Translations by cubells

cubells has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 521 results
~
Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If "false", the "notify-sound-beep", "notify-sound-file", "notify-sound-play-file" and "notify-sound-use-theme" keys are disregarded.
2012-10-09
Si s'ha de reproduir algun tipus de so quan arribi un missatge nou. Si és «false» (fals), es descarten les claus «notify-sound-beep», «notify-sound-file», «notify-sound-play-file» i «notify-sound-use-theme».
~
Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not
2012-10-09
Si s'han importat les tasques del calendari del GNOME
~
Failed to remove data source "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut suprimir la font de dades «{0}».
~
Sound file to be played when new messages arrive, if "notify-sound-play-file" is "true".
2012-10-09
El fitxer de so que es reproduirà quan arribi un missatge nou (en cas que «notify-sound-play-file» és «true» (cert)).
~
Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound file is given by the 'notify-sound-file' key.
2012-10-09
Si s'ha de reproduir un fitxer de so quan arribi un missatge nou. El nom del fitxer de so s'especifica a la clau «notify-sound-file».
~
Updating Search Folders for '%s' - %s
2012-10-09
S'estan actualitzant les carpetes de cerca per a «%s» - %s
~
Failed to expunge folder "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut buidar la carpeta «{0}».
~
The reported error was "{1}".
2012-10-09
L'error fou «{1}».
~
The file already exists in "{0}". Replacing it will overwrite its contents.
2012-10-09
Ja existeix el fitxer a «{0}». Si el reemplaceu en sobreescriureu el contingut.
~
A file named "{0}" already exists. Do you want to replace it?
2012-10-09
Ja existeix una carpeta anomenada «{0}». Voleu reemplaçar-la?
~
Failed to update data source "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut actualitzar la font de dades «{0}».
~
The UID of the selected (or "primary") calendar in the sidebar of the "Calendar" view
2012-10-09
L'UID del calendari seleccionat (o «primary» -primària-) a la barra lateral de la visualització de «Calendari»
~
Opening memo list '%s'
2012-10-09
S'està obrint la llista d'anotacions «%s»
~
You may need to enable IMAP access
2012-10-09
Pot ser que hàgiu d'habilitar l'accés per IMAP
~
Opening task list '%s'
2012-10-09
S'està obrint la llista de tasques «%s»
~
For XEmacs use "xemacs" For Vim use "gvim -f"
2012-10-09
Utilitzeu «xemacs» per a l'Emacs Utilitzeu «gvim -f» per al Vim
~
Opening calendar '%s'
2012-10-09
S'està obrint el calendari «%s»
~
Failed to delete resource "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut suprimir el recurs «{0}».
~
The search scope defines how deep you would like the search to extend down the directory tree. A search scope of "Subtree" will include all entries below your search base. A search scope of "One Level" will only include the entries one level beneath your search base.
2012-10-09
L'àmbit de la cerca defineix fins a quina profunditat voleu que la cerca s'endinsi per l'arbre de directoris. L'àmbit de cerca de «Subarbre» inclourà totes les entrades per sota de la base de la cerca. L'àmbit de cerca d'«Un nivell» només inclourà les entrades un nivell per sota de la vostra base.
~
Failed to refresh folder "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut actualitzar la carpeta «{0}».
~
Are you sure you want to copy folder '{0}' to folder '{1}'?
2012-10-09
Segur que voleu copiar la carpeta «{0}» a la carpeta «{1}»?
~
Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?
2012-10-09
Segur que voleu moure la carpeta «{0}» a la carpeta «{1}»?
~
Failed to disconnect account "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desconnectar el compte «{0}».
~
Failed to unsubscribe from folder "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut cancel·lar la subscripció a la carpeta «{0}».
~
Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-Post: header, if there is one.
2012-10-09
Algunes llistes de correu estableixen una capçalera «Respon-a:» («Reply-To:») per forçar als usuaris a enviar respostes a la llista, fins i tot quan han especificat que l'Evolution enviï una resposta privada. En establir aquesta opció com a «TRUE» (cert), l'Evolution intentarà ignorar aquestes capçaleres Respon-a:, de manera que es pugui comportar tal com s'espera. Si utilitzeu l'acció de resposta privada, s'enviarà una resposta privada, mentre que si utilitzeu l'opció «Respon a la llista», es respondrà a la llista. El funcionament es basa en comparar la capçalera «Reply-To:» amb la capçalera «List-Post:», si és que n'hi ha una.
