Translations by Cadan ap Tomos

Cadan ap Tomos has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

140 of 40 results
1.
Ubuntu installer main menu
2009-10-12
Prif ddewislen gosodydd Ubuntu
2.
Choose the next step in the install process:
2009-10-12
Dewiswch y cam nesaf yn y broses gosod:
3.
Installation step failed
2009-10-12
Methodd cam gosod
4.
An installation step failed. You can try to run the failing item again from the menu, or skip it and choose something else. The failing step is: ${ITEM}
2009-10-12
Methodd cam gosod. Gallwch geisio rhedeg yr eitem sy'n methu eto o'r ddewislen, neu ei hepgor a dewis rhywbeth arall. Y cam sy'n methu yw: ${ITEM}
6.
This installation step depends on one or more other steps that have not yet been performed.
2009-10-12
Mae'r cam gosod hwn yn dibynnu ar gam neu camau arall nad ydynt wedi eu cyflawni eto.
11.
Ignore questions with a priority less than:
2009-10-23
Anwybyddwch cwestiynau gyda blaenoriaeth sy'n llai na:
12.
Packages that use debconf for configuration prioritize the questions they might ask you. Only questions with a certain priority or higher are actually shown to you; all less important questions are skipped.
2009-10-23
Mae pecynnau sy'n defnyddio debconf yn blaenoriaethu'r cwestiynau y gallent eu gofyn iddoch. Dim ond cwestiynau gyda blaenoriaeth penodedig neu'n uwch sy'n cael eu dangos i chwil caiff pob cwestiwn llai pwysig eu hepgor.
21.
<Tab> moves; <Space> selects; <Enter> activates buttons
2009-11-02
Mae <Tab> yn symud; mae <Space> yn dewis; mae <Enter> yn gweithredu botymau
35.
[Press enter to continue]
2009-10-23
[Gwasgwch enter er mwyn parhau]
41.
Exit installer
2009-10-12
Gadael y gosodydd
44.
Abort the installation
2009-10-23
Atal y gosodiad
48.
It should be available after reaching the "Loading additional components" installation step.
2009-10-23
Dylsai fod ar gael ar ôl cyrraedd y cam gosod "Llwytho cydrannau ychwanegol".
110.
# Cyrillic - KOI8-R and KOI8-U
2009-10-23
# Syrilig - KOI8-R a KOI8-U
118.
# Latin1 and Latin5 - western Europe and Turkic languages
2009-10-23
# Latin1 a Latin5 - ieithoedd Twrceg ac ieithoedd o orllewin Ewrop
129.
If you don't use a framebuffer, the choices that start with "." will reduce the number of available colors on the console.
2009-10-23
Os nad ydych yn defnyddio 'framebuffer', bydd y dewisiadau sydd yn dechrau â "." yn lleihau y nifer o liwiau sydd ar gael ar y consol.
160.
Right Control
2010-03-31
Control Dde
161.
Right Shift
2010-03-31
Shift Dde
163.
Menu key
2009-10-23
Allwedd dewislen
164.
Alt+Shift
2009-10-23
Alt+Shift
165.
Control+Shift
2009-10-23
Control+Shift
166.
Control+Alt
2009-10-23
Control+Alt
167.
Alt+Caps Lock
2009-10-23
Alt+Caps Lock
168.
Left Control+Left Shift
2010-03-31
Control Chwith+Shift Chwith
169.
Left Alt
2010-03-31
Alt Chwith
170.
Left Control
2010-03-31
Control Chwith
171.
Left Shift
2010-03-31
Shift Chwith
175.
Method for toggling between national and Latin mode:
2009-10-23
Dull o newid rhwng moddau cenedlaethol a Lladin:
179.
No temporary switch
2009-10-23
Dim swits dros dro
180.
Both Logo keys
2009-10-23
Y ddwy allwedd Logo
181.
Method for temporarily toggling between national and Latin input:
2009-10-23
Dull o newid dros dro rhwng mewnbwn cenedlaethol a Lladin:
183.
You can disable this feature by choosing "No temporary switch".
2009-11-02
Gallwch analluogi'r nodwedd hon gan ddewis "Dim switsh dros dro".
185.
No AltGr key
2009-10-23
Dim allwedd AltGr
186.
Keypad Enter key
2009-10-23
Allwedd Enter y bysellbad
187.
Both Alt keys
2009-10-23
Y ddwy allwedd Alt
190.
No compose key
2009-10-23
Dim allwedd cyfansoddi
191.
Compose key:
2009-10-23
Allwedd cyfansoddi:
192.
The Compose key (known also as Multi_key) causes the computer to interpret the next few keystrokes as a combination in order to produce a character not found on the keyboard.
2009-10-23
Mae'r allwedd Cyfansoddi (a gaiff hefyd ei alw'n Multi_key) yn achosi i'r cyfrifiadur i ddehongli yr ychydig o drawiadau allwedd nesaf fel cyfuniad er mwyn creu nod nad sydd ar gael ar yr allweddell.
288.
Driver needed for your disk drive:
2011-07-16
Y gyrrwr sydd angen ar gyfer eich disg:
1079.
Some additional software is available from Canonical's "partner" repository. This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the respective vendors as a service to Ubuntu users.
2011-07-16
Mae peth meddalwedd ychwanegol ar gael o gronfa "partner" Canonical. Nid yw'r feddalwedd hon yn rhan o Ubuntu, ond caiff ei gynnig gan Canonical a'u cynigwyr perthnasol fel gwasanaeth i ddefnyddwyr Ubuntu.
1095.
Note that you may create it later (as well as any additional account) by typing 'adduser <username>' as root, where <username> is an username, like 'imurdock' or 'rms'.
2011-07-16
Noder y gallwch ei greu nes ymlaen (ynghŷd ag unrhyw gyfrif ychwanegol arall) gan deipio 'adduser <enw defnyddiwr>' fel root, lle bu <enw defnyddiwr> yn enw defnyddiwr, fel 'imurdock' neu 'rms'.