Translations by Мирослав Николић

Мирослав Николић has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 386 results
29.
The number of days between backups.
2011-10-02
Број дана између прављења резерви.
30.
The last time Déjà Dup checked whether it should prompt about backing up
2013-02-06
Последњи пут када је Безбедни сеф проверио да ли треба да понуди прављење резерве
31.
When a user logs in, the Déjà Dup monitor checks whether it should prompt about backing up. This is used to increase discoverability for users that don’t know about backups. This time should be either ‘disabled’ to turn off this check or in ISO 8601 format.
2016-01-23
Када се корисник пријави, Безбедни сеф проверава да ли треба да понуди прављење резерве. Ово се користи да би се повећало откривање за кориснике који не знају ништа о резервама. Ово време треба бити или „disabled“ (искључено) да би се искључила ова провера или у запису ИСО 8601.
2014-02-28
Када се корисник пријави, пратилац Безбедног сефа проверава да ли треба да понуди прављење резерве. Ово се користи за повећање откривања за кориснике који не знају о резервама. Ово време треба бити или „disabled“ (искључено) за искључивање ове провере или у ИСО 8601 запису.
2014-02-28
Када се корисник пријави, пратилац Безбедног сефа проверава да ли треба да понуди прављење резерве. Ово се користи за повећање откривања за кориснике који не знају о резервама. Ово време треба бити или „disabled“ (искључено) за искључивање ове провере или у ИСО 8601 запису.
2011-10-02
Када се корисник пријави, пратилац Безбедног сефа проверава да ли треба да понуди прављење резерве. Ово се користи за повећање откривања за кориснике који не знају о резервама. Ово време треба бити или „disabled“ (искључено) за искључивање ове провере или у ИСО 8601 формату.
32.
The last time Déjà Dup checked whether it should prompt about your password
2013-02-06
Последњи пут када је Безбедни сеф проверио да ли треба да упита о вашој лозинки
33.
In order to prevent you from forgetting your passwords, Déjà Dup will occasionally notify you to confirm the password. This time should be either ‘disabled’ to turn off this check or in ISO 8601 format.
2013-02-06
Да би спречио да заборавите вашу лозинку, Безбедни сеф ће вас повремено обавестити о потврђивању лозинке. Ово време треба да буде „disabled“ за искључивање ове провере или у ИСО 8601 запису.
34.
How long to keep backup files
2011-10-02
Колико дуго ће бити чуване датотеке резерве
35.
The number of days to keep backup files on the backup location. A value of 0 means forever. This is a minimum number of days; the files may be kept longer.
2011-10-02
Број дана за чување резервних датотека на месту за резерве. Вредност 0 значи заувек. Ово је најмањи број дана; датотеке могу бити чуване дуже.
36.
How long to wait between full backups
2013-02-06
Колико ће чекати између пуних резерви
37.
Déjà Dup needs to occasionally make fresh full backups. This is the number of days to wait between full backups.
2013-02-06
Безбедни сеф мора повремено да направи свежу потпуну резерву. Ово је број дана након којих ће направити потпуну резерву.
40.
Type of location to store backup
2011-10-02
Врста места за чување резерви
41.
The type of backup location. If ‘auto’, a default will be chosen based on what is available.
2016-01-23
Врста места за резерве. Ако је „auto“, биће изабрано основно у зависности које је доступно.
2011-10-02
Врста места резерве. Ако је „auto“, биће изабрано основно у зависности које је доступно.
2011-10-02
Врста места резерве. Ако је „auto“, биће изабрано основно у зависности које је доступно.
42.
The folder where backups are stored
2014-11-09
Фасцикла складиштења резерви
54.
Amazon S3 Access Key ID
2016-09-22
Амазон С3 ИД кључа приступа
2016-01-23
ИБ кључа приступања Амазону С3
2011-10-02
Амазон С3 ИБ кључа приступа
2011-10-02
Амазон С3 ИБ кључа приступа
55.
Your Amazon S3 Access Key Identifier. This acts as your S3 username.
