Translations by Sanlig Badral

Sanlig Badral has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 197 results
~
1 GB
2008-08-22
1 ГБ
~
Images over this size (in bytes) won't be thumbnailed. The purpose of this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time to load or use lots of memory.
2005-11-09
Энэ хэмжээнээс (байтаар) илүү хэмжээтэй зургуудыг мини харагдацаар харуулахгүй. Учир нь том хэмжээтэй зургуудын хувьд хамаг цаг иддэг.
~
If set to true, then Nautilus shows folders prior to showing files in the icon and list views.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол Наутилус лавлахуудыг файлуудын өмнө эмблем ба жагсаалт хэлбэрээр харуулна.
~
3 MB
2005-11-09
3 MБ
~
_Reload
2005-11-09
С_эргээх
~
Possible values are "single" to launch files on a single click, or "double" to launch them on a double click.
2005-11-09
Боломжит утгууд нь нэг товшилтоор файл ажилуулах "дан" , давхар товшилтоор ажиллуулах "давхар".
~
100 MB
2005-11-09
100 MБ
~
Show folders first in windows
2005-11-09
Цонхонд лавлахуудыг эхлэн харуулах
~
What to do with executable text files when they are activated (single or double clicked). Possible values are "launch" to launch them as programs, "ask" to ask what to do via a dialog, and "display" to display them as text files.
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ? (дан эсвэл давхар товшилт). Боломжит утгууд: »launch« (рограм ажиллуулах шиг), »ask« (Диалог дуудагдана) болон »display« (Текст өгөгдлөөр харуулах).
~
1 MB
2005-11-09
1 MБ
~
10 MB
2005-11-09
10 MБ
~
5 MB
2005-11-09
5 MБ
3.
Nautilus
2005-11-09
Наутилус
25.
When to show number of items in a folder
2005-11-09
Лавлах доторхи елементүүдийн тоог хэзээ үзүүлэх
27.
Type of click used to launch/open files
2005-11-09
Файл ажиллуулах/нээхэд хэрэглэх товшилтын төрөл
29.
What to do with executable text files when activated
2005-11-09
Хэрвээ ажлын текст файлууд идэвхижсэн бол яах вэ?
43.
Maximum image size for thumbnailing
2005-11-09
Мини харагдалтын зургийн хамгийн их хэмжээ
45.
Default sort order
2005-11-09
Стандарт эрэмбэ дараалал
47.
Reverse sort order in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд эгэх эрэмбэ дарааллаар
49.
Default folder viewer
2005-11-09
Стандарт хавтас харагч
51.
Whether to show hidden files
2005-11-09
Далд файлуудыг харуулах эсэх
65.
List of possible captions on icons
2005-11-09
Эмблемүүдийн боломжит тайлбарын жагсаалт
67.
Default icon zoom level
2005-11-09
Эмблэм томруулах стандарт төвшин
68.
Default zoom level used by the icon view.
2005-11-09
Эмблем харагдалтад хэрэглэглэж буй томруулах стандарт хэмжээ.
73.
Default list zoom level
2005-11-09
Томруулах стандарт төвшин
74.
Default zoom level used by the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харагдалтад хэрэглэгдэж буй томруулах стандарт хэмжээ.
75.
Default list of columns visible in the list view
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт
76.
Default list of columns visible in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы жагсаалт.
77.
Default column order in the list view
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал
78.
Default column order in the list view.
2005-11-09
Жагсаалт харалтын стандарт баганы дараалал.
82.
Desktop font
2005-11-09
Дэлгэцийн бичиг
83.
The font description used for the icons on the desktop.
2005-11-09
Дэлгэц дээрхи эмблемүүдийн бичээст хэрэглэх бичгийн тодорхойлолт.
84.
Home icon visible on desktop
2005-11-09
Гэр эмблемийг дэлгэцэнд харуулах
85.
If this is set to true, an icon linking to the home folder will be put on the desktop.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол эмблем гэр лавлах руу холбоод дэлгэцийн нүүрэн дээр тавина.
86.
Trash icon visible on desktop
2005-11-09
Хогийн сав дэлгэцэнд харуулах
88.
Show mounted volumes on the desktop
2005-11-09
Залгасан төхөөрөмжүүдийг дэлгэцэнд харуулах
89.
If this is set to true, icons linking to mounted volumes will be put on the desktop.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол, эмблем салгасан төхөөрөмж рүү холбогдоод дэлгэцийн нүүрэнд тавигдана.
93.
Desktop home icon name
2005-11-09
Дэлгэцийн гэр эмблемийн нэр
94.
This name can be set if you want a custom name for the home icon on the desktop.
2005-11-09
Дэлгэц дээрхи гэр лавлахдаа өөрөө нэр өгөх бол энд өгнө үү.
108.
Width of the side pane
2005-11-09
Хажуугийн самбарын өргөн
109.
The default width of the side pane in new windows.
2005-11-09
Шинэ цонхон дахь хажуугийн самбарын стандарт өргөн
110.
Show location bar in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд байрлал самбар харуулах
111.
If set to true, newly opened windows will have the location bar visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хаягийн самбар харагдана.
112.
Show side pane in new windows
2005-11-09
Шинэ цонхонд хажуугийн самбар харуулах
113.
If set to true, newly opened windows will have the side pane visible.
2005-11-09
Хэрвээ утга үнэн бол шинээр нээгдсэн цонхнуудад хажуугийн самбар харагдана.
115.
Home Folder
2005-11-09
Гэр хавтас
125.
on the desktop
2005-11-09
Ажлын тавцан дээр
128.
Desktop
2005-11-09
Дэлгэц
138.
There was an error displaying help: %s
2005-11-09
Тусламж тайлбарыг үзүүлэх явцад алдаа гарлаа: %s
139.
Perform a quick set of self-check tests.
2005-11-09
Өөрийгөө оношлох багц хурдан тест явуулах.