Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
110 of 64 results
1.
Want to run your own cloud infrastructure in your enterprise? Ubuntu Enterprise Cloud powered by Eucalyptus has what you need: http://www.ubuntu.com/cloud
type: Plain text
Bạn muốn tự vận hành cơ sở hạ tầng đám mây cho riêng doanh nghiệp của mình? Ubuntu Enterprise Cloud sử dụng Eucalyptus có tất cả những gì bạn cần: http://www.ubuntu.com/cloud
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:4
2.
Did you know that you can get useful notifications displayed at the bottom of a terminal by using the byobu package? http://launchpad.net/byobu
type: Plain text
Bạn có biết rằng bạn có thể nhận được những thông báo hữu ích ở phía dưới cửa sổ dòng lệnh bằng cách sử dụng gói phần mềm byobu? http://launchpad.net/byobu
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:7
3.
'screen' can create multiple "windows" which you can detach and re-attach later. The Byobu package makes screen even simpler. http://launchpad.net/byobu
type: Plain text
'screen' có thể tạo ra nhiều "cửa sổ" mà bạn có thể tách ra và sau đó lắp lại chỗ cũ. Gói phần mềm Byobu thậm chí còn khiến cho screen trở nên đơn giản hơn nữa. http://launchpad.net/byobu
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:11
4.
The powernap package allows you to suspend servers which are not being used, and save energy. https://launchpad.net/powernap
type: Plain text
Gói tin powernap cho phép bạn tạm dừng hoạt động của máy chủ đang chạy không tải, và tiết kiệm điện năng. https://launchpad.net/powernap
Translated by Nghiem Ba Hieu on 2010-10-29
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:14
5.
'etckeeper' allows you to save changes you make to /etc in a bazaar repository. Useful to track and revert changes. http://tinyurl.com/etckeeper
type: Plain text
'etckeeper' cho phép bạn lưu những thay đổi trong thư mục /etc trong một kho (repository) của bazaar. Điều này hữu ích khi bạn muốn theo dõi và đảo ngược những thay đổi. http://tinyurl.com/etckeeper
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:18
6.
Your KVM powered virtual machines will do IOs up to seven times faster if you enable virtio. http://tinyurl.com/virtio
type: Plain text
Các máy chủ được ảo hóa theo giải pháp KVM sẽ tăng hiệu suất trao đổi thông tin nhanh hơn 7 lần nếu bạn sử dụng virtio. http://tinyurl.com/virtio
Translated by Nghiem Ba Hieu on 2010-10-29
Reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:21
7.
The Ubuntu Server Team is an open community always looking for feedback and help: https://launchpad.net/~ubuntu-server
type: Plain text
Ubuntu Server Team là một cộng đồng mở luôn luôn mong chờ ý kiến phản hồi và sự trợ giúp của các bạn: https://launchpad.net/~ubuntu-server
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:24
8.
Did you know that releases of Ubuntu labeled LTS are maintained for 5 years on servers? 'cat /etc/lsb-release' will tell you which release you are on.
type: Plain text
Bạn có biết rằng các phiên bản của hệ điều hành Ubuntu được gắn nhãn LTS được bảo trì trong vòng 5 năm? Dùng câu lệnh 'cat /etc/lsb-release' để biết thông tin về phiên bản mà bạn đang sử dụng.
Translated and reviewed by Nghiem Ba Hieu on 2010-11-01
Located in ubuntu-server-tips:27
9.
Browse the command line history with ctrl-r and then type a few characters that you know are part of the command you are looking for.
type: Plain text
Duyệt lịch sử dòng lệnh với ctrl-r để tìm lại câu lệnh đã gõ chỉ với một vài ký tự có trong câu lệnh đã thực thi của bạn.
Translated and reviewed by Nghiem Ba Hieu on 2010-10-30
Located in ubuntu-server-tips:30
10.
Edit the command line with cut and paste: ctrl-k for cut, and ctrl-y for paste.
type: Plain text
Chỉnh sửa dòng lệnh bằng cách cắt và dán: Ctrl-K để cắt, và Ctrl-Y để dán.
Translated and reviewed by Trung Ngô on 2011-04-17
Located in ubuntu-server-tips:33
110 of 64 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Nghiem Ba Hieu, Trung Ngô.