Translations by Clytie Siddall

Clytie Siddall has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 83 results
~
Could not save the monitor configuration
2009-03-04
Không thể lưu cấu hình về thiết bị hiển thị
~
Could not detect displays
2009-03-04
Không thể phát hiện thiết bị hiển thị
~
R_otation
2008-10-12
Độ x_oay
~
_Resolution
2008-10-12
Độ _phân giải
~
_Detect Displays
2008-10-12
_Dò tìm màn hình
~
Mouse Preferences
2008-08-22
Tùy thích Con chuột
~
%a %l:%M %p
2008-04-11
%a %l:%M %p
~
Other
2007-03-03
Khác
~
Mouse Keys
2006-03-18
Phím chuột
~
Mouse Preferences
2006-03-18
Tùy thích con chuột
2006-03-18
Tùy thích con chuột
~
Action
2006-03-18
Hành động
1.
Background
2007-03-03
Ảnh nền
3.
Lock Screen
2008-08-22
Khoá màn hình
13.
Colors
2007-03-03
Màu sắc
15.
Home
2007-08-11
Nhà
21.
No Desktop Background
2009-03-04
Không có nền màn hình
32.
Address
2006-04-11
Địa chỉ
2006-03-18
Đị_a chỉ
77.
All files
2007-08-11
Mọi tập tin
85.
_Save
2006-03-18
_Lưu
182.
%l:%M %p
2008-04-11
%l:%M %p
220.
Off
2008-10-12
Tắt
237.
Could not get screen information
2009-03-04
Không thể lấy thông tin về màn hình
242.
Unknown
2008-08-22
Không rõ
2006-03-18
Không biết
2006-03-18
Không biết
329.
System
2006-03-18
Hệ thống
341.
Disabled
2006-03-18
Tắt
345.
Keyboard
2006-03-18
Bàn phím
348.
Custom Shortcut
2009-03-04
Lối tắt riêng
349.
_Name:
2006-08-25
Tê_n:
2005-10-11
_Tên:
350.
C_ommand:
2008-01-30
Lện_h:
352.
Key presses _repeat when key is held down
2006-03-18
Phím nhấn được _lặp lại khi được giữ nhấn xuống
353.
_Delay:
2006-03-18
Khoảng _trễ:
354.
_Speed:
2006-03-18
_Tốc độ:
357.
Repeat keys speed
2006-03-18
Tốc độ gõ lại cùng phím
361.
Cursor _blinks in text fields
2008-01-30
Chớp nháy con trỏ trong trường nhập _văn bản
362.
S_peed:
2006-03-18
_Tốc độ:
369.
Custom Shortcuts
2008-08-22
Lối tắt tự chọn
370.
<Unknown Action>
2006-03-18
<Hành động lạ>
371.
The shortcut "%s" cannot be used because it will become impossible to type using this key. Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time.
2008-08-22
Không thể dùng phím tắt « %s » vì sẽ không thể gõ nó bằng phím này. Hãy thử lại với phím như Ctrl, Alt hay Shift đồng thời.
372.
The shortcut "%s" is already used for "%s"
2008-10-12
Phím tắt « %s » đã dùng cho « %s »
373.
If you reassign the shortcut to "%s", the "%s" shortcut will be disabled.
2008-10-12
Nếu bạn gán lại phím tắt là "%s", "%s" sẽ bị tắt.
374.
_Reassign
2008-10-12
_Gán lại
380.
General
2008-01-30
Chung
388.
Mouse
2006-03-18
Chuột
508.
_Open
2006-03-18
_Mở
578.
None
2007-09-09
Không có