Translations by Dražen Matešić

Dražen Matešić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

201250 of 596 results
497.
Apple \acronym{OS X}: Quicktime, \acronym{VLC}
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Quicktime, \acronym{VLC}
499.
For multimedia, Ubuntu users have a wide variety of options for high quality players. \application{VLC} is a perennial favorite among videophiles. The classic and user-friendly \application{Totem} is the default media player in Ubuntu.
2013-10-20
Za predstavnost imajo uporabniki Ubuntuja širok izbor kakovostnih predvajalnikov. \application{VLC} je najbolj priljubljen med ljubitelji videa. Privzeti in uporabniku prijazen predvajalnik predstavnosti v Ubuntuju je \application{Totem}.
504.
Apple \acronym{OS X}: iTunes
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: iTunes
506.
There are several options for listening to music with Ubuntu: \application{Rhythmbox} (installed by default) and \application{Amarok} among many others. These applications allow you to listen to music and to your favorite podcasts. \application{Amarok} is similar to \application{Winamp}. There is \application{Miro} for those who watch video podcasts and \acronym{TV} shows from the Internet.
2013-10-20
Za poslušanje glasbe na Ubuntuju je na voljo več možnosti: \application{Rhythmbox} (privzeto nameščen), \application{Amarok} ter številni drugi programi. Z njimi lahko poslušate glasbo in svoje najljubše podcaste. \application{Amarok} je podoben programu Winamp. Program \application{Miro} je primeren za uporabnike, ki gledajo video podcaste in \acronym{TV} nadaljevanke s spleta.
509.
Apple \acronym{OS X}: Burn, Toast Titanium
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Burn, Toast Titanium
511.
There are several popular disk burning applications such as Gnome-baker, \application{Brasero} (Ubuntu's default burner application), \acronym{CD} burner, and \application{K3b}. These burners are powerful tools, offering user-friendly interfaces and many features. They are all open source and free of charge!
2013-11-23
Na voljo je več priljubljenih programov za zapisovanje diskov, kot so Gnome-baker, \application{Brasero}, privzeti Ubuntujev program za zapisovanje \acronym{CD}-jev, in \application{K3b}. Ti zapisovalniki so zmogljiva orodja, ki ponujajo uporabniku prijazne vmesnike, veliko zmožnosti in vsi so odprtokodni ter brezplačni!
2013-10-20
Na voljo je več priljubljenih programov za zapisovanje diskov, kot so Gnome-baker, \application{Brasero}, privzeti Ubuntujev program za zapisovanje \acronym{CD}-jev, in \application{K3b}. Ti zapisovalniki so zmogljiva orodja, ki ponujajo uporabniku prijazne vmesnike, veliko zmožnosti in so vsi odprtokodni ter brezplačni!
514.
Apple \acronym{OS X}: Aperture, Picasa
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Aperture, Picasa
519.
Apple \acronym{OS X}: Adobe Photoshop, \acronym{GIMP}
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Adobe Photoshop, \acronym{GIMP}
521.
\application{\acronym{GIMP}} is a very powerful graphics editor. You can create your own graphics, taper your photographs, and modify your pictures. \acronym{GIMP}, a powerful alternative to \application{Photoshop}, covers the needs of novice users, professional photographers, and designers alike. \acronym{GIMP} is not installed by default, but the application can be installed through the \application{Ubuntu Software Center}.
2013-10-20
\application{\acronym{GIMP}} je zelo zmogljiv urejevalnik grafike. Ustvarite lahko svojo lastno grafiko ter izboljšate in spreminjate fotografije ali slike. \acronym{GIMP} je zmogljiv nadomestek programa \application{Photoshop}, saj pokriva potrebe začetnikov, profesionalnih fotografov in oblikovalcev. \acronym{GIMP} ni privzeto nameščen, vendar ga lahko namestite s \application{Programskim središčem Ubuntu}.
524.
Apple \acronym{OS X}: Windows Live Messenger, \acronym{AIM}, Yahoo! Messenger, Adium, iChat
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Windows Live Messenger, \acronym{AIM}, Yahoo! Messenger, Adium, iChat
525.
