Translations by Rhoslyn Prys

Rhoslyn Prys has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 216 results
11.
Ignore questions with a priority less than:
2010-08-30
Anwybyddwch gwestiynau gyda blaenoriaeth sy'n llai na:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2010-08-30
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu'r cwestiynau y gallent eu gofyn i chi. Dim ond cwestiynau gyda blaenoriaeth benodedig neu'n uwch sy'n cael eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2010-08-30
Gallwch ddewis y cwestiwn blaenoriaeth isaf rydych chi eisiau ei weld: - mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau sy'n system mwy na thebyg os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd. - mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb ragosodiad rhesymol. - mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol. - mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad fydd yn gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2010-08-30
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth ganolig, ac os oedd eich blaenoriaeth chi yn 'uchel' neu 'hanfodol' eisoes, ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
16.
Continue
2010-08-30
Parhau
18.
Yes
2010-08-30
Iawn
61.
If you're installing from a mirror, you can work around this problem by choosing to install a different version of Ubuntu. The install will probably fail to work if you continue without kernel modules.
2018-04-23
Os ydych chi'n gosod o ddrych, gallwch weithio o gwmpas y broblem hon gan ddewis i osod fersiwn gwahanol o Ubuntu. Mae'n debygol bydd y gosodiad yn methu gweithio os ydych chi'n parhau heb fodylau cnewyllyn.
70.
At this point it is no longer possible to change the language for the installation, but you can still change the country or locale.
2018-04-23
Nid yw'n posib rhagor i newid y iaith ar gyfer y gosodiad, ond gallwch dal newid y wlad neu locale.
71.
To select a different language you will need to abort this installation and reboot the installer.
2018-04-23
Er mwyn dewis iaith gwahanol bydd rhaid atal y gosodiad yma ac ailddechrau'r gosodwr.
72.
Continue the installation in the selected language?
2018-04-23
Parhau'r gosodiad yn yr iaith hon?
73.
The translation of the installer is incomplete for the selected language.
2018-04-23
Mae'r cyfieithiad y gosodiad yn anghyflawn ar gyfer yr iaith hon.
74.
The translation of the installer is not fully complete for the selected language.
2018-04-23
Mae'r cyfieithiad y gosodiad yn anghyflawn ar gyfer yr iaith hon.
76.
If you do anything other than a purely default installation, there is a real chance that some dialogs will be displayed in English instead.
2018-04-23
Os ydych yn gwneud unrhywbeth ond gosodiad diofyn mae yna siawns cryf ybydd rhai deialogau yn gael ei dangos yn Saesneg.
77.
If you continue the installation in the selected language, most dialogs should be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - some may be displayed in English instead.
2018-04-23
Os fyddwch yn parhau gyda'r gosodiad yn yr iaith hon, bydd y mwyafrif o deialogau yn gael eu ddangos yn gywir ond - yn arbennig os ydych yn defnyddio opsiynau arbenigol y gosodwr - bydd rhai yn gael eu dangos yn Saesneg.
78.
If you continue the installation in the selected language, dialogs should normally be displayed correctly but - especially if you use the more advanced options of the installer - there is a slight chance some may be displayed in English instead.
2018-04-23
Os fyddwch yn parhau gyda'r gosodiad yn yr iaith bydd, bydd y deialogau yn gael eu dangos yn gywir ond - yn arbennig os ydych yn defnyddio opsiynau arbenigol y gosodwr - mae siawns isel y bydd rhai yn gael ei dangos yn Saesneg.
81.
If you choose not to continue, you will be given the option of selecting a different language, or you can abort the installation.
2018-04-23
Os ydych yn dewis peidio â pharhau, byddwch yn derbyn y dewis i ddewis iaith arall neu atal y gosodiad.
203.
Bulgarian (phonetic layout)
2018-02-22
Bwlgaraidd (cynllun ffonetig)
204.
Canadian French
2018-02-22
Ffrengig Canada
205.
Canadian Multilingual
2018-02-22
Amlieithog Canada
222.
Latin American
2018-02-22
America Ladinaidd
231.
Serbian (Cyrillic)
2018-02-22
Serbaidd (Cyrilig)
232.
