Translations by Owen Llywelyn

Owen Llywelyn has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 240 results
~
Sandbox mode
2012-07-04
Modd blwch tywod
~
Your python install is corrupted. Please fix the '/usr/bin/python' symlink.
2012-07-04
Mae dy osodiad o python wedi llygru. Trwsia'r ddolen symbolig '/usr/bin/python' .
~
Package 'debsig-verify' is installed
2012-07-04
Mae pecyn 'debsig-verify' wedi ei osod
~
Your system uses an i586 CPU or a CPU that does not have the 'cmov' extension. All packages were built with optimizations requiring i686 as the minimal architecture. It is not possible to upgrade your system to a new Ubuntu release with this hardware.
2012-07-04
Mae dy system yn defnyddio CPU i586 neu CPU sydd heb estyniad 'cmov'. Crewyd y pecynnau fel eu bod angen o leiaf adeiladaeth i686 cyn eu bod yn gweithio. Nid yw'n bosib uwchraddio dy system i fersiwn newydd o Ubuntu gyda'r caledwedd hwn.
~
The upgrade can not continue with that package installed. Please remove it with synaptic or 'apt-get remove debsig-verify' first and run the upgrade again.
2012-07-04
Does dim modd i'r uwchraddiad barhau gyda'r pecyn yna wedi ei osod. Tynna hwn drwy synaptic neu 'apt-get remove debsig-verify' yn gyntaf a rhedeg yr uwchraddiad eto.
~
The upgrade has aborted. The upgrade needs a total of %s free space on disk '%s'. Please free at least an additional %s of disk space on '%s'. Empty your trash and remove temporary packages of former installations using 'sudo apt-get clean'.
2012-07-04
Terfynwyd yr uwchraddiad. Mae angen %s o le rhydd ar ddisg '%s' i uwchraddio. Rhyddha o leiaf %s o le ar ddisg '%s'. Gwagia'r sbwriel a thynnu pecynnau dros dro eraill drwy ddefnyddio 'sudo apt-get clean'.
~
An unresolvable problem occurred while calculating the upgrade: %s This can be caused by: * Upgrading to a pre-release version of Ubuntu * Running the current pre-release version of Ubuntu * Unofficial software packages not provided by Ubuntu
2012-07-04
Digwyddodd problem nad oes modd ei datrys wrth gynllunio'r uwchraddiad: %s Gall y canlynol achosi hyn: * Uwchraddio i fersiwn cyn rhyddhau o Ubuntu * Rhedeg fersiwn cyn rhyddhau o Ubuntu * Pecynnau meddalwedd answyddogol sydd ddim yn cael eu darparu gan Ubuntu
~
Test upgrade with a sandbox aufs overlay
2012-07-04
Profi uwchraddiad gyda throshaeniad blwch tywod aufs
~
Sandbox upgrade using aufs
2012-07-04
Uwchraddiad bocs tywod yn defnyddio aufs
~
While scanning your repository information no mirror entry for the upgrade was found. This can happen if you run a internal mirror or if the mirror information is out of date. Do you want to rewrite your 'sources.list' file anyway? If you choose 'Yes' here it will update all '%s' to '%s' entries. If you select 'No' the upgrade will cancel.
2012-07-04
Methwyd canfod cofnod drych ar gyfer yr uwchraddiad wrth sganio dy wybodaeth cronfa. Gall hyn ddigwydd os wyt ti'n rhedeg drych mewnol neu os yw'r wybodaeth drych wedi dyddio. Wyt ti eisiau ailysgrifennu ffeil 'sources.list' beth bynnag? Os wnei di ddewis 'Ie' fan hyn bydd yn diweddaru pob cofnod '%s' i '%s'. Os wnei di ddewis 'Na' bydd yr uwchraddiad yn terfynu.
