Translations by Eoin Mahon

Eoin Mahon has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-10-11
mae <Tab> yn symud; mae <Space> yn dewis; mae <Enter> yn gweithredu botymau
22.
<F1> for help; <Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-10-11
<F1> am gymorth; mae <Tab> yn symud; mae <Space> yn dewis; mae <Enter> yn gweithredu botymau
110.
# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U
2009-10-11
# Sirileg - KOI8-R a KOI8-U
118.
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
2009-10-11
# Latin1 a Latin5 - ieithoedd Twrceg a ieithoedd o Orllewin Ewrop
129.
If you don't use a framebuffer, the choices that start with "." will reduce the number of available colors on the console.
2009-10-11
Os nad ydych yn defnyddio 'framebuffer', bydd y dewisiadau sydd yn dechrau â "." yn lleihau y nifer o liwiau ar gael ar y peiriant.
131.
"VGA" has a traditional appearance and has medium coverage of international scripts. "Fixed" has a simplistic appearance and has better coverage of international scripts. "Terminus" may help to reduce eye fatigue, though some symbols have a similar aspect which may be a problem for programmers.
2009-10-11
Mae gan "VGA" edrychiad draddodiadol a gorchuddiaeth canolig o sgriptiau rhyngwladol. Mae gan "Fixed" edrychiad syml a gorchuddiaeth gwell o sgriptiau rhyngwladol. Gall "Terminus" helpu i leihau blinder llygaid, er bod gan rhai symbolau agwedd tebyg a all fod yn broblem i rhaglenwyr.
132.
If you prefer a bold version of the Terminus font, choose either TerminusBold (if you use a framebuffer) or TerminusBoldVGA (otherwise).
2009-10-11
Os y mae'n well gennych fersiwn trwchus o'r ffont Terminus, dewiswch naill ai TerminusBold (os ydych yn defnyddio 'framebuffer') neu TerminusBoldVGA (mewn sefyllfeydd eraill).
163.
Menu key
2009-10-11
Allwedd Dewislen
177.
Right Alt or Caps Lock keys are often chosen for ergonomic reasons (in the latter case, use the combination Shift+Caps Lock for normal Caps toggle). Alt+Shift is also a popular combination; it will however lose its usual behavior in Emacs and other programs that use it for specific needs.
2009-10-11
Caiff Alt dde neu Caps Lock eu dewis yn aml am resymau ergonomaidd (yn yr achos ddiwethaf, defnyddiwch y cyfuniad Shift+Caps Lock ar gyfer y togl Caps arferol). Mae Alt+Shift yn gyfuniad poblogaidd hefyd; ond bydd yn colli ei ddefnydd arferol yn Emacs a rhaglenni eraill sy'n ei ddefnyddio ar gyfer anghenion arbennig.
183.
You can disable this feature by choosing "No temporary switch".
2009-10-11
Gallwch analluogi'r nodwedd hon trwy ddewis "Dim swits dros dro".
186.
Keypad Enter key
2009-10-11
Allwedd Enter yr Allweddfwrdd
189.
With some keyboard layouts, AltGr is a modifier key used to input some characters, primarily ones that are unusual for the language of the keyboard layout, such as foreign currency symbols and accented letters. These are often printed as an extra symbol on keys.
2009-10-11
Gyda rhai cynlluniau allweddell, mae AltGr yn allwedd newid sy'n cael ei ddefnyddio i fewnbynnu rhai nodau, yn bennaf yr rhai sy'n anarferol i iaith y cynllun allweddell, er enghraifft symbolau arian dramor a llythrennau acennog. Caiff rhain yn aml eu printio fel symbolau ychwanegol ar allweddau.
192.
The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not found on the keyboard.
2009-10-11
Mae'r Allwedd cyfansoddi (a gaiff hefyd ei alw'n Multi_key) yn achosi i'r cyfrifiadur i ddehongli y trawiadau allwedd nesaf fel cyfuniad er mwyn creu nod nad sydd ar gael ar yr allweddell.
193.
On the text console the Compose key does not work in Unicode mode. If not in Unicode mode, regardless of what you choose here, you can always also use the Control+period combination as a Compose key.
2009-10-11
Ar y peiriant destun nid yw'r Allwedd cyfansoddi yn gweithio ym modd Unicode. Os nad yw ym modd Unicode, dim ots beth ydych yn ei ddewis yma, gallwch hefyd ddefnyddio'r cyfuniad Control+atalnod llawn fel Allwedd cyfansoddi.
244.
You can try to have your keyboard layout detected by pressing a series of keys. If you do not want to do this, you will be able to select your keyboard layout from a list.
2009-10-11
Gallwch geisio cael eich cynllun allweddell ei ganfod trwy daro cyfres o allweddau. Os nad ydych eisiau gwneud hyn, gallwch ddewis eich cynllun allweddell o restr.
247.
Based on the keys you pressed, your keyboard layout appears to be "${LAYOUT}". If this is not correct, you can go back and select your layout from the full list instead.
