compte
14.
No supported way to authenticate with this domain
2018-04-06
No hi ha cap manera compatible per autenticar-se amb este domini
15.
Failed to join domain
2018-04-06
S'ha produït un error en unir-se al domini
16.
Failed to log into domain
2018-04-06
S'ha produït un error en iniciar la sessió al domini
17.
Enterprise Login
2018-04-06
Entrada corporativa
18.
Enterprise login allows an existing centrally managed user account to be used on this device. You can also use this account to access company resources on the internet.
2018-04-06
L'entrada corporativa permet l'ús d'un compte d'usuari gestionat de forma centralitzada en este dispositiu. També podeu utilitzar el compte per accedir a recursos de l'empresa a Internet.
19.
_Domain
2018-04-06
_Domini
20.
_Username
2018-04-06
Nom d'_usuari
21.
_Password
2018-04-06
Contrase_nya
22.
Enterprise domain or realm name
2018-04-06
Domini corporatiu o nom del regne
23.
C_ontinue
2018-04-06
C_ontinua
24.
Domain Administrator Login
2018-04-06
Entrada de l'administrador del domini
25.
In order to use enterprise logins, this computer needs to be enrolled in a domain. Please have your network administrator type the domain password here, and choose a unique computer name for your computer.
2018-04-06
Per poder utilitzar entrades corporatives, este ordinador ha de formar part del domini. Demaneu a l'administrador de xarxa que introduïsca ací la contrasenya de domini i trieu un nom d'ordinador únic per l'ordinador.
26.
_Computer
2018-04-06
_Ordinador
27.
Administrator _Name
2018-04-06
_Nom de l'administrador
28.
Administrator Password
2018-04-06
Contrasenya de l'administrador
29.
Please check the name and username. You can choose a picture too.
2018-04-06
Comproveu el nom i el nom d'usuari. Podeu triar també una fotografia.
30.
We need a few details to complete setup.
2018-04-06
Necessitem algunes dades per completar la configuració.
31.
Avatar image
2018-04-06
Imatge d'avatar
32.
Please provide a name and username. You can choose a picture too.
2018-04-06
Introduïu un nom i nom d'usuari. Podeu triar també una fotografia.
33.
_Full Name
2018-04-06
_Nom complet
34.
Set Up _Enterprise Login
2018-04-06
Configura l'_entrada corporativa
35.
Disable image
2018-04-06
Inhabilita la imatge
36.
Take a photo…
2018-04-06
Fes una foto...
37.
Cannot automatically join this type of domain
2018-04-06
No es pot unir automàticament a este tipus de domini
38.
No such domain or realm found
2018-04-06
No s'ha trobat el domini o el regne
39.
Cannot log in as %s at the %s domain
2018-04-06
No s'ha pogut entrar com a %s al domini %s
40.
Invalid password, please try again
2018-04-06
La contrasenya no és vàlida, torneu-ho a intentar
41.
Couldn’t connect to the %s domain: %s
2018-04-06
No s'ha pogut connectar al domini %s: %s
42.
Sorry, that user name isn’t available. Please try another.
2018-04-06
El nom d'usuari no està disponible. Proveu-ne un altre.
43.
The username is too long.
2018-04-06
El nom d'usuari és massa llarg.
44.
The username cannot start with a “-”.
2018-04-06
El nom d'usuari no pot començar amb «-».
45.
The username should only consist of upper and lower case letters from a-z, digits and the following characters: . - _
2018-04-06
El nom d'usuari només ha de consistir en lletres majúscules i minúscules de la «a» a la «z», dígits i qualsevol dels caràcters següents: . - _
46.
This will be used to name your home folder and can’t be changed.
2018-04-06
Es farà servir per anomenar la vostra carpeta personal i no es pot canviar.
47.
License Agreements
2018-04-06
Acords de llicència
48.
I have _agreed to the terms and conditions in this end user license agreement.
2018-04-06
He _acceptat les condicions d'ús de la llicència d'usuari.
49.
Add Account
2018-04-06
Afig un compte
50.
Online Accounts
2018-04-06
Comptes en línia
51.
Connect Your Online Accounts
2018-04-06
Connecteu els vostres comptes en línia
52.
Connect your accounts to easily access your email, online calendar, contacts, documents and photos.
2018-04-06
Connecteu els vostres comptes per poder accedir fàcilment al correu, el calendari en línia, els contactes, els documents i les fotos.
53.
Accounts can be added and removed at any time from the Settings application.
2018-04-06
Es poden afegir o suprimir comptes en qualsevol moment des de les preferències.