Translations by Simos Xenitellis 

Simos Xenitellis  has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 74 results
3.
Installation step failed
2012-03-11
Αποτυχία αυτού του βήματος της εγκατάστασης
2011-04-15
Απέτυχε ένα βήμα κατά την εγκατάσταση
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2018-03-28
Αποτυχία βήματος εγκατάστασης. Μπορείτε να προσπαθήσετε να εκτελέσετε ξανά τη συγκεκριμένη εργασία από το μενού, ή να την προσπεράσετε και να επιλέξετε κάποια άλλη. Το βήμα που απέτυχε είναι το: ${ITEM}
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2018-03-28
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ελάχιστη προτεραιότητα των ερωτήσεων: - «κρίσιμη» για θέματα που είναι απολύτως απαραίτητη η παρέμβαση του χρήστη. - «υψηλή» για θέματα που δεν έχουν κάποια λογική προκαθορισμένη απάντηση. - «μεσαία» για τυπικά ερωτήματα που έχουν προκαθορισμένες απαντήσεις. - «χαμηλή» για όχι και τόσο σημαντικές ερωτήσεις που έχουν προκαθορισμένες απαντήσεις που ισχύουν στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2018-03-28
Για παράδειγμα, αυτή η ερώτηση είναι μεσαίας προτεραιότητας, και αν είχατε ορίσει την προτεραιότητα «υψηλή» ή «κρίσιμη» δε θα βλέπατε αυτήν την ερώτηση.
28.
KEYSTROKES:
2012-09-21
ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΗΣΕΙΣ:
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2018-03-28
Το ριζικό σύστημα αρχείων είναι δίσκος μνήμης (RAM disk). Τα συστήματα αρχείων του σκληρού δίσκου βρίσκονται προσαρτημένα στο «/target». Σας είναι διαθέσιμος ο nano, ένας εύκολος και συμπαγής κειμενογράφος. Για να αποκτήσετε μια ιδέα των εργαλείων που είναι διαθέσιμα προς χρήση, χρησιμοποιήστε την εντολή «help» στο κέλυφος.
44.
Abort the installation
2018-03-28
Εγκατάλειψη της εγκατάστασης
50.
Installer components to load:
2012-04-14
Συστατικά λογισμικού του εγκαταστάτη προς φόρτωση:
55.
Retrieving ${PACKAGE}
2018-03-28
Λήψη του ${PACKAGE}
56.
Configuring ${PACKAGE}
2018-03-28
Διαμόρφωση του ${PACKAGE}
60.
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel used by this version of the installer and the kernel version available in the archive.
2013-04-11
Δε βρέθηκαν αρθρώματα του πυρήνα. Αυτό πιθανόν να συμβαίνει λόγω ασυμφωνίας της έκδοσης του πυρήνα που χρησιμοποιείται από αυτή την έκδοση της εφαρμογής εγκατάστασης και της έκδοσης του πυρήνα που βρίσκεται στο αποθετήριο.
70.
At this point it is no longer possible to change the language for the installation, but you can still change the country or locale.
2013-04-11
Στο σημείο αυτό δεν είναι πια δυνατόν να αλλάξετε τη γλώσσα για την εγκατάσταση, αλλά μπορείτε ωστόσο να αλλάξετε τη χώρα ή τις ρυθμίσεις τοπικότητας.
76.
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
2016-04-12
Αν κάνετε οτιδήποτε άλλο εκτός από μια καθαρά προκαθορισμένη εγκατάσταση, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα μερικά μηνύματα να εμφανίζονται στα Αγγλικά.
128.
Please choose the character set that should be supported by the console font.
2012-03-11
Παρακαλώ επιλέξτε το σύνολο χαρακτήρων που θα πρέπει να υποστηρίζεται από τη γραμματοσειρά της κονσόλας.
131.
"VGA" has a traditional appearance and has medium coverage of international scripts. "Fixed" has a simplistic appearance and has better coverage of international scripts. "Terminus" may help to reduce eye fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem for programmers.
