Translations by Gil Forcada

Gil Forcada has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 181 results
~
Remove
2014-09-22
Suprimeix
~
© 1996–2014 The Evince authors
2014-09-22
© 1996–2014 Els autors de l'Evince
~
pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentation;
2013-06-08
pdf;ps;postscript;dvi;xps;djvu;tiff;document;presentació;
~
_Save a Copy…
2013-06-08
Guarda'n una còpia…
~
Save a Copy
2013-06-08
Guarda'n una còpia
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2011-06-29
Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU juntament amb l'Evince; en cas contrari, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
~
_Bookmarks
2011-06-29
_Punts d'interés
~
Add
2011-05-20
Afig
~
You should have received a copy of the GNU General Public License along with Evince; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
2011-05-20
Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU juntament amb l'Evince; en cas contrari, escriviu a la Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Stret, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
~
_Save a Copy…
2010-04-29
Alça'n una còpia…
3.
No files in archive
2010-04-29
No hi ha cap fitxer a l'arxiu
8.
Adds support for reading comic books
2014-09-22
Permet la lectura de llibres de còmic
9.
DjVu document has incorrect format
2010-04-29
El document DjVu té un format incorrecte
10.
The document is composed of several files. One or more of these files cannot be accessed.
2010-04-29
El document és format per diversos fitxers, un o més dels quals són inaccessibles.
11.
DjVu Documents
2010-04-29
Documents DjVu
12.
Adds support for reading DjVu documents
2014-09-22
Permet la lectura de documents DjVu
15.
Adds support for reading DVI documents
2014-09-22
Permet la lectura de documents DVI
16.
This work is in the Public Domain
2010-04-29
Este treball és de domini públic
27.
This document contains non-embedded fonts that are not from the PDF Standard 14 fonts. If the substitute fonts selected by fontconfig are not the same as the fonts used to create the PDF, the rendering may not be correct.
2013-06-08
Este document conté tipus de lletra no incrustades que no formen part dels 14 tipus de lletra estàndard de PDF. La renderització pot ser incorrecte si els tipus de lletra que seleccioni la fontconfig no són iguals que els tipus de lletra amb els que es va crear el PDF.
28.
All fonts are either standard or embedded.
2013-06-08
Tots els tipus de lletra són, o bé estàndards, o bé incrustats.
34.
(One of the Standard 14 Fonts)
2013-06-08
(un dels 14 tipus de lletra estàndards)
35.
(Not one of the Standard 14 Fonts)
2013-06-08
(un tipus de lletra que no és dins dels 14 tipus de lletra estàndards)
36.
Encoding
2012-09-28
Codificació
37.
Substituting with
2013-06-08
Substituït amb
39.
Adds support for reading PDF Documents
2014-09-22
Permet la lectura de documents PDF
41.
Failed to save document “%s”
2013-06-08
No s'ha pogut guardar el document «%s»
43.
Adds support for reading PostScript documents
2014-09-22
Permet la lectura de documents PostScript
44.
Invalid document
2011-06-29
Document no vàlid
45.
TIFF Documents
2012-09-28
Documents TIFF
46.
Adds support for reading TIFF documents
2014-09-22
Permet la lectura de documents TIFF
47.
XPS Documents
2012-09-28
Documents XPS
48.
Adds support for reading XPS documents
2014-09-22
Permet la lectura de documents XPS
49.
Fit Pa_ge
2013-06-08
Ajusta a la _pàgina
50.
Fit _Width
2013-06-08
Ajusta a l'_amplada
51.
_Automatic
2013-12-14
_Automàtic
56.
Show two pages at once
2011-06-29
Mostra dos pàgines alhora
59.
Download document
2014-09-22
Baixa el document
60.
Print document
2014-09-22
Imprimeix el document
62.
View multi-page documents
2011-06-29
Visualitzeu documents multipàgina
2010-04-29
Visualitzeu documents multi-pàgina
64.
Print Preview
2013-06-08
Previsualitza la impressió
65.
Preview before printing
2013-06-08
Previsualitza abans d'imprimir
68.
Automatically reload the document
2012-06-19
Torna a carregar automàticament el document
69.
The document is automatically reloaded on file change.
2012-06-19
Es torna a carregar el document si es detecten canvis en el fitxer.
70.
The URI of the directory last used to open or save a document
2013-06-08
L'URI de l'últim directori utilitzat per obrir o guardar un document
2012-09-28
L'URI de l'últim directori utilitzat per obrir o alçar un document
71.
The URI of the directory last used to save a picture
2013-06-08
L'URI de l'últim directori utilitzat per guardar una imatge
2012-09-28
L'URI de l'últim directori utilitzat per alçar una imatge
72.
Page cache size in MiB
2013-12-14
Mida, en MiB, de la pàgina de memòria cau
73.
The maximum size that will be used to cache rendered pages, limits maximum zoom level.
2013-12-14
La mida, màxima, que s'utilitzarà per guardar en memòria cau les pàgines renderitzades, limita el nivell d'ampliació màxim.