Translations by Ali Bulut

Ali Bulut has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 54 results
~
This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "forward-style-name" instead.
2014-06-21
Bu rumuz sürüm 3.10'da önerilmez ve artık kullanılmayacak. Bunun yerine "yönlendir-kip-isim' kullan
~
Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag & drop of folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag & drop of folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will ask user.
2014-06-21
Muhtemel veriler: 'hiç' - dosya ağacına sürükle; bırak ile kopyalamaya izin vermez, ' her zaman' - dosya ağacına sormadan sürükle; bırak ile kopyalamaya izin verir, veya 'sor' - (veya herhangi bir değer) kullanıcıya sorar.
~
Comma-separated list of localized 'Re' abbreviations to skip in a subject text when replying to a message, as an addition to the standard "Re" prefix. An example is 'SV,AV'.
2014-06-21
Bir iletiyi cevaplanırken konu metnini atlamak için, standart bir "Yeniden" öneki eklenmesi gibi, virgülle ayrılmış 'Yeniden' olarak yerelleştirilmiş listesi kısaltmaları. Örneğin: 'SV,AV'.
~
Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one.
2014-06-21
Bazı posta listeleri, Evolution'a özel yanıt gönder denilmesi hâlinde bile, kullanıcıların yanıtları listeye göndermesi için Şuna-Yanıtla: başlık hilesini kullanır. Bu seçeneği DOĞRU yapmak, bu Şuna-Yanıtla: başlıklarını yoksaydıracak ve Evolution ne yapmasını isterseniz onu yapacak. Eğer özel yanıtla işlemini kullanırsanız, özel olarak yanıt gönderilecek; 'Listeye Yanıtla' işlemini kullanırsanız, listeye yanıtlanacak. Bu, eğer Şuna-Yanıtla başlığını, eğer varsa Postayı-Listele: başlığı ile karşılaştıracak.
~
List of localized 'Re'
2014-06-21
'Yeniden' olarak yerelleştirilen listesi
~
The most recently used version of Evolution, expressed as "major.minor.micro". This is used for data and settings migration from older to newer versions.
2014-06-21
Evolution'ın en çok kullanılan sürümü, "major.minor.micro" olarak ifade edilir. Bu veri ve ayar göçünün eski sürümden yenilerine göçünde kullanılır.
~
Days on which the start and end of work hours should be indicated. (This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use the "work-day-monday", "work-day-tuesday", etc. keys instead.)
2014-06-21
Günlerin çalışma saatlerinin başlangıç ve bitişleri belirtilmelidir. (Bu rumuz sürüm 3.10'da önerilmez ve artık kullanılmayacaktır. Onu yerine "iş-günü-pazartesi", "iş-günü-salı" gibi rumuzlar kullanın.)
~
This key was deprecated in version 3.10 and should no longer be used. Use "week-start-day-name" instead.
2014-06-21
Sürüm 3.10'da bu rumuz önerilmez ve artık kullanılmayacaktır. Bunun yerine "hafta-başla-gün-isim" kullanın.
~
This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the set path is not pointing to the existent folder
2014-06-21
Bu değer; çoğu zaman ~/Resimler olarak ayarlanan, sistem Resimler dosyasının kullanacak boş dizi olabilir. Bu dosya aynı zamanda, ayarlardan mevcut dosya gösterilmemişse de kullanılacaktır
~
The layout style determines where to place the preview pane in relation to the task list. "0" (Classic View) places the preview pane below the task list. "1" (Vertical View) places the preview pane next to the task list
2014-06-21
Düzen biçimi, görev listesi ile ilişkili olan önizleme panelinin nereye yerleştirieceğini belirler. "0" (Klâsik Görünüm) önizleme panelini görev listesinin altına yerleştirir. "1" (Dikey Görünüm) önizleme panelini görev listesinin yanına yerleştirir
~
The message will be saved to your local Outbox folder, because the destination service is currently unavailable. You can send the message by clicking the Send/Receive button in Evolution's toolbar.
2014-06-21
Bu ileti yerel Giden klâsörünüze kaydedilecek çünkü hede2 servis hâlihazırda ulaşılamaz. İletiyi, Evolution araç çubuğunda Gönder/Al düğmesine tıklayarak gönderebilirsiniz.
