Translations by Xavi Ivars

Xavi Ivars has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 88 results
1.
File is corrupted
2018-02-25
El fitxer està malmés
2.
Archive is encrypted
2018-02-25
L'arxiu està xifrat
5.
libarchive lacks support for this comic book’s compression, please contact your distributor
2018-02-25
libarchive no és compatible amb la compressió d'este còmic. Contacteu el vostre distribuïdor.
6.
Can not get local path for archive
2018-02-25
No s'ha pogut obtindre el camí local per a un arxiu
27.
This document contains non-embedded fonts that are not from the PDF Standard 14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as the fonts used to create the PDF, the rendering may not be correct.
2018-02-25
Este document conté tipus de lletra no encastades que no formen part dels 14 tipus de lletra estàndard de PDF. La renderització pot ser incorrecta si els tipus de lletra que seleccioni la fontconfig no són iguals que els tipus de lletra amb què es va crear el PDF.
28.
All fonts are either standard or embedded.
2018-02-25
Tots els tipus de lletra són o bé estàndards o bé encastats.
31.
Embedded subset
2018-02-25
Subconjunt encastat
32.
Embedded
2018-02-25
Encastat
33.
Not embedded
2018-02-25
No encastat
37.
Substituting with
2018-02-25
Se substitueix per
50.
Fit _Width
2018-02-25
Ajusta a l'_amplària
54.
Find a word or phrase in the document
2018-02-25
Busca una paraula o frase al document
69.
The document is automatically reloaded on file change.
2018-02-25
Es torna a carregar el document si es detecten canvis al fitxer.
74.
Show a dialog to confirm that the user wants to activate the caret navigation.
2018-02-25
Mostra un diàleg per confirmar que l'usuari vol activar la navegació per cursor.
76.
Couldn’t save attachment “%s”: %s
2018-02-25
No s'ha pogut guardar l'adjunció «%s»: %s
77.
Couldn’t open attachment “%s”: %s
2018-02-25
No s'ha pogut obrir l'adjunció «%s»: %s
78.
Couldn’t open attachment “%s”
2018-02-25
No s'ha pogut obrir l'adjunció «%s»
88.
Not found, click to change search options
2018-02-25
No trobades, cliqueu per canviar les opcions de busca.
89.
Search options
2018-02-25
Opcions de busca
92.
Find previous occurrence of the search string
2018-02-25
Busca l'anterior ocurrència de la cadena de busca
93.
Find next occurrence of the search string
2018-02-25
Busca la següent ocurrència de cadena de busca
94.
Failed to render page %d
2018-02-25
Errada en compondre la pàgina %d
95.
Failed to create thumbnail for page %d
2018-02-25
Errada en crear la miniatura per la pàgina %d
102.
Requested format is not supported by this printer.
2018-02-25
Esta impressora no admet el format sol·licitat.
105.
Your print range selection does not include any pages
2018-02-25
No hi ha cap pàgina a l'interval d'impressió
110.
Scale document pages to fit the selected printer page. Select from one of the following: • “None”: No page scaling is performed. • “Shrink to Printable Area”: Document pages larger than the printable area are reduced to fit the printable area of the printer page. • “Fit to Printable Area”: Document pages are enlarged or reduced as required to fit the printable area of the printer page.
2018-02-25
Escala les pàgines del document per ajustar-les a la pàgina d'impressió seleccionada. Seleccioneu una de les opcions següents: • «Cap»: No es fa cap escalat. • «Redueix a l'àrea d'impressió»: Es redueixen les pàgines més grans que l'àrea d'impressió per ajustar-se a l'àrea de la pàgina d'impressió. • «Ajusta a l'àrea d'impressió»: S'amplien o es redueixen segons convingui per ajustar-se a l'àrea de la pàgina d'impressió.
112.
Rotate printer page orientation of each page to match orientation of each document page. Document pages will be centered within the printer page.
2018-02-25
Gira l'orientació de la pàgina d'impressió de cada pàgina perquè coincidisca amb cada pàgina del document. Se centraran les pàgines respecte de la pàgina d'impressió.
126.
Find
2018-02-25
Busca
134.
File specifying print settings
2018-02-25
Fitxer que específica els paràmetres de la impressora
138.
The selected printer “%s” could not be found
2018-02-25
No s'ha pogut trobar la impressora «%s»
143.
Make the current document fill the window width
2018-02-25
Fes que el document encaixi a l'amplària de la finestra
161.
Size:
2018-02-25
Mida:
178.
Markup type:
2018-02-25
Tipus d'etiquetatge:
179.
Highlight
2018-02-25
Realçat
180.
Strike out
2018-02-25
Barrat
181.
Underline
2018-02-25
Subratllat
182.
Squiggly
2018-02-25
Giragonses
185.
Opacity:
2018-02-25
Opacitat:
190.
Add highlight annotation
2018-02-25
Afig una anotació realçada
193.
translator-credits
2018-02-25
Gil Forcada <gilforcada@guifi.net> Carles Ferrando <carles.ferrando@gmail.com>
228.
Outline
2018-02-25
Contorn
231.
Select page or search in the index
2018-02-25
Selecciona la pàgina o busca a l'índex
232.
Select page
2018-02-25
Selecciona la pàgina
233.
Annotate the document
2018-02-25
Anota el document
236.
Select or set the zoom level of the document
2018-02-25
Selecciona o configura el nivell d'ampliació al document
237.
Set zoom level
2018-02-25
Configura el nivell d'ampliació
259.
Document contains form fields that have been filled out.
2018-02-25
El document conté camps de formulari que s'han emplenat.
260.
Document contains new or modified annotations.
2018-02-25
El document conté anotacions modificades o noves.
261.
Reload document “%s”?
2018-02-25
Voleu tornar a carregar el document «%s»?
262.
If you reload the document, changes will be permanently lost.
2018-02-25
Si torneu a carregar el document, els canvis es perdran permanentment.