Linux: Empathy, Pidgin, Kopete
2014-04-16
Linux: Empathy, Pidgin, Kopete
526.
None of the other platform \acronym{IM} clients have Linux versions. However, you can use \application{Pidgin}, \application{Empathy}, or \application{Kopete} to communicate over most protocols including: \acronym{AIM}, \acronym{MSN}, Google Talk (Jabber/\acronym{XMPP}), Facebook, Yahoo!, and \acronym{ICQ}. This means you need only one client to communicate with all of your friends. The drawback is that some of these clients have limited video support.
2014-04-16
Noben od uradnih odjemalcev hipnega sporočanja \acronym{IM} nima različice za Linux. Za sporazumevanje preko večine protokolov vključno z \acronym{AIM}, \acronym{MSN}, Google Talk (Jabber/\acronym{XMPP}), Facebook, Yahoo! in \acronym{ICQ} uporabite programe \application{Pidgin}, \application{Empathy} ali \application{Kopete}. To pomeni, da za sporazumevanje z vsemi svojimi prijatelji potrebujete le en program. Slabost je, da imajo nekateri od teh odjemalcev omejeno podporo videa.
529.
Apple \acronym{OS X}: Skype, Google Video Chat
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Skype, Google Video Chat
531.
VoIP technologies allow you to talk to people over the Internet. The most popular application is Skype, which is available for Linux. An open-source alternative called Ekiga supports voice communication using the \acronym{SIP} protocol. Note that Ekiga isn't compatible with Skype.
2013-10-20
Tehnologija VoIP vam omogoča pogovore z ljudmi preko Interneta. Najbolj priljubljen program te vrste je Skype, ki je na voljo za Linux. Odprtokodni nadomestek Ekiga podpira zvočno sporazumevanje preko protokola \acronym{SIP}. Ekiga ni združljiv s Skype.
534.
Apple \acronym{OS X}: Transmission, Vuze
2014-04-16
Apple \acronym{OS X}: Transmission, Vuze
536.
There are a number of BitTorrent clients for Ubuntu: \application{Transmission}, Ubuntu's default client, is simple and light-weight. \application{Deluge}, \application{Vuze}, and \application{KTorrent} offer many features and can satisfy the most demanding of users.
2013-11-23
Za Ubuntu so na voljo številni odjemalci BitTorrent: \application{Transmission}, Ubuntujev privzeti odjemalec, je enostaven in porabi malo sredstev. \application{Deluge}, \application{Vuze} in \application{KTorrent} ponujajo številne zmožnosti in lahko zadovoljijo najbolj zahtevne uporabnike.
2013-10-20
Za Ubuntu so na voljo številni odjemalci BitTorrent: \application{Transmission}, Ubuntujev privzeti odjemalec je enostaven in porabi malo sredstev. \application{Deluge}, \application{Vuze} in \application{KTorrent} ponujajo številne zmožnosti in lahko zadovoljijo najbolj zahtevne uporabnike.
539.
A \gls{wired connection} is when your computer connects to the Internet using an Ethernet cable. This is usually connected to a wall socket or a networking device \dash like a switch or a \gls{router}.
2013-11-23
\gls{wired connection} je prisotna, kadar je računalnik povezan z Internetom z uporabo kabla Ethernet. Ta je običajno povezan z omrežnim vtičem ali omrežno napravo \dash kot je stikalo ali \gls{router}.
2013-11-11
\gls{wired connection} je prisotna, kadar je računalnik povezan z Internetom s kablom Eternet. Ta je običajno povezan z omrežnim vtičem ali omrežno napravo \dash kot je stikalo ali \gls{router}.
540.
A \gls{wireless connection} is when your computer connects to the Internet using a wireless radio network \dash usually known as Wi-Fi. Most routers now come with wireless capability, as do most laptops and netbooks. Because of this, Wi-Fi is the most common connection type for these types of devices. Wireless connectivity makes laptops and netbooks more portable when moving to different rooms of a house and while travelling.
