Translations by Pau Iranzo

Pau Iranzo has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 294 results
~
OAuth2
2014-10-08
OAuth2
~
This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the server
2014-10-08
Esta opció farà servir un testimoni d'accés OAuth 2.0 per connectar-se al servidor
~
Are you sure you want to save the appointment without a summary?
2014-10-08
Segur que voleu guardar la cita sense cap resum?
~
Are you sure you want to save the task without a summary?
2014-10-08
Segur que voleu guardar la tasca sense cap resum?
3.
Autocomplete length
2014-10-08
Longitud abans de l'autocompleció
39.
Save directory for reminder audio
2014-10-08
Directori on guardar els sons dels recordatoris
40.
Directory for saving reminder audio files
2014-10-08
Directori per guardar els fitxers de so dels recordatoris
188.
First day of the week
2014-10-08
Primer dia de la setmana
189.
Monday is a work day
2014-10-08
Dilluns és laborable
190.
Tuesday is a work day
2014-10-08
Dimarts és laborable
191.
Wednesday is a work day
2014-10-08
Dimecres és laborable
192.
Thursday is a work day
2014-10-08
Dijous és laborable
193.
Friday is a work day
2014-10-08
Divendres és laborable
194.
Saturday is a work day
2014-10-08
Dissabte és laborable
195.
Sunday is a work day
2014-10-08
Diumenge és laborable
199.
(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)
2014-10-08
(Obsolet) Dia en què comença la setmana, de diumenge (0) a dissabte (6)
201.
(Deprecated) Work days
2014-10-08
(Obsolet) Dies laborables
292.
Save file format for drag-and-drop operation
2014-10-08
Format de fitxer en què es guardarà en una operació d'arrossegar i deixar anar
310.
Automatically load images for HTML messages over HTTP
2014-10-08
Carrega automàticament les imatges dels missatges HTML a través de l'HTTP
317.
List of headers to show when viewing a message.
2014-10-08
Llista de les capçaleres que es mostren en visualitzar un missatge.
318.
Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean indicating whether the header is enabled. Disabled headers are not shown when viewing a message, but are still listed in Preferences.
2014-10-08
Cada capçalera es representa com una parella: el nom de la capçalera i un booleà que indica si s'habilita la capçalera. Les capçaleres inhabilitades no es mostren en veure un missatge, però encara es mostren a les preferències.
343.
Whether message headers are collapsed in the user interface
2014-10-08
Si les capçaleres dels missatges estan reduïdes a la interfície d'usuari
412.
Policy for automatically closing the message browser window when forwarding or replying to the displayed message.
2014-10-08
Política de tancament automàticament de la finestra de navegació del missatge quan es reenvia o es respon el missatges visualitzat.
439.
This option is related to the key lookup_addressbook and is used to determine whether to look up addresses in local address book only to exclude mail sent by known contacts from junk filtering.
2014-10-08
Esta opció està relacionada amb la clau «lookup_addressbook» i s'utilitza per determinar si s'han de cercar adreces només en les llibretes d'adreces locals amb la finalitat d'excloure els correus enviats per contactes coneguts del filtratge de correu brossa.
445.
Save directory
2014-10-08
Directori on guardar
446.
Directory for saving mail component files.
2014-10-08
Directori on guardar fitxers del component de correu.
481.
(Deprecated) Default forward style
2014-10-08
(Obsolet) Estil de reenviament per defecte
483.
(Deprecated) Default reply style
2014-10-08
(Obsolet) Estil de resposta per defecte
485.
(Deprecated) List of custom headers and whether they are enabled.
2014-10-08
(Obsolet) Llista de capçaleres personalitzades i si estan habilitades.
487.
(Deprecated) Load images for HTML messages over HTTP
2014-10-08
(Obsolet) Carrega les imatges dels missatges HTML a través de l'HTTP
489.
(Deprecated) Asks whether to close the message window when the user forwards or replies to the message shown in the window
2014-10-08
(Obsolet) Demana si s'ha de tancar la finestra del missatge quan l'usuari reenvie o respongui el missatge dins la finestra
495.
Address book to use for storing automatically synced contacts.
2014-10-08
Llibreta d'adreces on guardar els contactes sincronitzats automàticament.
501.
Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin.
2014-10-08
Llibreta d'adreces que s'utilitzarà per guardar els contactes del Pidgin sincronitzats automàticament.
589.
Evolution is a personal information management application that provides integrated mail, calendaring and address book functionality.
2014-10-08
L'Evolution és una aplicació de gestió d'informació personal que proporciona funcions integrades de correu, de calendari i de llibreta d'adreces.
593.
email;calendar;contact;addressbook;task;
2014-10-08
correu;calendari;contactes;llibreta d'adreces;tasca;
639.
Would you like to save your changes?
2014-10-08
Voleu guardar els canvis?
640.
You have made modifications to this contact. Do you want to save these changes?
2014-10-08
Voleu guardar els canvis que heu fet en este contacte?
643.
You are attempting to move a contact from one address book to another but it cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?
2014-10-08
Esteu intentant moure un contacte d'una llibreta d'adreces a una altra, però no es pot suprimir de la font. Voleu guardar-ne una còpia?
648.
Unable to save {0}.
2014-10-08
No s'ha pogut guardar {0}.
649.
Error saving {0} to {1}: {2}
2014-10-08
S'ha produït un error en guardar {0} a {1}: {2}
663.
Cannot save a contact, address book is still opening
2014-10-08
No es pot guardar el contacte perquè encara s'està obrint la llibreta d'adreces
680.
_Cancel
2014-10-08
_Cancel·la
707.
_Title:
2014-10-08
_Títol:
739.
Undo
2014-10-08
Desfés
741.
Redo
2014-10-08
Refés
767.
_OK
2014-10-08
D'ac_ord
786.
_Title:
2014-10-08
_Títol:
799.
_Top
2014-10-08
_Superior
800.
_Up
2014-10-08
Am_unt
801.
_Down
2014-10-08
_Avall