2016-01-23
Ваш одредник кључа приступа Амазону С3. Ово важи као ваше С3 корисничко име.
2011-10-02
Ваш Амазон С3 идентификатор кључа приступа. Ово важи као ваше С3 корисничко име.
2011-10-02
Ваш Амазон С3 идентификатор кључа приступа. Ово важи као ваше С3 корисничко име.
56.
The Amazon S3 bucket name to use
2011-10-02
Назив Амазон С3 ведра које ће бити коришћено
57.
Which Amazon S3 bucket to store files in. This does not need to exist already. Only legal hostname strings are valid.
2011-10-02
У ком Амазон С3 ведру ће бити чуване датотеке. Ово не мора већ да постоји. Само правилне ниске назива домаћина су исправне.
58.
The Amazon S3 folder
2016-01-23
Фасцикла Амазона С3
2011-10-02
Амазон С3 фацикла
2011-10-02
Амазон С3 фацикла
59.
An optional folder name to store files in. This folder will be created in the chosen bucket.
2016-01-23
Назив изборне фасцикле за чување датотека. Ова фасцикла биће направљена у изабраном ведру.
2014-02-28
Изборни назив фасцикле за чување датотека. Ова фасцикла ће бити направљена у изабраном ведру.
2014-02-28
Изборни назив фасцикле за чување датотека. Ова фасцикла ће бити направљена у изабраном ведру.
2011-10-02
Опционални назив фасцикле за чување датотека. Ова фасцикла ће бити направљена у изабраном ведру.
60.
Google Cloud Storage Access Key ID
2016-09-22
ИД кључа приступа смештају Гугловог облака
61.
Your Google Cloud Storage Access Key Identifier. This acts as your Google Cloud Storage username.
2016-09-22
Ваш идентификатор кључа приступа Гугловом облаку. Ово делује као ваше корисничко име на Гугловом смештајном облаку.
62.
The Google Cloud Storage bucket name to use
2016-09-22
Назив ведра Гугловог смештајног облака за коришћење
63.
Which Google Cloud Storage bucket to store files in. This does not need to exist already. Only legal hostname strings are valid.
2016-09-22
У ком ведру Гугловог смештајног облака ће бити чуване датотеке. Ово не мора већ да постоји. Само правилне ниске назива домаћина су исправне.
64.
The Google Cloud Storage folder
2016-09-22
Фасцикла Гугловог смештајног облака
65.
The Rackspace Cloud Files container
2011-10-02
Садржалац облака датотека Ракспејса
66.
Which Rackspace Cloud Files container to store files in. This does not need to exist already. Only legal hostname strings are valid.
2011-10-02
У ком садржаоцу облака датотека Ракспејса ће бити чуване датотеке. Ово не мора већ да постоји. Само правилне ниске назива домаћина су исправне.
67.
Your Rackspace username
2016-01-23
Ваше корисничко име Ракспејса
2011-10-02
Ваше Ракспејс корисничко име
2011-10-02
Ваше Ракспејс корисничко име
68.
This is your username for the Rackspace Cloud Files service.
2011-10-02
Ово је ваше корисничко име за услугу облака датотека Ракспејса.
73.
The OpenStack Swift container
2016-09-22
Садржалац Свифта Отвореног спремника
74.
Which OpenStack Swift container to store files in. This does not need to exist already. Only legal hostname strings are valid.
2016-09-22
У ком садржаоцу Свифта Отвореног спремника ће бити чуване датотеке. Ово не мора већ да постоји. Само правилне ниске назива домаћина су исправне.
75.
Your OpenStack username
2016-09-22
Ваше корисничко име Отвореног спремника
76.
This is your username for the OpenStack Swift service.
2016-09-22
Ово је ваше корисничко име за услугу Свифта Отвореног спремника.
77.
Your OpenStack tenant
2016-09-22
Ваша закупнина Отвореног спремника
78.
This is your tenant for the OpenStack Swift service.
2016-09-22
Ово је ваша закупнина за услугу Свифта Отвореног спремника.