Translations by Marv-CZ

Marv-CZ has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 1570 results
~
Reset
2019-02-22
Výchozí
~
A_uthenticate
2018-03-10
O_věřit
~
Color
2018-03-10
Barevnost
~
%s %d-bit
2017-06-17
%s, %dbitový
~
%d-bit
2017-06-17
%dbitový
~
Place your calibration device over the square and press 'Start'
2015-11-10
Umístěte kalibrační zařízení na čtverec a zmáčkněte „Začít“
~
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;bond;DNS;
2015-11-10
síť;bezdrátové;bezdrátová;Wi-Fi;WiFi;drátové;drátová;IP;LAN;proxy;WAN;širokopásmové;připojení;modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;most;bond;svazek;agregace;DNS;
~
Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do pozice na povrchu a zmáčkněte „Pokračovat“
~
Key presses _repeat when key is held down
2015-11-10
Zmáčknutí klávesy se _opakuje, dokud klávesa zůstává zmáčknuta
~
Tap to _click
2015-11-10
_Kliknout klepnutím
~
Zoom
2015-11-10
Přiblížit
~
Custom Shortcut
2015-11-10
Vlastní klávesová zkratka
~
Shortcuts
2015-11-10
Klávesové zkratky
~
Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'
2015-11-10
Posuňte kalibrační zařízení do kalibrační pozice a zmáčkněte „Pokračovat“
~
Media sharing allows you to share music, photos and videos over the network.
2015-11-10
Sdílení multimédií vám umožňuje sdílet hudbu, fotografie a videa po síti.
~
Notification Banners
2015-08-19
Upozornění v cedulích
~
The control center is GNOME's main interface for configuration of various aspects of your desktop.
2015-08-19
Ovládací centrum je hlavní rozhraní GNOME pro nastavení různých aspektů vašeho pracovního prostředí.
~
Show Message Content on Lock Screen
2015-08-19
Zobrazovat obsah zpráv na zamykací obrazovce
~
Lock Screen Notifications
2015-08-19
Upozornění na zamykací obrazovce
~
Are you sure you want to revoke remotely managed %s's account?
2015-08-19
Opravdu chcete zneplatnit vzdáleně spravovaný účet uživatele %s?
~
Rotate clockwise by 90°
2015-08-19
Otočit o 90° doprava
~
Join this display with another to create an extra workspace
2015-08-19
Spojit tento displej s jiným pro vytvoření rozšířené pracovní plochy
~
Notification Banners
2015-08-19
Upozornění v cedulích
~
Media sharing allows you to share music, photos and videos over the network.
2015-08-19
Sdílení multimédií vám umožňuje sdílet hudbu, fotografie a videa přes síť.
~
Show Message Content in Banners
2015-08-19
Zobrazovat obsah zpráv ve vyskakovacích cedulích
~
Secondary Display
2015-08-19
Vedlejší
~
Mirrored
2015-08-19
Duplikovaný
~
Rotate by 180°
2015-08-19
Otočit o 180°
~
Lock Screen Notifications
2015-08-19
Upozornění na zamykací obrazovce
~
Show your existing view on both displays
2015-08-19
Zobrazovat stávající zobrazení na obou displejích stejně
~
Rotate counterclockwise by 90°
2015-08-19
Otočit o 90° doleva
~
The username should only consist of lower and upper case letters from a-z, digits and any of characters '.', '-' and '_'.
2015-01-06
Uživatelské jméno se musí skládat jen z malých a velkých písmen a-z, číslic a některého ze znaků z „.“, „-“ a „_“.
~
A user with the username '%s' already exists.
2015-01-06
Uživatel s uživatelským jménem „%s“ již existuje.
~
The username cannot start with a '-'.
2015-01-06
Uživatelské jméno nesmí začínat znakem „-“.
~
_Assign
2015-01-06
Přiř_adit
~
Network;Wireless;Wi-Fi;Wifi;IP;LAN;Proxy;WAN;Broadband;Modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;bond;DNS;
2015-01-06
síť;bezdrátové;bezdrátová;Wi-Fi;WiFi;IP;LAN;proxy;WAN;širokopásmové;připojení;modem;Bluetooth;vpn;vlan;bridge;most;bond;svazek;agregace;DNS;
~
The "%s" shortcut has an associated "%s" shortcut. Do you want to automatically set it to "%s"?
2015-01-06
Klávesová zkratka „%s“ byla přidružena ke klávesové zkratce „%s“. Chcete ji automaticky nastavit na „%s“?
~
"%s" is currently associated with "%s", this shortcut will be disabled if you move forward.
2015-01-06
„%s“ je v současnosti přidruženo k „%s“. Tato klávesová zkratka bude zakázána, pokud budete pokračovat.
~
Panel;Projector;xrandr;Screen;Resolution;Refresh;Monitor;
2015-01-06
panel;projektor;xrandr;obrazovka;rozlišení;obnovovací frekvence;monitor;displej;
~
Wayland
2015-01-06
Wayland
~
Used to determine your geographical location
2015-01-06
Používá se k určení vaší zeměpisné pozice
~
Default
2014-09-30
Výchozí
~
The zone defines the trust level of the connection
2014-09-30
Zóna definuje úroveň důvěry k připojení
~
Fast
2014-09-30
Rychlý
~
Slow
2014-09-30
Pomalý
~
Firewall _Zone
2014-09-30
_Zóna firewallu
~
Team
2014-09-30
Tým
~
Fast
2014-09-30
Rychlé
~
Slow
2014-09-30
Pomalý
~
_Arrange Combined Displays
2014-09-30
Uspořádat sloučené displeje