Translations by Xavi Ivars

Xavi Ivars has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 122 results
~
Resizing a filesystem can lead to data loss. You are adviced to backup your data before. The resize operation will take longer if a lot of data has to be moved. The minimal size is calculated according to the current content. Keep additional free space for the filesystem to work fast and reliably.
2018-02-18
Canviar la mida d'un sistema de fitxers pot provocar pèrdues de dades. Vos recomanem que feu una còpia de seguretat de les vostres dades abans. L'operació de canvi de mida trigarà més si s'han de moure moltes dades. La mida mínima es calcula d'acord amb el contingut actual. Mantingueu un espai lliure addicional perquè el sistema de fitxers funcione de manera ràpida i fiable.
~
All data on the volume will be overwritten and will likely not be recoverable by data recovery services
2018-02-18
Se sobreescriuran totes les dades del volum i segurament no es podran recuperar amb sistemes de recuperació de dades
3.
drive-removable-media
2018-02-18
drive-removable-media
8.
GNOME Disks
2018-02-18
GNOME Disks
9.
Disk management utility for GNOME
2018-02-18
Utilitat de gestió de disc pel GNOME
10.
Disks provides an easy way to inspect, format, partition, and configure disks and block devices.
2018-02-18
El Discs ofereix una forma senzilla d'inspeccionar, formatar, crear particions, i configurar discs i dispositius de blocs.
11.
Using Disks, you can view SMART data, manage devices, benchmark physical disks, and image USB sticks.
2018-02-18
Amb el Discs, podeu veure les dades SMART, gestionar dispositius, proves de rendiment dels discs i imatges en llapis USB.
12.
An easy way to manage your disks
2018-02-18
Una manera fàcil de gestionar els discs
16.
gnome-disks
2018-02-18
gnome-disks
17.
An error occurred
2018-02-18
S'ha produït un error
23.
If checked, the mount will be read-only. This is useful if you don’t want the underlying disk image to be modified
2018-02-18
Si se selecciona, el muntatge serà només en mode lectura. Això és útil si no voleu que es modifiqui la imatge de disc que conté
26.
Cannot open “%s” — maybe the volume isn’t mounted?
2018-02-18
S'ha produït un error en obrir «%s». Potser el volum no està muntat?
27.
Error opening “%s”: %m
2018-02-18
S'ha produït un error en obrir «%s»: %m
29.
Stop running jobs?
2018-02-18
Voleu aturar les tasques actives?
30.
Closing now stops the running jobs and leads to a corrupt result.
2018-02-18
Si tanqueu ara, les tasques que s'estan duent a terme s'aturaran i això comportarà un resultat malmés.
52.
Seek Error Rate
2018-02-18
Ràtio d'errors de busca
54.
Seek Timer Performance
2018-02-18
Rendiment del comptador de busca
68.
High Fly Writes
2018-02-18
Escriptures a més alçària
69.
Number of times a recording head is flying outside its normal operating range
2018-02-18
Nombre de vegades que un capçal d'escriptura està a més alçària del seu rang d'operació normal
77.
Number of cycles into landing zone position
2018-02-18
Nombre de cicles dins de la posició de la zona de busca
91.
Number of errors while writing to disk (or) multi-zone error rate (or) flying-height
2018-02-18
Nombre d'errors en escriure al disc (o) ràtio d'errors en múltiples zones (o) d'alçària dels capçals
102.
Flying Height
2018-02-18
Alçària del capçal
103.
Height of heads above the disk surface
2018-02-18
Alçària dels capçals per sobre de la superfície del disc
105.
Amount of high current used to spin up the drive
2018-02-18
Quantitat de corrent utilitzat per engegar la unitat
108.
Offline Seek Performance
2018-02-18
Rendiment de busca en desconnexió
109.
Drive’s seek performance during offline operations
2018-02-18
Rendiment de busca de la unitat en operacions en desconnexió
189.
%u sample
%u samples
2018-02-18
%u mostra
%u mostres
195.
An error occurred
2018-02-18
S'ha produït un error
197.
Benchmark
2018-02-18
Test de referència
210.
The passphrases do not match
2018-02-18
Les contrasenyes no coincideixen
211.
The passphrase matches the existing passphrase
2018-02-18
La contrasenya coincideix amb l'actual
227.
_Close
2018-02-18
Tan_ca
265.
The label matches the existing label
2018-02-18
L'etiqueta coincideix amb l'actual
280.
No partitioning
2018-02-18
Sense particions
286.
All data on the disk will be overwritten and will likely not be recoverable by data recovery services
2018-02-18
Se sobreescriuran totes les dades del disc i segurament no serà possible recuperar-la amb sistemes de recuperació de dades
313.
Matches partition %u of the device with the given vital product data
2018-02-18
Coincideix amb la partició %u del dispositiu amb les dades vitals del producte
315.
Matches partition %u of any device connected at the given port or address
2018-02-18
Coincideix amb la partició %u de qualsevol dispositiu connectat a l'adreça o port especificat
324.
Unnamed (%s).img
2018-02-18
Sense nom (%s).img
325.
Error writing file
2018-02-18
S'ha produït un error en escriure el fitxer
329.
Weak
2018-02-18
Dèbil
333.
Current Size
2018-02-18
Mida actual
334.
Minimal Size
2018-02-18
Mida mínima
335.
_Resize
2018-02-18
Canvia la _mida
336.
Error resizing filesystem
2018-02-18
S'ha produït un error en canviar la mida del sistema de fitxers
337.
Error resizing partition
2018-02-18
S'ha produït un error en canviar la mida de la partició
338.
Error repairing filesystem after resize
2018-02-18
S'ha produït un error en reparar el sistema de fitxers després de canviar-ne la mida
339.
Resizing not ready
2018-02-18
El canvi de mida no està enllestit
340.
Waited too long for the filesystem
2018-02-18
S'ha esperat massa el sistema de fitxers
341.
Error repairing filesystem
2018-02-18
S'ha produït un error en reparar el sistema de fitxers
343.
Error unmounting filesystem for resizing
2018-02-18
S'ha produït un error en desmuntar el sistema de fitxers per canviar-ne la mida