2009-10-11
Yn seiliedig ar yr allweddau yr ydych wedi eu taro, mae'n edrych fel y mai "${LAYOUT}" yw eich cynllun allweddell. Os nad ydyw hyn yn gywir, gallwch fynd yn ôl a dewis eich cynllun o restr llawn.
273.
Tune CD-ROM drive parameters with hdparm?
2009-10-11
Tiwnio paramedrau'r gyrrwr CD-ROM gyda hdparm?
274.
The installer can use hdparm to tune some CD-ROM drive parameters, which may significantly speed up reading packages from the CD. You can change the parameters to be used. To disable hdparm, enter an empty parameter list.
2009-10-11
Gall y sefydlwr ddefnyddio hdparm er mwyn tiwnio rhai paramedrau gyrrwr CD-ROM, a all gyflymu darllen pecynnau o'r CD yn sylweddol. Gallwch newid y paramedrau sydd i'w defnyddio. I analluogi hdparm, mewnbynnwch restr paramedrau gwag.
279.
Do you intend to use FireWire Ethernet?
2009-10-11
A ydych yn mynnu defnyddio Ether-rhwyd FireWire?
280.
No Ethernet card was detected, but a FireWire interface is present. It's possible, though unlikely, that with the right FireWire hardware connected to it, this could be your primary Ethernet interface.
2009-10-11
Ni ganfyddwyd cerdyn Ether-rhwyd, ond y mae rhyngwyneb FireWire yn bresennol. Mae'n bosib, er yn anhebygol, y gall hyn fod eich rhyngwyneb Ether-rhwyd cynradd, gyda'r caledwedd FireWire cywir wedi ei gysylltu ato.
293.
Activate Serial ATA RAID devices?
2009-10-11
Deffro dyfeisiau Serial ATA RAID?
294.
One or more drives containing Serial ATA RAID configurations have been found. Do you wish to activate these RAID devices?
2009-10-11
Mae un neu fwy o ddyfeisio yn cynnwys gosodiadau Serial ATA RAID wedi eu darganfod. A hoffech ddechrau'r dyfeisiau RAID hyn?
295.
login to iSCSI targets
2009-10-11
mewngofnodi i dargedau iSCSI
528.
Serial ATA RAID %s (%s)
2009-10-11
Serial ATA RAID %s (%s)
529.
Serial ATA RAID %s (partition #%s)
2009-10-11
Serial ATA RAID %s (rhaniad #%s)
530.
Multipath %s (WWID %s)
2009-10-11
Aml-lwybr %s (WWID %s)
531.
Multipath %s (partition #%s)
2009-10-11
Aml-lwybr %s (partition #%s)
534.
Loopback (loop%s)
2009-10-11
Nolddolen (loop%s)
535.
DASD %s (%s)
2009-10-11
DASD %s (%s)
536.
DASD %s (%s), partition #%s
2009-10-11
DASD %s (%s), rhaniad #%s
543.
Do you want the installer to try to unmount the partitions on these disks before continuing? If you leave them mounted, you will not be able to create, delete, or resize partitions on these disks, but you may be able to install to existing partitions there.
2009-10-11
A hoffech i'r sefydlydd geisio dadfowntio'r rhaniadau ar y disgiau hyn cyn parhau? Os yr ydych yn eu gadael hwy wedi'u mowntio, ni fyddech yn medru creu, dileu, na newid maint rhaniadau ar y disgiau hyn, ond gall eich bod yn medru sefydlu rhaniadau sy'n bod yno.
654.
Reserved BIOS boot area
2009-10-11
Man bŵt BIOS wedi ei gadw
655.
biosgrub
2009-10-11
biosgrub
735.
Ext4 journaling file system
2009-10-11
system ffeil dyddiaduro Ext4
947.
Unsupported initrd generator
2009-10-11
generadur initrd heb ei gefnogi
948.
The package ${GENERATOR} that was selected to generate the initrd is not supported.
2009-10-11
Nid yw'r pecyn ${GENERATOR} a ddewiswyd i greu yr initrd wedi ei gefnogi.
949.
generic: include all available drivers
2009-10-11
rhywiogaethol: cynnwys pob gyrrwr sydd ar gael
950.
targeted: only include drivers needed for this system
2009-10-11
targededig: dim ond cynnwys gyrrwyr sydd eu angen ar gyfer y system hwn
951.
Drivers to include in the initrd:
2009-10-11
Gyrrwyr i'w cynnwys yn yr initrd
952.
The primary function of an initrd is to allow the kernel to mount the root file system. It therefore needs to contain all drivers and supporting programs required to do that.
2009-10-11
Ffwythiant cynradd initrd yw i adael i'r cnewyllyn i fowntio'r system ffeil gwreiddyn. Felly, mae;n rhaid iddo gynnwys yr holl yrrwyr a rhaglenni cefnogi sydd angen i wneud hynny.