~
Delete remote address book "{0}"?
2012-10-09
Voleu suprimir la llibreta d'adreces remota «{0}»?
~
The UID of the selected (or "primary") memo list in the sidebar of the "Memos" view
2012-10-09
L'UID de la llista d'anotacions seleccionada (o «primary» -primària-) a la barra lateral de la visualització d'«Anotacions»
~
Add "%s" to Dictionary
2012-10-09
Afegeix «%s» al diccionari
~
Delivery Notification for "%s"
2012-10-09
Notificació d'entrega per a «%s»
~
Send a read receipt to '%s'
2012-10-09
Envia una confirmació de lectura a «%s»
~
Address formatting
2012-10-09
Format de les adreces
~
The UID of the selected (or "primary") task list in the sidebar of the "Tasks" view
2012-10-09
L'UID de la llista de tasques seleccionada (o «primary» -primària-) a la barra lateral de la visualització de «Tasques»
~
The messages you have selected for follow up are listed below. Please select a follow up action from the "Flag" menu.
2012-10-09
Els missatges que heu seleccionat per fer-ne el seguiment es llisten a sota. Seleccioneu una acció de seguiment al menú «Senyalador».
~
No data source found for UID '%s'
2012-10-09
No s'ha trobat cap font de dades per a l'UID «%s»
~
File "{0}" does not exist or is not a regular file.
2012-10-09
El fitxer «{0}» no existeix o no és un fitxer normal.
~
Could not compile regular expression "{1}".
2012-10-09
No s'ha pogut compilar l'expressió regular «{1}».
~
Bad regular expression "{0}".
2012-10-09
L'expressió regular «{0}» és incorrecta.
~
Error saving to autosave because "{1}".
2012-10-09
S'ha produït un error en desar automàticament degut a «{1}».
~
Could not save to autosave file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut desar el fitxer de còpia automàtica «{0}».
~
Could not read signature file "{0}".
2012-10-09
No s'ha pogut llegir el fitxer de signatura «{0}».
~
Because "{1}".
2012-10-09
Degut a «{1}».
~
Because "{0}", you may need to select different mail options.
2012-10-09
Degut a «{0}» pot ser que hàgiu de seleccionar diferents opcions de correu.
~
This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that setting this to "Using email address" requires anonymous access to your LDAP server.
2012-10-09
El mètode que utilitzarà l'Evolution per autenticar-vos. Recordeu que l'opció «Utilitza l'adreça electrònica» necessita accés anònim al servidor d'LDAP.
~
The UID of the selected (or "primary") address book in the sidebar of the "Contacts" view
2012-10-09
L'UID de la llibreta d'adreces seleccionada (o «primary» -primària-) a la barra lateral de la visualització de «Contactes»
~
This will permanently remove the address book "{0}" from the server. Are you sure you want to proceed?
2012-10-09
Suprimireu permanentment la llibreta d'adreces «{0}» al servidor. Segur que voleu continuar?
~
The printer replied "{0}".
2012-10-09
La impressora ha respost «{0}».
~
Selected Calendars for Alarms
2012-10-09
Calendaris seleccionats per les alarmes
~
No message satisfies your search criteria. Change search criteria by selecting a new Show message filter from the drop down list above or by running a new search either by clearing it with Search->Clear menu item or by changing the query above.
2012-10-09
No hi ha cap missatge que coincideixi amb el criteri de cerca. Podeu canviar el criteri si seleccioneu un altre filtre de missatge des de la llista desplegable de més amunt o realitzant una cerca nova netejant primer l'entrada, amb l'element de menú «Cerca → Neteja» o canviant la consulta de més amunt.
~
Name "{0}" already used.
2012-10-09
Ja s'està fent servir el nom «{0}».
~
You cannot attach the file "{0}" to this message.
2012-10-09
No es pot adjuntar el fitxer «{0}» a aquest missatge.