2012-03-11
Η γραμματοσειρά «VGA» έχει μια παραδοσιακή εμφάνιση και παρέχει μια μέτρια κάλυψη διεθνών αλφάβητων. Η γραμματοσειρά «Fixed» έχει μια απλοποιημένη εμφάνιση και καλύτερη κάλυψη διεθνών αλφάβητων. Η γραμματοσειρά «Terminus» μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της καταπόνησης των ματιών, αν και η παρόμοια εμφάνιση μερικών χαρακτήρων πιθανόν να είναι πρόβλημα για τους προγραμματιστές. Και οι τρεις πάντως υποστηρίζουν και ελληνικά.
132.
If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise).
2013-04-11
Αν θέλετε μια έντονη (bold) εκδοχή της γραμματοσειράς Terminus, επιλέξτε είτε τη γραμματοσειρά TerminusBold (αν χρησιμοποιείτε framebuffer) είτε (διαφορετικά) την TerminusBoldVGA.
2012-03-11
Αν θέλετε μια έντονη (bold) εκδοχή της γραμματοσειράς Terminus επιλέξτε είτε τη γραμματοσειρά TerminusBold (αν χρησιμοποιείτε framebuffer) είτε (διαφορετικά) την TerminusBoldVGA.
146.
Keep the current keyboard layout in the configuration file?
2018-03-28
Να διατηρηθούν οι τρέχουσες ρυθμίσεις πληκτρολογίου στο αρχείο ρυθμίσεων;
177.
Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs.
2012-03-11
Τα πλήκτρα αριστερό Alt ή Caps Lock (κεφαλαία) επιλέγονται συνήθως για λόγους εργονομίας (στην τελευταία περίπτωση, χρησημοποιείστε τον συνδυασμό Shift+Caps Lock για εναλλαγή σε κεφαλαία γράμματα). Τα πλήκτρα Alt+Shift είναι επίσης δημοφιλής συνδυασμός, όμως θα χάσουν την συνηθισμένη τους συμπεριφορά στο Emacs και σε άλλα προγράμματα που τα χρησιμοποιούν για ειδικές άλλες λειτουργίες.
183.
You can disable this feature by choosing "No temporary switch".
2012-03-11
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία επιλέγοντας «Χωρίς προσωρινή εναλλαγή».
189.
With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are often printed as an extra symbol on keys.
2013-04-11
Με μερικές διατάξεις πληκτρολογίου, το πλήκτρο AltGr χρησιμοποιείται ως πλήκτρο-μεταβολής για την εισαγωγή μερικών χαρακτήρων, κυρίως κάποιων ασυνήθιστων για τη γλώσσα που αντιστοιχεί στη διάταξη αυτή, για παράδειγμα σύμβολα ξένων νομισμάτων και γράμματα με διάφορα τονικά σημάδια. Αυτά είναι τυπωμένα συνήθως πάνω στα πλήκτρα ως επιπλέον σύμβολα.
2012-03-11
Με μερικές διατάξεις πληκτρολογίου, το πλήκτρο AltGr χρησιμοποιείται ως πλήκτρο-μεταβολής για την εισαγωγή μερικών χαρακτήρων, κυρίως κάποιων ασυνήθιστων για τη γλώσσα που αντιστοιχεί στη διάταξη αυτή, για παράδειγμα σύμβολα ξένων νομισμάτων και γράμματα με διάφορα τονικά σημάδια. Αυτά τυπώνονται συνήθως πάνω στα πλήκτρα σαν επιπλέον σύμβολα.
193.
On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use the Control+period combination as a Compose key.
2012-03-11
Στην κονσόλα κειμένου το πλήκτρο Compose δε λειτουργεί σε κατάσταση Unicode. Αν δεν είστε σε κατάσταση Unicode, ανεξάρτητα με ό,τι επιλέξετε εδώ, μπορείτε πάντα να χρησιμοποιείτε το συνδυασμό Control+τελεία ως πλήκτρο Compose.
256.