2013-11-11
\gls{wireless connection} je prisotna, kadar se računalnik poveže z Internetom preko brezžičnega omrežja \dash znanega pod imenom Wi-Fi. Večina novejših usmerjevalnikov ter prenosnikov podpira brezžične zmožnosti, zato je Wi-Fi najbolj pogosta vrsta povezave za te vrste naprav. Brezžična povezljivost naredi prenosnike bolj prenosljive za premikanje med sobami v hiši ali za potovanje.
2013-10-20
\gls{wireless connection} je prisotna, kadar se računalnik poveže z Internetom preko brezžičnega omrežja, poznanega pod imenom Wi-Fi. Večina novejših usmerjevalnikov ter prenosnikov podpira brezžične zmožnosti, zato je Wi-Fi najbolj pogosta vrsta povezave za te vrste naprav. Brezžična povezljivost naredi prenosnike bolj prenosljive za premikanje med sobami v hiši ali za potovanje.
544.
In order to connect to the Internet using Ubuntu, you need to use the \application{NetworkManager} utility. \application{NetworkManager} allows you to turn network connections on or off, manage wired and wireless networks, and make other network connections, such as dialup, mobile broadband, and \acronym{VPN}s.
2013-11-23
Za povezavo Ubuntuja z Internetom, uporabite program \application{Upravljalnik omrežja}. \application{Upravljalnik omrežja} vam omogoča vklop in izklop povezav, upravljanje žičnih in brezžičnih omrežij in ustvarjanje drugih omrežnih povezav, kot so klicna, mobilna širokopasovna povezava in \acronym{VPN}-ji.
2013-10-20
Za povezavo z internetom z Ubuntujem, uporabite program \application{Upravljalnik omrežja}. \application{Upravljalnik omrežja} vam omogoča vklop in izklop povezav, upravljanje žičnih in brezžičnih omrežij in ustvarjanje drugih omrežnih povezav, kot so klicna, mobilna širokopasovna povezava in \acronym{VPN}-ji.
549.
You can access \application{NetworkManager} by using its icon found in the top panel. This icon may look different depending on your current connection state. Clicking this icon will reveal a list of available network connections. The current connection (if any) will have the word ``disconnect'' underneath it. You can click on ``disconnect'' to manually disconnect from that network.
2013-10-20
Do programa \application{Upravljalnik omrežja} lahko dostopate s klikom na njegovo ikono v vrhnjem pultu. Ta ikona je morda videti drugače glede na trenutno stanje vaše povezave. Klik na ikono bo razkril seznam razpoložljivih omrežnih povezav. Pod trenutno povezavo (če obstaja) bo pisalo ``prekini povezavo''. Za ročno prekinitev povezave lahko kliknete na ``prekini povezavo''.
550.
This menu also allows you to view technical details about your current connection or edit all connection settings. \marginscreenshot{03-active-connection.png}{ss:active-connection}{Here you can see the currently active connection is ``Wired connection 1.''} In the image to the right, you will see a check mark next to ``Enable Networking.'' Deselect ``Enable Networking'' to disable all network connections. Select ``Enable Networking'' to enable networking again. This can be very useful when you are required to turn off all wireless communications, like in an airplane.
2014-12-06
Ta meni vam omogoča tudi ogled tehničnih podrobnosti o vaši trenutni povezavi ali urejanje nastavitev vseh povezav. \marginscreenshot{03-active-connection.png}{ss:active-connection}{Tukaj lahko vidite da je trenutno aktivno povezava ``Žična povezava 1.''} Na sliki na desni boste videli kljukico poleg ``Omogoči omrežje''. Kliknite na kljukico za onemogočitev vseh omrežnih povezav. Ponovno kliknite na ``Omogoči omrežje'' za ponovno omogočitev omrežja. To je lahko zelo uporabno, če morate izklopiti vse brezžično sporazumevanje, kot na primer na letalu.
552.
If you are already online at this point as indicated by the NetworkManager icon in the top panel showing a connection, then you may have successfully connected during the Ubuntu setup process. You can also simply open a browser and see if you have access to the Internet. If so, you do not need to do anything for the rest of this section. If not, then continue reading.
