Translations by Ciarán

Ciarán has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

115 of 15 results
3.
Installation step failed
2013-01-13
Methodd y cam gosod
5.
Choose an installation step:
2013-01-13
Dewiswch gam gosod:
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2013-01-13
Mae'r cam gosod hwn yn dibynnu ar gam neu gamau eraill nad ydynt wedu eu cyflawni eto.
11.
Ignore questions with a priority less than:
2013-01-13
Anwybyddwch gwestiynau gyda blaenoriaeth sy'n llai na:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2013-01-13
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu'r cwestiynau y gallent eu gofyn i chi. Dim ond cwestiynau gyda blaenoriaeth benodedig neu'n uwch sy'n cael eu dangos i chi; caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
13.
You can select the lowest priority of question you want to see: - 'critical' is for items that will probably break the system without user intervention. - 'high' is for items that don't have reasonable defaults. - 'medium' is for normal items that have reasonable defaults. - 'low' is for trivial items that have defaults that will work in the vast majority of cases.
2013-01-13
Gallwch ddewis y cwestiwn blaenoriaeth isaf rydych chi eisiau ei weld: - mae 'hanfodol' ar gyfer eitemau sy'n system mwy na thebyg os nad yw'r defnyddiwr yn ymyrryd. - mae 'uchel' ar gyfer eitemau sydd heb ragosodiad rhesymol. - mae 'canolig' ar gyfer eitemau arferol sydd efo rhagosodiad rhesymol. - mae 'isel' ar gyfer eitemau dibwys sydd efo rhagosodiad fydd yn gweithio yn y rhan helaeth o sefyllfaoedd.
14.
For example, this question is of medium priority, and if your priority were already 'high' or 'critical', you wouldn't see this question.
2013-01-13
Er enghraifft, mae'r cwestiwn hwn o flaenoriaeth ganolig, ac os oedd eich blaenoriaeth chi eisoes yn 'uchel' neu 'hanfodol', ni fyddwch yn gweld y cwestiwn hwn.
86.
This is a shortlist of locations based on the language you selected. Choose "other" if your location is not listed.
2013-05-02
Mae hon yn rhestr fer o leoliadau seiliedig ar yr iaith a ddewiswyd gennych. Dewiswch "arall" os nad yw eich lleoliad wedi ei restru.
87.
Select the continent or region to which your location belongs.
2013-05-02
Dewiswch y cyfandir neu'r rhanbarth y mae eich lleoliad yn perthyn iddo.
90.
There is no locale defined for the combination of language and country you have selected. You can now select your preference from the locales available for the selected language. The locale that will be used is listed in the second column.
2014-04-18
Nid oes unrhyw leolaeth wedi ei diffinio ar gyfer y cyfuniad iaith a gwlad a ddewiswyd gennych. Nawr gallwch ddewis o'r lleolaethau sydd ar gael ar gyfer y iaith a ddewiswyd. Dangosir y lleolaeth caiff ei defnyddio yn yr ail golofn.
153.
The current keyboard options in the configuration file /etc/default/keyboard are defined as XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
2014-04-18
Mae'r dewisiadau bysellfwrdd cyfredol wedi eu ddifinio yn y ffeil cyfluniad /etc/default/keyboard fel XKBOPTIONS="${XKBOPTIONS}".
154.
If you choose to keep these options, no questions about the keyboard options will be asked.
2014-04-18
Os ydych chi'n dewis cadw'r dewisiadau hyn, ni ofynir unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r dewisiadau bysellfwrdd.
288.
Driver needed for your disk drive:
2014-04-18
Y gyrrwr sydd ei angen ar gyfer eich disg:
534.
Loopback (loop%s)
2014-04-18
Loopback (loop%s)
654.
Reserved BIOS boot area
2014-04-18
Man cychwyn BIOS a gedwir