Translations by Chittavong KEOMANYVONG

Chittavong KEOMANYVONG has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

114 of 14 results
1.
Empathy
2010-05-12
ໂປຣແກຣມສົນທະນາ
2.
IM Client
2010-05-12
ສົນທະນາສຳລັບຜູ້ໃຊ້
11.
Connection managers should be used
2010-05-12
ຈັດການກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍຄວນເປີດນຳໃຊ້ກ່ອນ
17.
Empathy default download folder
2010-05-12
ຄ່າພື້ນຖານຂອງໂຟເດີໃນການດາວໂຫລດ
27.
Default directory to select an avatar image from
2010-05-12
ຕຳແຫນ່ງປົກກະຕິທີ່ໃຊ້ໃນການດຶງຮູບພາບມາ
30.
Always open a separate chat window for new chats.
2010-05-12
ເປີດຫນ້າຕ່າງສົນທະນາ ແຍກໄວ້ສະເຫມີ
39.
Disable sounds when away
2010-05-12
ປິດສຽງການເຕືອນຕ່າງໆເມື່ອບໍຢູ່
57.
Disable popup notifications when away
2010-05-12
ປິດເມນູການເຕືອນເມື່ອບໍຢູ່
82.
Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. "en, fr, nl").
2010-05-12
ຮູບແບບຫນ້າຕາຂອງຫນ້າຕ່າງສົນທະນາ
86.
Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group chat.
2010-05-12
ຕົວອັກສອນທີ່ເພີ່ມຫລັງຈາກການເພີ່ມຊື່ຫລີ້ນ ໃນເວລາເພີ່ມໃນແທັບຂອງກຸ່ມຜູ້ສົນທະນາ
99.
Empathy can publish the user's location
2010-05-12
ໂປຣແກຣມສົນທະນາສາມາດເຜີຍແຜ່ທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້
101.
Empathy can use the network to guess the location
2010-05-12
ໂປຣແກຣມສົນທະນາສາມາດໃຊ້ລະບົບເຄືອຂ່າຍໃນການເດົາສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້
103.
Empathy can use the cellular network to guess the location
2010-05-12
ໂປຣແກຣມສົນທະນາສາມາດໃຊ້ເຄືອຂ່າຍຂອງໂທລະສັບມືຖືເດົາສະຖານທີ່ຂອງຜູ້ໃຊ້ໄດ້
105.
Empathy can use the GPS to guess the location
2010-05-12
ໂປຣແກຣມສົນທະນາສາມາດໃຊ້ GPS ໃນການເດົາວ່າຜູ້ໃຊ້ຢູ່ໃສ