Translations by GNOME PL Team

GNOME PL Team has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

119 of 19 results
1.
Unable to convert characters from %s to %s.
2005-11-08
Nie można przekonwertować znaków z %s na %s.
2.
Attempt to set invalid NRC map '%c'.
2005-11-08
Próba ustawienia niepoprawnej mapy NRC "%c".
3.
Unrecognized identified coding system.
2005-11-08
Nierozpoznany system kodowania.
4.
Attempt to set invalid wide NRC map '%c'.
2005-11-08
Próba ustawienia niepoprawnej rozległej mapy NRC "%c".
5.
can not run %s
2005-11-08
nie można uruchomić %s
6.
Error creating signal pipe.
2005-11-08
Błąd przy tworzeniu potoku dla sygnałów.
7.
Duplicate (%s/%s)!
2005-11-08
Duplikat (%s/%s)!
8.
Error compiling regular expression "%s".
2005-11-08
Przy kompilacji wyrażenia regularnego "%s" wystąpił błąd.
9.
No handler for control sequence `%s' defined.
2005-11-08
Nie zdefiniowano obsługi dla sekwencji sterującej "%s"
10.
Error reading from child: %s.
2005-11-08
Błąd przy odczycie z procesu potomnego: %s.
11.
Unable to send data to child, invalid charset convertor
2007-03-03
Nie można wysłać danych do potomka, niepoprawna konwersja znaków
12.
Error (%s) converting data for child, dropping.
2005-11-08
Błąd (%s) przy konwertowaniu danych dla potomka. Porzucono.
13.
Error reading PTY size, using defaults: %s.
2005-11-08
Błąd przy odczytywaniu rozmiaru PTY, użyto domyślnego: %s.
14.
Error setting PTY size: %s.
2005-11-08
Błąd przy ustawianiu rozmiaru PTY: %s.
15.
_vte_conv_open() failed setting word characters
2005-11-08
Funkcja g_iconv_open() zwróciła błąd przy ustawianiu znaków o szerokości słowa
16.
Got unexpected (key?) sequence `%s'.
2007-03-03
Otrzymano nieoczekiwaną sekwencję (klawisz?) "%s".
17.
Could not open console.
2005-11-08
Nie można otworzyć konsoli.
18.
Could not parse the geometry spec passed to --geometry
2007-03-03
Nie można przeanalizować danych geometrii przekazanych za pomocą --geometry
19.
Unknown pixel mode %d.
2005-11-08
Nieznany tryb pikselowy %d.