Translations by Timur Jamakeev

Timur Jamakeev has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 56 results
4.
Select System
2017-07-27
Системаны тандоо
5.
XDMCP: Could not create XDMCP buffer!
2017-07-27
XDMCP: XDMCP буферин түзүү ишке ашпады!
6.
XDMCP: Could not read XDMCP header!
2017-07-27
XDMCP: XDMCP баш параметрлерин окууга болбоду!
9.
/dev/urandom is not a character device
2017-07-27
/dev/urandom символдук түзүм эмес
10.
Could not identify the current session.
2017-07-27
Учурдагы сессияны аныктоого болбоду.
11.
Could not identify the current seat.
2017-07-27
Учурдагы иш орунду аныктоого болбоду.
12.
The system is unable to determine whether to switch to an existing login screen or start up a new login screen.
2017-07-27
Системага кирүү терезеси табылбады же жаңы терезе ачууга болбоду.
13.
The system is unable to start up a new login screen.
2017-07-27
Система жаңы кирүү терезесин түзө албады.
15.
Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal error. Please contact your system administrator or check your syslog to diagnose. In the meantime this display will be disabled. Please restart GDM when the problem is corrected.
2017-07-27
Ички катага байланыштуу X серверин (сиздин графикалык чөйрөңүз) иштетүүгө болбоду. Системанын администратору менен байланышыңыз же болбосо, көйгөй жөнүндө маалымат үчүн, системанын журналын караңыз. Азыр бул дисплей өчүрүлөт. Көйгөй чечилген соң GDM ди кайра иштетиңиз.
17.
No session available
2017-07-27
Сессия жок
19.
Can only be called before user is logged in
2017-07-27
Колдонуучу системага киргенге чейин гана чакырууга болот
20.
Caller not GDM
2017-07-27
Чакыруучу GDM эмес
24.
initgroups () failed for %s
2017-07-27
%s үчүн initgroups () ишке ашпады
26.
%s: Could not open log file for display %s!
2017-07-27
%s: %s дисплейи үчүн журнал файлын ачууга болбоду!
27.
%s: Error setting %s to %s
2017-07-27
%s: %s ти %s катары орнотууга болбоду
29.
%s: Empty server command for display %s
2017-07-27
%s: %s дисплейи үчүн бош сервер командасы
30.
Username
2017-07-27
Колдонуучу
31.
The username
2017-07-27
Колдонуучунун аты
32.
Hostname
2017-07-27
Түйүн аты
33.
The hostname
2017-07-27
Түйүн аты
34.
Display Device
2017-07-27
Дисплей түзүмү
35.
The display device
2017-07-27
Дисплей түзүмү
36.
Could not create authentication helper process
2017-07-27
Аутентификация жардамчы процессин жаратууга болбоду
39.
Username:
2017-07-27
Колдонуучу:
40.
no user account available
2017-07-27
колдонуучунун каттоо жазымы жеткиликсиз
41.
Unable to change to user
2017-07-27
Колдонуучуну алмаштырууга болбоду
43.
Could not create socket!
2017-07-27
Сокет жаратууга болбоду!
47.
Cannot write PID file %s: possibly out of disk space: %s
2017-07-27
PID файлын жазууга болбоду %s: дискте бош орун жок болушу мүмкүн: %s
51.
The GDM user should not be root. Aborting!
2017-07-27
GDM колдонуучусу root болушу болбойт. Кескин токтотулду!
53.
The GDM group should not be root. Aborting!
2017-07-27
GDM тобу root болушу болбойт. Кескин токтотулду!
54.
Make all warnings fatal
2017-07-27
Бардык эскертүүлөрдү фаталдык(fatal) кылуу
55.
Exit after a time (for debugging)
2017-07-27
Убакыт өткөн соң чыгуу (ката издөө үчүн)
56.
Print GDM version
2017-07-27
GDM версиясын чыгаруу
57.
GNOME Display Manager
2017-07-27
GNOME дисплей менеджери
58.
Only the root user can run GDM
2017-07-27
Суперколдонуучу гана GDM ди иштете алат
59.
GNOME Display Manager Session Worker
2017-07-27
GNOME дисплей менеджеринин сессия жардамчысы
62.
Whether or not to allow fingerprint readers for login
2017-07-27
Системага кирүү үчүн манжанын изин окуучу түзүмдү иштетүү уруксаты
63.
The login screen can optionally allow users who have enrolled their fingerprints to log in using those prints.
2017-07-27
Системага кирүү терезеси колдонуучулар үчүн манжа изин окуучу түзүлүштү колдонууга шарт түзөт.
64.
Whether or not to allow smartcard readers for login
2017-07-27
Системага кирүү үчүн смарт-кард окуучу түзүмдү иштетүү уруксаты
65.
The login screen can optionally allow users who have smartcards to log in using those smartcards.
2017-07-27
Системага кирүү терезеси колдонуучулар үчүн смарт-кард окуучу түзүлүштү колдонууга шарт түзөт.
68.
Path to small image at top of user list
2017-07-27
Колдонуучулар тизмесинин баш жагындагы кичине сүрөттүн жолу
71.
Avoid showing user list
2017-07-27
Колдонуучулар тизмесин көрсөтпөө
72.
The login screen normally shows a list of available users to log in as. This setting can be toggled to disable showing the user list.
2017-07-27
Демейде, системага кирүү терезеси колдонуучулардын тизмесин чагылдырат. Бул параметр менен тизмени чыгарууну башкарууга болот.
73.
Enable showing the banner message
2017-07-27
Тексттик баннерди көрсөтүү
74.
Set to true to show the banner message text.
2017-07-27
Бул параметр тексттик баннерди чагылдырууну башкарат
75.
Banner message text
2017-07-27
Тексттик баннердин тексти
76.
Text banner message to show in the login window.
2017-07-27
Системага кирүү терезесинде чагылырылуучу текст
77.
Disable showing the restart buttons
2017-07-27
Системаны кайра иштетүү баскычын өчүрүү
78.
Set to true to disable showing the restart buttons in the login window.
2017-07-27
Эгер орнотулса, системага кирүү терезесинде "Кайра иштетүү" баскычы болбойт.
79.
Number of allowed authentication failures
2017-07-27
Ийгиликсиз аутентификациянын саны