Translations by Jonathan Price

Jonathan Price has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 691 results
3.
Installation step failed
2009-09-19
Methodd cam sefydlu.
2009-03-10
Cam gosod wedi methu.
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-09-19
Methodd cam sefydlu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, neu ei hepgor a ddewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
2009-03-10
Cam gosod wedi methu. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, neu ei hepgor a dewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
5.
Choose an installation step:
2009-09-19
Dewiswch gam sefydlu:
2009-03-10
Dewiswch cam gosod:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2009-09-19
Mae'r cam sefydlu yma yn dibynnu ar un neu fwy cam arall nid ydynt wedi eu cyflawni eto.
2009-03-10
Mae'r cam gosod yma yn ddibynnu ar gam neu camau arall nad ydynt wedi eu cyflawni eto.
11.
Ignore questions with a priority less than:
2009-03-10
Anwybyddwch cwestiynau gyda blaenoriaeth llai na
23.
Help
2009-09-19
Cymorth
36.
Interactive shell
2009-03-10
Cragen rhyngweithiol
37.
After this message, you will be running "ash", a Bourne-shell clone.
2009-03-10
Ar ôl y neges hon, fe fyddwch yn rhedeg "ash", copi o chragen-Bourne.
38.
The root file system is a RAM disk. The hard disk file systems are mounted on "/target". The editor available to you is nano. It's very small and easy to figure out. To get an idea of what Unix utilities are available to you, use the "help" command.
2009-09-23
Disg RAM yw'r system ffeil gwraidd. Mae systemau ffeil y ddisg caled wedi eu clymu ar "/target". "Nano" yw'r golygydd sydd ar gael. Mae'n fach iawn ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Er mwyn cael syniad o ba gwasanaethau Unix sydd ar gael, defnyddiwch y gorchymyn "help".
2009-03-10
Disg RAM yw'r system ffeil gwraidd. Mae systemau ffeil y ddisg caled wedi eu gosod ar "/target". Nano yw'r golygydd sydd ar gael. Mae'n fach iawn ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Er mwyn cael syniad o ba gwasanaethau Unix sydd ar gael, defnyddiwch y gorchymyn "help".
39.
Use the "exit" command to return to the installation menu.
2009-09-19
Defnyddiwch y gorchymyn "gadael" er mwyn dychwelyd i'r ddewislen sefydlu.
2009-03-10
Defnyddiwch y gorchymyn "exit" i ddychwelyd i'r ddewislen gosod.
41.
Exit installer
2009-09-19
Gadael y sefydlydd
42.
Are you sure you want to exit now?
2009-03-10
A ydych yn siwr eich bod am adael nawr?
43.
If you have not finished the install, your system may be left in an unusable state.
2009-09-19
Os nad ydych wedi gorffen y sefydliad, gall eich system gael ei adael mewn cyflwr annefnyddiol.
2009-03-10
Os nad ydych wedi gorffen y gosodiad, gall eich system gael ei adael mewn cyflwr annefnyddiol.
46.
Terminal plugin not available
2009-03-10
Nid yw'r terfynell blygio ar gael
47.
This build of the debian-installer requires the terminal plugin in order to display a shell. Unfortunately, this plugin is currently unavailable.
2009-09-19
Mae'r fersiwn hwn o'r sefydlydd-debian angen y derfynell blygio er mwynarddangos cragen. Yn anffodus, nid yw'r blygio hyn ar gael ar hyn o bryd.
2009-03-10
Mae'r fersiwn hwn o'r gosodwr-debian angen y derfynell blygio er mwynarddangos cragen. Yn anffodus, nid yw'r blygio hyn ar gael ar hyn o bryd.
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2009-09-19
Dylai fod ar gael ar ol cyrraedd y cam sefydlu "Llwytho cydrannau ychwanegol".
2009-03-10
Dylai fod ar gael ar ol cyrraedd y cam gosod.
49.
Alternatively, you can open a shell by pressing Ctrl+Alt+F2. Use Alt+F5 to get back to the installer.
2009-09-19
Neu, gallwch agor cragen drwy wasgu Ctrl+Alt+F2. Defnyddiwch Alt+F5 i ddychwelyd i'r sefydlydd.
2009-03-10
Neu, gallwch agor cragen drwy wasgu Ctrl+Alt+F2. Defnyddiwch Alt+F5i ddychwelyd i'r gosodwr.
50.
Installer components to load:
2009-09-19
Cydrannau sefydlydd i'w llwytho:
2009-03-10
Cydrannau gosodydd i'w llwytho:
51.
All components of the installer needed to complete the install will be loaded automatically and are not listed here. Some other (optional) installer components are shown below. They are probably not necessary, but may be interesting to some users.
2009-09-19
Bydd yr holl cydrannau o'r sefydlydd sydd eu hangen i gwblhau'r sefydliad yn cael eu llwytho'n awtomatig a ni rhestrir nhw yma. Gweler isod cydrannau sefydlydd eraill (dewisol). Efallai nad ydynt yn angenrheidiol, ond efallai byddant o diddordeb i rhai defnyddwyr.