~
Your system does not contain a ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop or edubuntu-desktop package and it was not possible to detect which version of Ubuntu you are running. Please install one of the packages above first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Nid yw dy system yn cynnwys pecyn ubuntu-desktop, kubuntu-desktop, xubuntu-desktop na edubuntu-desktop, a doedd hi ddim yn bosib canfod pa fersiwn o Ubuntu rwyt ti'n ei rhedeg. Gosoda un o'r pecynnau uchod yn gyntaf drwy synaptic neu apt-get cyn parhau.
~
No new release found
2012-07-04
Dim fersiwn newydd wedi ei ganfod
~
No i686 CPU
2012-07-04
Dim CPU i686
~
This computer is currently using the NVIDIA 'nvidia' graphics driver. No version of this driver is available that works with your video card in Ubuntu 10.04 LTS. Do you want to continue?
2012-07-04
Mae'r cyfrifiadur hwn yn defnyddio gyrrwr graffeg NVIDIA 'nvidia' ar hyn o bryd. Does dim fersiwn o'r gyrrwr hwn sy'n gweithio gyda dy gerdyn fideo yn Ubuntu 10.04 LTS ar gael. Wyt ti eisiau parhau?
~
Your system uses the 'evms' volume manager in /proc/mounts. The 'evms' software is no longer supported, please switch it off and run the upgrade again when this is done.
2012-07-04
Mae dy system yn defnyddio rheolwr cyfrol 'evms' yn /proc/mounts. Nid yw meddalwedd 'evms' yn derbyn cefnogaeth bellach. Diffodda hwn a rhedeg yr uwchraddiad eto wedyn.
~
evms in use
2012-07-04
evms yn cael ei ddefnyddio
~
Sandbox setup failed
2012-07-04
Methwyd creu blwch tywod
~
It was not possible to create the sandbox environment.
2012-07-04
Doedd hi ddim yn bosib creu amgylchedd blwch tywod
1.
Server for %s
2012-07-04
Gweinydd ar gyfer %s
2.
Main server
2012-07-04
Prif weinydd
3.
Custom servers
2012-07-04
Gweinyddion addasiedig
4.
Could not calculate sources.list entry
2012-07-04
Methu cyfrifo cofnod sources.list
5.
Unable to locate any package files, perhaps this is not a Ubuntu Disc or the wrong architecture?
2012-07-04
Methu cael hyd i ffeiliau pecynnau, efallai mai nid disg Ubuntu yw hwn, neu'r math o adeiladaeth anghywir?
6.
Failed to add the CD
2012-07-04
Methu ychwanegu'r CD
7.
There was a error adding the CD, the upgrade will abort. Please report this as a bug if this is a valid Ubuntu CD. The error message was: '%s'
2012-07-04
Roedd gwall wrth ychwanegu'r CD, bydd yr uwchraddiad yn terfynu. Adrodd hwn fel chwilen os yw hwn yn CD Ubuntu dilys. Y neges gwall oedd: '%s'
8.
Remove package in bad state
Remove packages in bad state
2012-07-04
Tynnu pecyn mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
Tynnu pecynnau mewn cyflwr gwael
9.
The package '%s' is in an inconsistent state and needs to be reinstalled, but no archive can be found for it. Do you want to remove this package now to continue?
The packages '%s' are in an inconsistent state and need to be reinstalled, but no archives can be found for them. Do you want to remove these packages now to continue?
2012-07-04
Mae pecyn '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid ei ailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archif ar ei gyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecyn hwn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
Mae pecynnau '%s' mewn cyflwr anghyson a rhaid eu hailsefydlu, ond does dim modd cael hyd i archifau ar eu cyfer. Wyt ti eisiau tynnu'r pecynnau hyn nawr i barhau?
10.
The server may be overloaded
2012-07-04
Efallai bod gormod o lwyth ar y gweinydd
11.
Broken packages
2012-07-04
Pecynnau wedi torri
12.
Your system contains broken packages that couldn't be fixed with this software. Please fix them first using synaptic or apt-get before proceeding.
2012-07-04
Mae dy system yn cynnwys pecynnau nad oedd modd eu trwsio gyda'r meddalwedd hwn. Trwsia nhw'n gyntaf drwy ddefnyddio synaptic neu apt-get cyn parhau.