~
The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an untranslated Olson timezone database location like "America/New York"
2014-06-21
Takvimde tarih ve zamanları kullanmak için öntanımla zamandilimi, "America/New York" benzeri tercüme edilmemiş Oslon zamandilimi veritabanı konumu gibi
~
Moving a memo into the memo list '{0}'
2014-06-21
'{0}' not listesine not taşınıyor
~
Moving a task into the task list '{0}'
2014-06-21
'{0}' görev listesine görev taşınıyor
~
Copying a memo into the memo list '{0}'
2014-06-21
'{0}' not listesine not kopyalanıyor
~
Failed to move an event into the calendar '{0}'
2014-06-21
'{0}' takvimine olayı taşıma başarısız
~
Failed to copy a memo into the memo list '{0}'
2014-06-21
'{0}' not listesine notu kopyalama başarısız
~
Failed to copy a task into the task list '{0}'
2014-06-21
'{0}' görev listesine görevi kopyalama başarısız
~
Failed to copy an event into the calendar '{0}'
2014-06-21
'{0}' takvimine olayı kopyalama başarısız
~
Failed to move a task into the task list '{0}'
2014-06-21
'{0}' görev listesine görevi taşıma başarısız
~
Copying a task into the task list '{0}'
2014-06-21
'{0}' görev listesine görev kopyalanıyor
~
Copying an event into the calendar '{0}'
2014-06-21
'{0}' takvimine olay kopyalanıyor
~
Moving an event into the calendar '{0}'
2014-06-21
'{0}' takvimine olay taşınıyor
~
Failed to move a memo into the memo list '{0}'
2014-06-21
'{0}' not listesine notu taşıma başarısız
175.
Whether to show week numbers in various places in the Calendar
2014-06-21
Takvimdeki çeşitli yerlerde hafta numaralarını göstermek için
193.
Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes
2014-06-21
Dakikalar içinde, Gün ve Çalışma Haftası görünümünde gösterilen aralıklar
204.
First day of the week
2014-06-21
Haftanın ilk günü
205.
Monday is a work day
2014-06-21
Pazartesi bir işgünüdür
206.
Tuesday is a work day
2014-06-21
Salı bir işgünüdür
207.
Wednesday is a work day
2014-06-21
Çarşamba bir işgünüdür
208.
Thursday is a work day
2014-06-21
Perşembe bir işgünüdür
209.
Friday is a work day
2014-06-21
Cuma bir işgünüdür
210.
Saturday is a work day
2014-06-21
Cumartesi bir işgünüdür
211.
Sunday is a work day
2014-06-21
Pazar bir işgünüdür
213.
(Deprecated) First day of the week, from Sunday (0) to Saturday (6)
2014-06-21
(Önerilmez) Pazardan (0) Cumartesiye (6), haftanın ilk günü
215.
(Deprecated) Work days
2014-06-21
(Önerilmez) İşgünleri
246.
Attribute message
2014-06-21
İletiyi bağla
247.
The text that is inserted when replying to a message, attributing the message to the original author
2014-06-21
Bir ileti cevaplanırken eklenen metin, özgün yazara iletiyi bağlar
249.
The text that is inserted when forwarding a message, saying that the forwarded message follows
2014-06-21
Bir ileti yönlendirilirken eklenen metin, yönlendirilen iletinin devam ettiğini söyler
251.
The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying that the original message follows
2014-06-21
Bir ileti (en üstteki posta) cevaplanırken eklenen metin, özgün iletinin devam ettiğini söyler
320.
Automatically load images for HTML messages over HTTP
2014-06-21
HTTP üzerinden iletileri HTML için otomatik olarak görüntüleri indir
327.
List of headers to show when viewing a message.
2014-06-21
Bir iletiyi görüntülerken göstermek için başlıkların listesi
328.
Each header is represented as a pair: the header name, and a boolean indicating whether the header is enabled. Disabled headers are not shown when viewing a message, but are still listed in Preferences.
2014-06-21
Her başlık bir çift hâlinde betimlenir: başlık ismi ve başlığın olup olmadığını gösteren bir Boole. Olmayan başlıklar ileti görüntülenirken gösterilmez ama yine de Tercihler'de listelenir.
347.
Enable Unmatched search folder
2014-06-21
Eşleşmemiş arama dosyasına ulaşıldı
348.
Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if Search Folders are disabled.
2014-06-21
Arama Dosyaları içinde Eşleşmemiş arama dosyasına ulaşıldı. Eğer Arama Dosyalarına erişelemezse bu hiçbir şeydir.
353.
Whether message headers are collapsed in the user interface
2014-06-21
Eğer ileti başlıkları kullanıcı arayüzünde çöktüyse
377.
Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order given by a user
2014-06-21
Posta görünümünde kullanılan dosya ağacı içinde hesapların nasıl sınıflanacağınıı söyler. Gerçek hesaplar ayarlandığında, Bu Bilgisayar ve Arama dosyalarında bir istisna ile, alfabetik olarak sınıflanır; aksi hâlde hesaplar kullanıcının verdiği sıraya göre sınıflanır
396.
Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses
2014-06-21
Posta adresi olarak girilmemiş alıcılara göndermeden önce yönlendir
397.
It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send a message to recipients not entered as mail addresses
2014-06-21
Posta adresi olarak girilmemiş alıcılara ileti göndermeye çalıştığınızı uyarmak için tekrarlayan yönlendirmeleri devredışı bırakır/etkinleştirir
408.
Asks whether to copy a folder by drag & drop in the folder tree
2014-06-21
Dosyayı sürükle bırak ile dosya ağacına kopyalayıp kopyalamacağını sorar