Module needed for accessing the CD-ROM:
2016-04-12
Απαιτούμενο άρθρωμα για την πρόσβαση στο CD-ROM:
430.
Downloading Release files...
2016-04-12
Λήψη των αρχείων Release...
453.
Please enter the hostname of the mirror from which Ubuntu will be downloaded.
2016-04-12
Εισάγετε το όνομα του διακομιστή (mirror) από όπου θα ληφθεί το Ubuntu.
464.
Please select the protocol to be used for downloading files. If unsure, select "http"; it is less prone to problems involving firewalls.
2016-04-12
Παρακαλώ, επιλέξτε το πρωτόκολλο που επιθυμείτε για τη λήψη των αρχείων. Αν δεν είστε βέβαιοι, επιλέξτε την μέθοδο «http». Είναι λιγότερο επιρρεπής σε προβλήματα που σχετίζονται με τη παρουσία τείχους προστασίας.
465.
Download installer components
2016-04-12
Λήψη των συνιστωσών του εγκαταστάτη
469.
The installer failed to download a file from the mirror. This may be a problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the download, select a different mirror, or cancel and choose another installation method.
2016-04-12
Το πρόγραμμα εγκατάστασης απέτυχε στη λήψη ενός αρχείου από το διακομιστή (mirror). Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα στο δίκτυό σας ή στον ίδιο το διακομιστή. Μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε τη λήψη, να επιλέξετε ένα διαφορετικό διακομιστή ή να ακυρώσετε και να επιλέξετε μια διαφορετική μέθοδο εγκατάστασης.
490.
${DEVICE} as ${TYPE}
2018-04-03
Η συσκευή ${DEVICE} ως ${TYPE}
512.
pri/log
2013-04-11
πρωτ/λογ
527.
Encrypted volume (%s)
2016-04-12
Κρυπτογραφημένος τόμος (%s)
764.
Select a partition to remove it or to specify how it should be used. At a bare minimum, you need one partition to contain the root of the file system (whose mount point is /). Most people also feel that a separate swap partition is a necessity. "Swap" is scratch space for an operating system, which allows the system to use disk storage as "virtual memory".
2016-04-12
Επιλέξτε μια κατάτμηση για διαγραφή ή για καθορισμό της χρήσης της. Στην ελάχιστη περίπτωση χρειάζεστε μια κατάτμηση που να περιέχει το ριζικό (root) σύστημα αρχείων (του οποίου το σημείο προσάρτησης είναι το /). Οι περισσότεροι χρήστες πιστεύουν επίσης ότι είναι αναγκαία μια ξεχωριστή κατάτμηση χώρου εναλλαγής (swap). Ο χώρος «swap» είναι ένας ειδικός χώρος για ένα λειτουργικό σύστημα, που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί χώρο αποθήκευσης στο δίσκο ως «εικονική» μνήμη.
2012-04-14
Επιλέξτε μια κατάτμηση για διαγραφή ή για καθορισμό της χρήσης της. Στην ελάχιστη περίπτωση χρειάζεστε μια κατάτμηση που να περιέχει το ριζικό (root) σύστημα αρχείων (του οποίου το σημείο προσάρτησης είναι το /). Οι περισσότεροι χρήστες αισθάνονται επίσης ότι είναι αναγκαία μια ξεχωριστή κατάτμηση χώρου εναλλαγής (swap). Ο χώρος «swap» είναι ένας ειδικός χώρος για ένα λειτουργικό σύστημα, που του επιτρέπει να χρησιμοποιεί χώρο αποθήκευσης στο δίσκο ως «εικονική» μνήμη.
1009.
Retrying failed download of ${SUBST0}
2016-04-12
Νέα προσπάθεια για την αποτυχημένη λήψη του ${SUBST0}
1019.
Downloading local repository key failed:
2016-04-12
Αποτυχία λήψης κλειδιού του τοπικού αποθετηρίου:
1031.
partner archive (from ${PARTNER_HOST})
2012-03-11
αποθετήριο συνεργατών (partner) (από ${PARTNER_HOST})
1032.
extras archive (from ${EXTRAS_HOST})
2012-03-11
αποθετήριο πρόσθετων (extras) (από ${EXTRAS_HOST})
1034.