2013-10-20
Če ste že povezani kot ikona Upravljalnik omrežja v vrhnjem pultu prikazuje povezavo, potem ste se morda uspešno povezali že med nameščanjem Ubuntuja. Odprite brskalnik in preverite, ali imate dostop do Interneta. V tem primeru vam ni treba storiti ničesar napisanega v nadaljevanju tega odseka. Če niste, nadaljujte z branjem.
553.
If you have an \emph{Ethernet} cable running from a wall socket or networking device, such as a switch or router, then you will want to setup a wired connection in Ubuntu.
2013-11-23
Če uporabljate kabel \emph{Ethernet} iz omrežnega vtiča ali omrežne naprave, kot je stikalo ali usmerjevalnik, boste morali v Ubuntuju nastaviti žično povezavo.
2013-10-20
Če uporabljate kabel \emph{Eternet} iz omrežnega vtiča ali omrežne naprave, kot je stikalo ali usmerjevalnik, boste morali v Ubuntuju nastaviti žično povezavo.
557.
If your network supports \acronym{DHCP}, then you may already be set up for online access. To check this, click on the NetworkManager icon. There should be an ``Ethernet Network'' heading in the menu. If ``Wired connection~1'' appears directly underneath, then your machine is currently connected and probably setup for \acronym{DHCP}. If ``Disconnected'' appears in gray underneath the wired network section, look below to see if an option labeled ``Wired connection 1'' appears in the list. If so, click on it to attempt to establish a wired connection.
2014-12-06
Če vaše omrežje podpira \acronym{DHCP}, potem imate morda pripravljeno že vse za spletni dostop. Za preverjanje kliknite na ikono Upravljalnika omrežja. V meniju bi moral biti naslov ``Žično omrežje''. Če je pod njim napisano ``Žična povezava 1'', potem je vaš računalnik trenutno povezan in verjetno nastavljen za \acronym{DHCP}. Če se v sivi barvi pod odsekom žičnega omrežja pojavi ``Povezava je bila prekinjena'', poglejte, če na seznamu spodaj vidite ``Žična povezava 1''. Če jo, kliknite nanjo in poskusite vzpostaviti žično povezavo.
558.
\marginnote{An \acronym{IP} (Internet Protocol) address is a unique number assigned to your machine so that your router can identify you on the network. Think of it like a phone number for your computer. Having this unique address allows the router to speak to your computer, and therefore send/receive data. If you are still not online after following these steps, you may need to try setting up your network connection manually using a static \acronym{IP} address.} To check if you are online, click on the NetworkManager icon in the top panel and select the Connection Information option. You should see a window showing details of your connection. If your \acronym{IP} address is displayed as 0.0.0.0 or starts with 169.254, then your computer was not successfully assigned connection information through \acronym{DHCP}. If it shows another address (\eg, 192.168.219.133), then it is likely that your \acronym{DHCP} connection to the router was successful. To test your Internet connection, you may want to open the Firefox web browser to try loading a web page. More information on using Firefox can be found later in this chapter.
2013-11-23
\marginnote{Naslov \acronym{IP} (Internetni protokol) je edinstveno število, ki je dodeljeno vašemu računalniku, da vas lahko usmerjevalnik identificira na omrežju. O naslovu IP razmišljajte kot o telefonski številki svojega računalnika. Edinstven naslov usmerjevalniku omogoča sporazumevanje z vašim računalnikom in s tem pošiljanje/prejemanje podatkov. Če po sledenju teh korakov še vedno ne boste povezani, morda boste morali omrežno povezavo nastaviti ročno z uporabo statičnega naslova \acronym{IP}.} Za preverjanje ali ste povezani, kliknite na ikono Upravljalnik omrežja v vrhnjem pultu in izberite možnost Podatki o povezavi. Videti bi morali okno, ki prikazuje podrobnosti vaše povezave. Če je vaš naslov \acronym{IP} prikazan kot 0.0.0.0 ali se začne z 169.254, potem vašemu računalniku naslov z \acronym{DHCP} ni bil pravilno dodeljen. Če je prikazan drug naslov, kot na primer 192.168.1.104, potem je bila verjetno vaša povezava \acronym{DHCP} z usmerjevalnikom uspešna. Za preizkus Internetne povezave odprite spletni brskalnik Firefox in poskusite odpreti spletno stran. Več o uporabi Firefoxa si lahko preberete pozneje v tem poglavju.
