Translations by Ariel S. Betan

Ariel S. Betan has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 199 results
~
It was not possible to create the sandbox environment.
2012-07-04
Hindi posible ang pag-likha ng sandbox environment
~
Sandbox mode
2012-07-04
Nasa modang Sandbox
~
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2012-07-04
Ang python install ay nasira. Mangyari lamang na ayusin ang '/usr/bin/python' symlink.
~
Package 'debsig-verify' is installed
2012-07-04
Ang paketeng 'debsig-verify' ay naka-install
~
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2012-07-04
Ang upgrade ay di maipagpatuloy dahil sa paketeng nakainstall. Mangyari lamang na tanggalin muna ito sa pamamagitan ng synaptic o 'apt-get remove debsig-verify' at patakbuhin muli.
~
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Ang iyong sistema ay hindi nagtataglay ng paketeng ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop o edubuntu-desktop at hindi posibleng malaman kung anong bersyon ng Ubuntu ang pinatatakbo. Pinakikiusap na mag-install muna ng isa sa mga nabanggit na pakete sa pamamagitan ng synaptic o apt-get bago magpatuloy.
~
No new release found
2012-07-04
Walang nakitang bagong release
~
Sandbox upgrade using aufs
2012-07-04
Upgrade ng Sandbox gamit ang aufs
~
Sandbox setup failed
2012-07-04
Bigo ang pag-setup ng Sandbox
~
evms in use
2012-07-04
evms na gamit
1.
Server for %s
2012-07-04
Server para sa %s
2.
Main server
2012-07-04
Pangunahing server
3.
Custom servers
2012-07-04
Custom servers
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
Hindi makalkula ang sources.list entry
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
Hindi makita ang lokasyon ng alin mang files ng pakete, malamang na hindi ito isang Disc pang-Ubuntu o mali ang arkitektura?
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
Hindi naidagdag ang CD
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
May problema sa pagdagdag ng CD, ang upgrade ay hindi itutuloy. Paki-report ito bilang isang bug kung ito ay isang tunay na Ubuntu CD. Ang error message ay: '%s'
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Tanggalin ang paketeng nasa di-mabuting katayuan
Tanggalin ang mga paketeng nasa di-mabuting katayuan
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Maaaring overloaded ang server
11.
Broken packages
2012-07-04
Sirang mga pakete
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Ang iyong sistema ay nagtataglay ng mga sirang pakete na hindi maisasaayos ng software na ito. Mangyari lamang na ayusin muna ang mga ito sa pamamagitan ng synaptic o apt-get bago magpatuloy.
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Malaki ang posibilidad na ito ay pansamantalang problema lamang, Mangyaring subukan sa muling pagkakataon.
19.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
Hindi matantiya ang laki ng upgrade
20.
Error authenticating some packages
2012-07-04
Error sa pagtiyak na tama ang ilang mga pakete
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
Hindi posibleng matiyak ang ilang mga pakete. Baka dulot ito ng isang pansamantalang problema sa network. Maari mong subukang muli mamaya. Tingnan sa ibaba ang listahan ng hindi matiyak na mga pakete.
22.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
Ang paketeng '%s' ay minarkahan upang tanggalin ngunit ito'y nasa blacklist ng mga tatanggalin.
23.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
Ang kailangang paketeng '%s' ay minarkahang tatanggalin.
24.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
Tinatangkang i-install ang blacklisted na bersyong '%s'
25.
Can't install '%s'
2012-07-04
Hindi ma-install '%s'
27.
Can't guess meta-package
2012-07-04
Hindi malaman ang meta-pakete
29.
Reading cache
2012-07-04
Nagbabasa ng cache
30.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
Hindi makuha ang exclusive lock
31.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Kadalasan, ang ibig-sabihin nito ay may iba pang package management application (tulad ng apt-get o aptitude) ang tumatakbo na. Paki-sara muna ang application na iyon.
32.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
Ang pag-upgrade para sa remote na koneksyon ay hindi suportado
34.
Continue running under SSH?
2012-07-04
Ituloy ang pagpapatakbo sa ilalim ng SSH?
36.
Starting additional sshd
2012-07-04
Nagbubukas ng karagdagang sshd
39.
Can not upgrade
2012-07-04
Hindi ma-upgrade
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
Ang pag-upgrade mula '%s' tungong '%s' ay hindi sinusuportahan ng tool na ito.
44.
Include latest updates from the Internet?
2012-07-04
Isama ang pinakabagong mga updates mula sa Internet?
47.
disabled on upgrade to %s
2012-07-04
disabled ang upgrade sa %s
50.
No valid mirror found
2012-07-04
Walang makitang tamang mirror
52.
Generate default sources?
2012-07-04
Lilikha ng default sources?
54.
Repository information invalid
2012-07-04
Hindi balido ang impormasyon sa sisidlan
57.
Third party sources disabled
2012-07-04
Hindi muna pinagana ang third party sources
58.
Some third party entries in your sources.list were disabled. You can re-enable them after the upgrade with the 'software-properties' tool or your package manager.
2012-07-04
May ilang third party entries sa iyong sources.list na naka-disable. Maaari mong i-re-enable sila pagkatapos ng upgrade sa: 'software-properties' tool o sa package manager.
59.
Package in inconsistent state
Packages in inconsistent state
2012-07-04
Paketeng wala sa maayos na kalagayan
Mga paketeng wala sa maayos na kalagayan
61.
Error during update
2012-07-04
Error habang nag-a-update
62.
A problem occurred during the update. This is usually some sort of network problem, please check your network connection and retry.
2012-07-04
Nagka-problema habang nag-a-update. Malimit na dulot ito ng isang problema sa network, pinakikiusap na suriin ang inyong network connection at subukang muli.
66.
Not enough free disk space
2012-07-04
Hindi sapat ang libreng disk space
72.
Calculating the changes
2012-07-04
Tinatantya ang mga pagbabago