16.
This is most likely a transient problem, please try again later.
2012-07-04
Mwy na thebyg mai problem dros dro yw hon, rho gynnig arall arni'n hwyrach.
19.
Could not calculate the upgrade
2012-07-04
Methu cyfrifo'r uwchraddiad
20.
Error authenticating some packages
2012-07-04
Gwall wrth ddilysu rhai pecynnau
21.
It was not possible to authenticate some packages. This may be a transient network problem. You may want to try again later. See below for a list of unauthenticated packages.
2012-07-04
Doedd hi ddim yn bosib dilysu rhai pecynnau. Efallai mai problem rhwydwaith dros dro yw hon. Rho gynnig arni wedyn. Gweler isod am restr o becynnau sydd heb eu dilysu.
22.
The package '%s' is marked for removal but it is in the removal blacklist.
2012-07-04
Marciwyd pecyn '%s' ar gyfer ei dynnu ond mae yn rhestr ddu pecynnau i'w tynnu.
23.
The essential package '%s' is marked for removal.
2012-07-04
Marciwyd y pecyn hanfodol '%s' i'w dynnu.
24.
Trying to install blacklisted version '%s'
2012-07-04
Ceisio gosod fersiwn rhestr ddu '%s'
25.
Can't install '%s'
2012-07-04
Methu gosod '%s'
27.
Can't guess meta-package
2012-07-04
Methu dyfalu pecyn-meta
29.
Reading cache
2012-07-04
Yn darllen storfa
30.
Unable to get exclusive lock
2012-07-04
Methu cael clo unigryw
31.
This usually means that another package management application (like apt-get or aptitude) already running. Please close that application first.
2012-07-04
Mae hyn fel arfer yn golygu bod rhaglen rheoli pecynnau arall (fel apt-get neu aptitude) eisoes yn rhedeg. Mae angen cau'r rhaglen honno'n gyntaf.
32.
Upgrading over remote connection not supported
2012-07-04
Nid yw uwchraddio dros gysylltiad o bell yn cael ei gefnogi
33.
You are running the upgrade over a remote ssh connection with a frontend that does not support this. Please try a text mode upgrade with 'do-release-upgrade'. The upgrade will abort now. Please try without ssh.
2012-07-04
Rwyt ti'n rhedeg uwchraddiad dros gysylltiad ssh o bell drwy rhyngwyneb blaen sydd ddim yn cefnogi hyn. Tria uwchraddiad modd testun gyda 'do-release-upgrade'. Bydd yr uwchraddiad yn dod i ben nawr. Tria heb ssh.
34.
Continue running under SSH?
2012-07-04
Parhau i redeg dan SSH?
35.
This session appears to be running under ssh. It is not recommended to perform a upgrade over ssh currently because in case of failure it is harder to recover. If you continue, an additional ssh daemon will be started at port '%s'. Do you want to continue?
2012-07-04
Ymddengys bod y sesiwn yn rhedeg dan ssh. Dyw hi ddim yn ddoeth uwchraddio drwy ssh ar hyn o bryd oherwydd ei bod yn anoddach ei adfer os yw'n methu. Os wnei di barhau, bydd daemon ssh yn cychwyn ar borth '%s'. Wyt ti eisiau parhau?
36.
Starting additional sshd
2012-07-04
Cychwyn sshd ychwanegol
37.
To make recovery in case of failure easier, an additional sshd will be started on port '%s'. If anything goes wrong with the running ssh you can still connect to the additional one.
2012-07-04
I adfer pethau'n haws os fydd yn methu, bydd sshd ychwanegol yn cychwyn ar borth '%s'. Os fydd rhywbeth yn mynd o'i le wrth redeg ssh bydd modd i ti gysylltu drwy'r un ychwanegol.
39.
Can not upgrade
2012-07-04
Methu uwchraddio
40.
An upgrade from '%s' to '%s' is not supported with this tool.
2012-07-04
Nid yw uwchraddio o '%s' i '%s' yn cael ei gefnogi gan y rhaglen hon.