Translations by Marek Adamski

Marek Adamski has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 50 results
1.
autoconfiguration failed
2021-03-16
autokonfiguracja nie powiodła się
2.
Close
2021-03-16
Zamknij
3.
, or
2021-03-16
, lub
4.
or
2021-03-16
lub
5.
This field must be a {schemes} URL.
2021-03-16
To pole musi być adresem URL {schemes}.
6.
Done
2021-03-16
Zakończono
7.
Cancel
2021-03-16
Anuluj
8.
Yes
2021-03-16
Tak
9.
No
2021-03-16
Nie
10.
The only characters permitted in this field are a-z, 0-9, _ and -
2021-03-16
Jedyne znaki dozwolone w tym polu to a-z, 0-9, _ oraz -
11.
Pick a username:
2021-03-16
Wybierz nazwę użytkownika:
12.
The username does not need to match your Windows username
2021-03-16
Nazwa użytkownika nie musi odpowiadać nazwie użytkownika systemu Windows
13.
Choose a password:
2021-03-16
Wybierz hasło:
14.
Confirm your password:
2021-03-16
Potwierdź hasło:
15.
Show Advanced Options Next Page
2021-03-16
Pokaż opcje zaawansowane na następnej stronie
16.
Username missing
2021-03-16
Brak nazwy użytkownika
17.
Username too long, must be less than {limit}
2021-03-16
Nazwa użytkownika jest za długa, musi być mniejsza niż {limit}
18.
Username must match NAME_REGEX, i.e. [a-z_][a-z0-9_-]*
2021-03-16
Nazwa użytkownika może zawierać NAME_REGEX, np. [a-z_][a-z0-9_-]*
19.
The username "{username}" is reserved for use by the system.
2021-03-16
Nazwa użytkownika "{username}" jest zarezerwowana do użytku przez system.
20.
Password must be set
2021-03-16
Hasło musi być ustawione
21.
Passwords do not match
2021-03-16
Hasła nie zgadzają się
22.
{desc} do not match
2021-03-16
{desc} nie zgadzają się
23.
Ubuntu WSL - Profile Setup
2021-03-16
Ubuntu WSL - Instalacja profilu
2021-03-16
Ubuntu WSL - Konfiguracja profilu
24.
Please create a default UNIX user account. For more information visit: https://aka.ms/wslusers
2021-03-16
Utwórz domyślne konto użytkownika UNIX. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://aka.ms/wslusers
25.
passwords
2021-03-16
hasła
26.
Mount Location
2021-03-16
Miejsce montowania
27.
Location for the automount
2021-03-16
Miejsce do automatycznego montowania
28.
Mount Option
2021-03-16
Opcja montowania
29.
Mount option passed for the automount
2021-03-16
Opcja montowania przekazana do automatycznego montowania
30.
Enable Host Generation
2021-03-16
Włącz generowanie hostów
31.
Selecting enables /etc/host re-generation at every start
2021-03-16
Wybranie tej opcji włącza ponowne generowanie /etc/host przy każdym uruchomieniu
32.
Enable resolv.conf Generation
2021-03-16
Włącz generowanie resolv.conf
33.
Selecting enables /etc/resolv.conf re-generation at every start
2021-03-16
Wybranie tej opcji włącza ponowne generowanie /etc/resolv.conf przy każdym uruchomieniu
34.
GUI Integration
2021-03-16
Integracja z GUI
35.
Selecting enables automatic DISPLAY environment set-up. Third-party X server required.
2021-03-16
Wybranie tej opcji włącza automatyczną konfigurację środowiska DISPLAY. Wymagany serwer X innego dostawcy.
36.
Mount location must be a absolute UNIX path without space.
2021-03-16
Miejsce montowania musi być bezwzględną ścieżką systemu UNIX bez spacji.
37.
an empty entry detected;
2021-03-16
wykryto pusty wpis;
38.
{} is not a valid mount option;
2021-03-16
{} nie jest prawidłową opcją montowania;
39.
Invalid Input: {}Please check https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl-config#mount-options for correct valid input
2021-03-16
Nieprawidłowe dane wejściowe: {}Sprawdź https://docs.microsoft.com/en-us/windows/wsl/wsl-config#mount-options, aby uzyskać prawidłowe dane wejściowe
40.
Ubuntu WSL - Tweaks
2021-03-16
Ubuntu WSL - Dostrajanie
41.
In this page, you can tweak Ubuntu WSL to your needs.
2021-03-16
Na tej stronie możesz dostosować Ubuntu WSL do swoich potrzeb.
42.
Ubuntu WSL - Setup Complete
2021-03-16
Ubuntu WSL - Instalacja zakończona
43.
Hi {username}, You have complete the setup! It is suggested to run the following command to update your Ubuntu to the latest version: $ sudo apt update $ sudo apt upgrade You can use the builtin `ubuntuwsl` command to manage your WSL settings: $ sudo ubuntuwsl ... * All settings will take effect after first restart of Ubuntu.
2021-03-16
Witaj {username}, Instalacja została zakończona! Zaleca się uruchomienie następującego polecenia, aby zaktualizować system Ubuntu do najnowszej wersji: $ sudo apt update $ sudo apt upgrade Możesz użyć wbudowanego polecenia `ubuntuwsl` do zarządzania ustawieniami WSL: $ sudo ubuntuwsl ... * Wszystkie ustawienia zaczną obowiązywać po pierwszym ponownym uruchomieniu Ubuntu.
44.
Select the language to use for the installer and to be configured in the installed system.
2022-04-12
Wybierz język, który ma być używany przez instalator i który ma zostać skonfigurowany w zainstalowanym systemie.
2021-03-16
Wybierz język, który ma być używany przez instalator i który ma zostać skonfigurowany w zainstalowany system.
45.
Use UP, DOWN and ENTER keys to select your language.
2021-03-16
Użyj klawiszy GÓRA, DÓŁ oraz ENTER, aby wybrać język.
46.
You are using old Windows Console Host, Entering fallback mode. Use Windows Terminal to get more language options.
2021-03-16
Używasz starego hosta konsoli Windows, przechodzenie do trybu awaryjnego. Użyj terminala Windows, aby uzyskać więcej opcji językowych.
47.
Ubuntu WSL - Already Completed
2021-03-16
Ubuntu WSL - Już ukończono
48.
You have already completed setup. Aborted.
2021-03-16
Już zakończono instalację. Przerwano.