Slovakian
2018-03-03
Slofaceg
233.
Slovene
2018-03-03
Slofeneg
239.
Turkish (F layout)
2018-03-03
Twrceg (Cynllun F)
240.
Turkish (Q layout)
2018-03-03
Twrceg (Cynllun Q)
242.
Keymap to use:
2018-03-03
Map bysell i'w ddefnyddio
253.
Your CD-ROM drive may be an old Mitsumi or another non-IDE, non-SCSI CD-ROM drive. In that case you should choose which module to load and the device to use. If you don't know which module and device are needed, look for some documentation or try a network installation instead of a CD-ROM installation.
2018-04-23
Efallai fod eich CD-ROM yn hen un Mitsumi, neu un arall nad yw'n yrrwr IDE na SCSI. Yn yr achos hynny, dewiswch pa fodiwl i lwytho a'r dyfais i'w ddefnyddio. Os nad ydych chi'n gwybod pa fodiwl a dyfais sydd eu hangen, chwiliwch am ddogfennaeth neu ceisiwch osodiad rhwydwaith yn hytrach na gosodiad CD-ROM.
254.
Retry mounting the CD-ROM?
2018-03-03
Ceisio arosod y CD-ROM et?
255.
Your installation CD-ROM couldn't be mounted. This probably means that the CD-ROM was not in the drive. If so you can insert it and try again.
2018-04-23
Nid oedd modd gosod gyda'ch CD-ROM gosod. Mwy na thebyg mae hyn yn golygu nad oedd y CD-ROM yn y gyriant. Os felly, gallwch ei fewnosod a cheisio eto.
257.
The automatic detection didn't find a CD-ROM drive. You can try to load a specific module if you have an unusual CD-ROM drive (that is neither IDE nor SCSI).
2018-03-03
Nid yw'r canfod awtomatig wedi dod o hyd i'r CD-ROM. Gallwch geisio llwytho modiwl penodol os oes gennych yrrwr CD-ROM anarferol (sydd ddim yn IDE neu SCSI).
264.
The CD-ROM autodetection was successful. A CD-ROM drive has been found and it currently contains the CD ${cdname}. The installation will now continue.
2018-04-23
Roedd y canfod CD-ROM awtomatig yn llwyddiannus. Canfuwyd gyrriant CD-ROM ac yn cynnwys y CD ${cdname}. Bydd y gosodiad nawr yn parhau.
266.
The CD-ROM drive contains a CD which cannot be used for installation.
2018-04-23
Mae'r gyrriant CD-ROM yn cynnwys CD nad oes modd ei ddefnyddio ar gyfer gosodiad.
270.
You may try to repeat CD-ROM detection but, even if it does succeed the second time, you may experience problems later in the installation.
2018-04-23
Gallwch geisio ail-wneud canfod CD-ROM ond, os yw'n llwyddiannus yr eildro, efallai y cewch problemau nes ymlaen wrth osod.
274.
The installer can use hdparm to tune some CD-ROM drive parameters, which may significantly speed up reading packages from the CD. You can change the parameters to be used. To disable hdparm, enter an empty parameter list.
2018-04-23
Gall y gosodwr ddefnyddio hdparm er mwyn tiwnio rhai paramedrau gyrrwr CD-ROM, a all gyflymu darllen pecynnau o'r CD yn sylweddol. Gallwch newid y paramedrau sydd i'w defnyddio. I analluogi hdparm, mewnbynnwch restr paramedrau gwag.
305.
Some PCMCIA hardware needs special resource configuration options in order to work, and can cause the computer to freeze otherwise. For example, some Dell laptops need "exclude port 0x800-0x8ff" to be specified here. These options will be added to /etc/pcmcia/config.opts. See the installation manual or the PCMCIA HOWTO for more information.
2018-04-23
Mae rhai caledwedd PCMCIA angen opsiynau ffurfweddu adnodd arbennig er mwyn gweithio, a gall achosi i'r gyfrifiadur rhewi fel arall. Er enghraifft, mae rhai gliniaduron Dell angen "exclude port 0x800-0x8ff" wedi ei benodi yma. Caiff yr opsiynau yma eu hychwanegu i'r ffeil /etc/pcmcia/config.opts. Gweler y llawlyfr gosod neu'r HOWTO PCMCIA am fwy o wybodaeth.