2009-03-10
Bydd yr holl cydrannau o'r gosodwr sydd eu hangen i gwblhau'r gosodiad yn caeleu llwytho'n awtomatig a ni rhestrir nhw yma. Gweler isod cydrannau gosodwreraill (dewisol). Efallai nad ydynt yn angenrheidiol, ond efallai byddanto diddordeb i rhai defnyddwyr.
52.
Note that if you select a component that requires others, those components will also be loaded.
2009-03-10
Sylwch os ddewiswch cydran sy'n dibynnu ar eraill, caiff y cydrannau hynny eu llwytho hefyd.
53.
To save memory, only components that are certainly needed for an install are selected by default. The other installer components are not all necessary for a basic install, but you may need some of them, especially certain kernel modules, so look through the list carefully and select the components you need.
2009-09-19
Er mwyn arbed cof, ond cydrannau sydd yn angenrheidiol ar gyfer sefydliad sy'n cael eu llwytho'n rhagosodedig. Nid yw'r holl cydrannau sefydlydd a restrir yn angenrheidiol ar gyfer sefydliad sylfaenol, ond efallai bydd angen rhai ohonynt arnoch, yn enwedig rhai modylau cnewyllyn, felly edrychwch drwy'r rhestr yn ofalus a dewiswch y cydrannau byddwch eu angen.
2009-03-10
Er mwyn arbed cof, ond cydrannau sydd yn angenrheidiol ar gyfer gosodiad sy'n cael eu llwytho'n rhagosodedig. Nid yw'r holl cydrannau gosodwr a restrir yn angenrheidiol ar gyfer gosodiad sylfaenol, ond efallai bydd angen rhai ohonynt arnoch, yn enwedig rhai modylau cnewyllyn, felly edrychwch drwy'r rhestr yn ofalus a dewiswch y cydrannau byddwch eu angen.
56.
Configuring ${PACKAGE}
2009-03-10
Yn ffurfweddi ${PACKAGE}
57.
Failed to load installer component
2009-09-19
Methwyd llwytho cydran sefydlydd
2009-03-10
Llwytho cydran gosodwr wedi methu
58.
Loading ${PACKAGE} failed for unknown reasons. Aborting.
2009-03-10
Llwytho ${PACKAGE} wedi methu am resymau anhysbys. Yn erthylu.
59.
Continue the install without loading kernel modules?
2009-09-19
Mynd ymlaen gyda'r sefydliad heb lwytho modylau cnewyllyn?
2009-03-10
Parhau gyda'r gosod heb lwytho modylau cnewyllyn?
60.
No kernel modules were found. This probably is due to a mismatch between the kernel used by this version of the installer and the kernel version available in the archive.
2009-09-19
Ni chanfuwyd unrhyw fodylau cnewyllyn. Mae'n debyg fod hyn oherwydd nad yw fersiwn y cnewyllyn a ddefnyddir gan fersiwn hyn y sefydlydd yn cyfateb a fersiwn y cnewyllyn sydd ar gael yn yr archif.
2009-03-10
Ni chanfuwyd unrhyw fodylau cnewyllyn. Mae'n debyg fod hyn oherwydd nad yw fersiwn y cnewyllyn a ddefnyddir gan y fersiwn hyn o'r gosodwr yn cyfateb a fersiwn y cnewyllyn sydd yn yr archif.
61.
If you're installing from a mirror, you can work around this problem by choosing to install a different version of Ubuntu. The install will probably fail to work if you continue without kernel modules.
2009-09-19
Os ydych chi'n sefydlu o ddrych, gallwch weithio o gwmpas y broblem hon gan ddewis i sefydlu fersiwn gwahanol o Ubuntu. Mae'n debygol bydd y sefydliad yn methu gweithio os ydych chi'n mynd ymlaen heb fodylau cnewyllyn.
2009-03-10
Os ydych chi'n gosod o ddrych, gallwch weithio o gwmpas y broblem hon gan ddewis i osod fersiwn gwahanol o Ubuntu. Mae'n debygol bydd y sefydliad yn methu gweithio os ydych chi'n parhau heb fodylau cnewyllyn.
69.
Language selection no longer possible
2009-03-10
Nid yw dewisiad iaith yn posib rhagor
70.
At this point it is no longer possible to change the language for the installation, but you can still change the country or locale.
2009-09-28
Nid yw'n posib rhagor i newid iaith y sefydliad, ond allwch dal newid y wlad neu gosodiadau rhanbarthol.
2009-09-28
Nid yw'n posib rhagor i newid y iaith ar gyfer y sefydliad, ond allech dal newid y wlad neu gosodiadau rhanbarthol.
2009-03-10
Nid yw'n posib rhagor i newid y iaith ar gyfer y sefydliad, ond allech dal newid y wlad neu locale.
71.
To select a different language you will need to abort this installation and reboot the installer.
2009-03-10
Er mwyn dewis iaith gwahanol bydd rhaid erthylu y sefydliad yma ac aildechrau'r sefydlydd.
72.
Continue the installation in the selected language?
2009-03-10
Mynd ymlaen gyda'r sefydliad mewn y'r iaith dewisedig?