2013-11-23
\marginnote{Naslov \acronym{IP} (Internetni protokol) je edinstveno število, ki je dodeljeno vašemu računalniku, da vas lahko usmerjevalnik identificira na omrežju. O naslovu IP razmišljajte kot o telefonski številki svojega računalnika. Edinstven naslov usmerjevalniku omogoča sporazumevanje z vašim računalnikom in s tem pošiljanje/prejemanje podatkov. Če po sledenju tem korakom še vedno ne boste povezani, morate morda omrežno povezavo nastaviti ročno z uporabo statičnega naslova \acronym{IP}.} Za preverjanje ali ste povezani, kliknite na ikono Upravljalnik omrežja v vrhnjem pultu in izberite možnost Podatki o povezavi. Videti bi morali okno, ki prikazuje podrobnosti vaše povezave. Če je vaš naslov \acronym{IP} prikazan kot 0.0.0.0 ali se začne z 169.254, potem vašemu računalniku naslov z \acronym{DHCP} ni bil pravilno dodeljen. Če je prikazan drug naslov, kot na primer 192.168.1.104, potem je bila verjetno vaša povezava \acronym{DHCP} z usmerjevalnikom uspešna. Za preizkus Internetne povezave odprite spletni brskalnik Firefox in poskusite odpreti spletno stran. Več o uporabi Firefoxa si lahko preberete pozneje v tem poglavju.
560.
If your network does not support \acronym{DHCP}, then you need to know a few items of information before you can get online. If you do not know any of this information, then you call your \acronym{ISP}.
2013-10-20
Če vaše omrežje ne podpira \acronym{DHCP}, morate za vzpostavitev povezave poznati nekaj podatkov. Če teh podatkov ne poznate, pokličite svojega ponudnika internetnih storitev.
563.
A \define{gateway} \dash This is the \acronym{IP} address of the device that your machine looks to for access to the Internet. Usually, this will be the router's \acronym{IP} address.
2013-10-20
\define{Prehod} \dash To je naslov \acronym{IP} naprave, ki jo vaš računalnik išče za dostop do Interneta. Običajno je to naslov \acronym{IP} usmerjevalnika.
564.
\define{\acronym{DNS} server} \dash This is the \acronym{IP} address of the \acronym{DNS} \emph{(Domain Name Service)} server. \acronym{DNS} is what your computer uses to resolve \acronym{IP} addresses to domain names. For example \url{http://www.ubuntu.com} resolves to 91.189.94.156. This is the \acronym{IP} address of the Ubuntu website on the Internet. \acronym{DNS} is used so you don't have to remember \acronym{IP} addresses. Domain names (like \url{ubuntu.com}) are much easier to remember. You will need at least one \acronym{DNS} server address but you can enter up to three addresses in case one server is unavailable. If you do not know your \acronym{ISP}'s \acronym{DNS} server addresses, Google has \acronym{DNS} servers that anyone in the world can use for free. The addresses of these servers are: Primary \dash 8.8.8.8 Secondary \dash 8.8.4.4.
2013-11-23
\define{Strežnik \acronym{DNS}} \dash To je naslov \acronym{IP} strežnika \acronym{DNS} \emph{(storitev imen domen)}, ki ga vaš računalnik uporabi za razreševanje naslovov \acronym{IP} v imena domen. Na primer \url{http://www.ubuntu.com} ustreza naslovu 91.189.94.156. To je naslov \acronym{IP} spletišča Ubuntu na Internetu. \acronym{DNS} se uporablja zato, da si vam ni treba zapomniti naslovov \acronym{IP}. Imena domen (kot je \url{ubuntu.com}) si je veliko lažje zapomniti. Vnesti morate vsaj en naslov strežnika \acronym{DNS}, vendar lahko vnesete do tri naslove za primer, če je kateri od strežnikov nedosegljiv. Če ne veste naslovov strežnikov \acronym{DNS} svojega ponudnika storitev, lahko uporabite Googleove strežnike \acronym{DNS}, katere lahko vsak uporablja. Naslovi teh strežnikov so: prvotni \dash 8.8.8.8 drugotni \dash 8.8.4.4.
