Browsing Min Nan Chinese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
615 of 1729 results
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
Type: select
Description
:sl2:
Chit-pō͘ chìn-chêng iáu ū pa̍t-ê tōng-chok iáu-boē oân-sêng, ài seng cháu.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../main-menu.templates:4001
7.
critical
Type: select
Choices
:sl2:
iàu-kín
Translated and reviewed by kiatgak on 2008-08-03
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
8.
high
Type: select
Choices
:sl2:
koân
Translated and reviewed by kiatgak on 2008-08-03
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
9.
medium
Type: select
Choices
:sl2:
tiong-tiong-á
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
10.
low
Type: select
Choices
:sl2:
Translated and reviewed by kiatgak on 2008-08-03
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2001
11.
Ignore questions with a priority less than:
Type: select
Description
:sl2:
Mài chhap bô í-hā ê būn-tê hiah iàu-kín ê tāi-chì:
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
Type: select
Description
:sl2:
Iōng debconf siat-tēng ê pau-kó kā in ē mn̄g lí ê būn-tê pâi iu-sian-koân. Chí-ū sio-siâng a̍h-sī koh-khah iàu-kín ê būn-tê chiah ē kā lí kóng. Kî-thaⁿ khah bô-táⁿ-kín ê lóng ē thiàu--koè.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-20
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
13.
You can select the lowest priority of question you want to see:
- 'critical' is for items that will probably break the system
without user intervention.
- 'high' is for items that don't have reasonable defaults.
- 'medium' is for normal items that have reasonable defaults.
- 'low' is for trivial items that have defaults that will work in
the vast majority of cases.
Type: select
Description
:sl2:
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Lí ē-tàng soán chì-chió ài khoàⁿ-tio̍h ê siōng kē iu-sian-koân:
- 'iàu-kín' sī chiam-tùi iōng-chiá m̄-chhap ê sî
khó-lêng tio̍h ē húi-hoāi hē-thóng ê mi̍h.
- 'koân' sī chiam-tùi bô ha̍p-lí ê ū-siat-tēng ê mi̍h.
- 'tiong-tiong-á' sī chiam-tùi ū ha̍p-lí ū-siat-tēng ê phó͘-thong mi̍h.
- 'kē' sī chiam-tùi ū-siat-tēng tú-tio̍h tāi-pō͘-hūn chêng-hêng
lóng ē-thong ê bô-iàu-bô-kín ê mi̍h.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-20
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
Type: select
Description
:sl2:
Pí-lūn chit-ê būn-tê iu-sian-koân sī 'tiong-tiong-á', án-ne lí ê iu-sian-koân nā-chún sī 'koân' a̍h-sī 'iàu-kín', lí tio̍h bē khoàⁿ-tio̍h chit-ê būn-tê.
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-udeb.templates:2002
15.
Change debconf priority
Type: text
Description
:sl2:
Kái debconf ê iu-sian-koân
Translated and reviewed by Phokgoân on 2011-05-19
Located in ../cdebconf-priority.templates:1001
615 of 1729 results

This translation is managed by Ubuntu Bân-lâm-gú = Hō-ló-oē hoan-e̍k, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Phokgoân, kiatgak.