318.
Detect virtual driver disks from hardware manufacturer
2018-03-03
Canfod disgiau rhith yrwyr gan wneuthurwyr caledwedd
319.
Load drivers from internal virtual driver disk?
2018-03-03
Llwytho gyrwyr gan ddisg gyrrwr rhithiol mewnol?
320.
Installing on this hardware may require some drivers provided by the manufacturer to be loaded from the built-in driver injection disk.
2018-03-03
Gall gosod ar y caledwedd hwn olygu fod angen rhai gyrwyr wedi eu darparu gan y gwneuthurwr gael eu llwytho o'r ddisg chwistrellu gyrwyr mewnol.
322.
Networking can either be configured by DHCP or by manually entering all the information. If you choose to use DHCP and the installer is unable to get a working configuration from a DHCP server on your network, you will be given the opportunity to configure your network manually after the attempt to configure it by DHCP.
2018-04-23
Mae modd ffurfweddu rhwydweithio un ai drwy DHCP neu gan rhoi'r holl fanylion â llaw. Os ydych chi'n dewis DHCP ond nad yw'r gosodwr yn gallu cyrchu ffurfweddiad sy'n gweithio o weinydd DHCP ar eich rhwydwaith, cewch gyfle i ffurfweddu eich rhwydwaith â llaw ar ôl ceisio ei ffurfweddu drwy DHCP.
328.
Your system has multiple network interfaces. Choose the one to use as the primary network interface during the installation. If possible, the first connected network interface found has been selected.
2018-04-23
Mae gan eich system fwy nag un rhyngwyneb rhwydwaith. Dewiswch yr un i'w ddefnyddio fel y rhyngwyneb rhwydwaith cynradd yn ystod y gosodiad. Os yn bosib, mae'r rhyngwyneb rhwydwaith cysylltiedig cyntaf ei ganfod yn cael ei ddewis.
335.
Wireless network type for ${iface}:
2018-03-03
Math o rwydwaith diwifr ar gyfer ${iface}:
336.
Choose WEP/Open if the network is open or secured with WEP. Choose WPA if the network is a WPA PSK protected network.
2018-03-03
Dewis WEP/Open os yw'r rhwydwaith yn agored neu wedi ei ddiogelu gyda WEP. Dewis WPA os yw'r rhwydwaith yn rwydwaith wedi ei ddiogelu gyda WPA PSK.
344.
Invalid passphrase
2018-03-03
Cyfrinymadrodd annilys
345.
The WPA PSK passphrase was either too long (more than 64 characters) or too short (less than 8 characters).
2018-03-03
Roedd y cyfrinymadrodd WPA PSK un ai'n rhy hir (mwy na 64 nod) neu'n rhy fyr (llai na 8 nod).
346.
WPA passphrase for wireless device ${iface}:
2018-03-03
Cyfrinymdarodd WPA dyfais diwifr ${iface}:
347.
Enter the passphrase for WPA PSK authentication. This should be the passphrase defined for the wireless network you are trying to use.
2018-03-03
Rhowch y cyfrinymadrodd ar gyfer dilysiad WPA PSK. Dylai hwn fod y cyfrinymadrodd wedi ei ddiffinio ar gyfer y rhwydwaith diwifr rydych yn ceisio ei ddefnyddio.
350.
Attempting to exchange keys with the access point...
2018-03-03
Ceisio cyfnewid allweddi gyda'r pwynt mynediad...
352.
WPA connection succeeded
2018-03-03
:;wyddodd y cysylltiad WPA
353.
Failure of key exchange and association
2018-03-03
methiant cyfnewid allweddi a'r cysylltu
354.
The exchange of keys and association with the access point failed. Please check the WPA parameters you provided.
2018-03-03
Methodd cyfnewid allweddi a chysylltu gyda'r pwynt mynediad. Gwiriwch baramedrau'r WPA fu i chi eu darparu.