The partner archive contains software provided by Canonical's partners as a service to Ubuntu users.
2012-03-11
Το αποθετήριο συνεργατών (partner) περιέχει λογισμικό που παρέχεται από συνεργάτες της Canonical ως υπηρεσία προς τους χρήστες του Ubuntu.
1035.
The extras archive contains free software offered by third-party application developers who want to ship their latest software.
2012-03-11
Το αποθετήριο πρόσθετων (extras) περιέχει ελεύθερο λογισμικό που προσφέρεται από προγραμματιστές τρίτων εφαρμογών που θέλουν να διαθέσουν την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού τους.
1056.
Note that using a mirror can result in a large amount of data being downloaded during the next step of the installation.
2016-04-12
Σημειώστε ότι η χρήση ενός διακομιστή (mirror) μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη λήψη ενός μεγάλου όγκου δεδομένων κατά τη διάρκεια του επόμενου βήματος της εγκατάστασης.
1067.
The installer failed to access the mirror. This may be a problem with your network, or with the mirror. You can choose to retry the download, select a different mirror, or ignore the problem and continue without all the packages from this mirror.
2016-04-12
Το πρόγραμμα εγκατάστασης απέτυχε στη λήψη ενός αρχείου από το διακομιστή. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ένα πρόβλημα στο δίκτυό σας ή στον ίδιο το διακομιστή του αποθετηρίου. Μπορείτε να ξαναπροσπαθήσετε τη λήψη, να επιλέξετε ένα διαφορετικό διακομιστή ή να αγνοήσετε το πρόβλημα και να συνεχίσετε χωρίς το σύνολο των πακέτων από αυτό το διακομιστή.
1072.
Use restricted software?
2013-04-11
Χρήση λογισμικού που έχει «περιορισμούς» (restricted);
1082.
Use software from the "extras" repository?
2012-03-11
Χρήση λογισμικού από το αποθετήριο «extras»;
1083.
Additional software is available from the Ubuntu "extras" repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party developers who want to ship their latest software.
2012-03-11
Από το αποθετήριο «extras» του Ubuntu είναι διαθέσιμο πρόσθετο λογισμικό. Το λογισμικό αυτό δεν είναι μέρος του Ubuntu, αλλά προσφέρεται από προγραμματιστές τρίτων εφαρμογών που θέλουν να διαθέσουν την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού τους.
1084.
Allow login as root?
2012-04-14
Να επιτρέπεται η είσοδος ως χρήστης root;
1118.
You may configure your home directory for encryption, such that any files stored there remain private even if your computer is stolen.
2018-04-03
Μπορείτε να ρυθμίσετε το προσωπικό σας φάκελο για κρυπτογράφηση, έτσι ώστε τα αρχεία που αποθηκεύετε εκεί να παραμείνουν ιδιωτικά, ακόμη και αν ο υπολογιστής σας κλαπεί.
1119.
The system will seamlessly mount your encrypted home directory each time you login and automatically unmount when you log out of all active sessions.
2016-04-12
Το σύστημα θα προσαρτά αυτόματα τον κρυπτογραφημένο αρχικό σας φάκελο κάθε φορά που θα συνδέεστε και αυτομάτως θα τον αποπροσαρτά όταν θα αποσυνδέεστε από όλες τις ενεργές συνεδρίες.
1128.
The installation CD does not contain full support for your language. Do you want to download the required packages from the Internet now? This includes spell-checking, dictionaries, and translations for various applications.
2016-04-12
Το CD εγκατάστασης δεν περιέχει πλήρη υποστήριξη για τη γλώσσα σας. Θέλετε να γίνει λήψη τώρα από το διαδίκτυο για αυτά τα απαραίτητα πακέτα; Αυτά περιέχουν ορθογραφικό έλεγχο, λεξικά και μεταφράσεις για διάφορες εφαρμογές.