2013-10-20
\define{Strežnik \acronym{DNS}} \dash To je naslov \acronym{IP} strežnika \acronym{DNS} \emph{(storitev imen domen)}, ki ga vaš računalnik uporabi za razreševanje naslovov \acronym{IP} v imena domen. Na primer \url{http://www.ubuntu.com} ustreza naslovu 91.189.94.156. To je naslov \acronym{IP} spletišča Ubuntu na Internetu. \acronym{DNS} se uporablja zato, da si vam ni treba zapomniti naslovov \acronym{IP}. Imena domen (kot je \url{ubuntu.com}) si je veliko lažje zapomniti. Vnesti morate vsaj en naslov strežnika \acronym{DNS}, vendar lahko vnesete do tri naslove za primer, če je kateri od strežnikov nedosegljiv. Če ne veste naslovov strežnikov \acronym{DNS} svojega ponudnika storitev lahko uporabite Googleove strežnike \acronym{DNS}, katere lahko vsak uporablja. Naslovi teh strežnikov so: prvotni \dash 8.8.8.8 drugotni \dash 8.8.4.4.
565.
To manually configure a wired connection, click on the \application{NetworkManager} icon and select \menu{Edit Connections}. Make sure you are looking at the \tab{Wired} tab inside the \window{Network Connections} window. The list may already have an entry, such as ``Wired connection 1'' or a similar name. If a connection is listed, select it and click the \button{Edit} button. If no connection is listed, click the \button{Add} button.
2013-10-20
Za ročno nastavitev žične povezave, kliknite na ikono \application{Upravljalnika omrežja} in izberite \menu{Urejanje povezav}. Prepričajte se, da ste v oknu \window{Omrežne povezave} izbrali zavihek \tab{Žično}. Seznam morda že vsebuje vnos, kot je ``Žično omrežje 1'' ali podobno ime. Če je povezava na seznamu, jo izberite in kliknite na gumb \button{Uredi}. Če povezava ni na seznamu, kliknite na gumb \button{Dodaj}.
576.
In the \textfield{\acronym{DNS} Servers} field below, enter the address of your \acronym{DNS} server(s). If you are entering more than one, separate them with commas \dash for example, ``8.8.8.8, 8.8.4.4''.
2013-11-11
V polje \textfield{strežniki \acronym{DNS}} vnesite naslov strežnikov \acronym{DNS}. Če vnesete več kot enega, jih ločite z vejicami \dash na primer ``8.8.8.8, 8.8.4.4''.
578.
A \acronym{MAC} address is a hardware address for your computer's network card. Entering this information is sometimes important when using a cable modem connection. If you know the \acronym{MAC} address of your network card, this can be entered in the appropriate text field in the \button{Wired} tab of the editing window. To find the \acronym{MAC} addresses for all installed networking devices, open a terminal window, and at the command line prompt, type \userinput{ifconfig}. This will display a lot of information about each of the network devices installed on the computer. The wired devices will be labeled as \textfield{LAN0}, \textfield{LAN1}, etc. The wireless devices will appear as \textfield{WLAN0}, \textfield{WLAN1}, etc.
2013-10-20
Naslov \acronym{MAC} je strojni naslov omrežne kartice vašega računalnika. Vnos teh podatkov je včasih pomemben pri povezavi s kabelskim modemom. Če poznate naslov \acronym{MAC} svoje omrežne kartice, ga lahko vnesete v ustrezno besedilno polje v zavihku \button{Žično} okna urejanja povezave. Za poizvedbo naslova \acronym{MAC} za vse nameščene omrežne naprave, odprite okno terminala in v poziv ukazne vrstice vnesite \userinput{ifconfig}. To bo prikazalo veliko podatkov o vsaki od omrežnih naprav, nameščenih v računalniku. Žične naprave bodo označene \textfield{LAN0}, \textfield{LAN1}, itn. Brezžične povezave bodo označene \textfield{WLAN0}, \textfield{WLAN1}, itn.
585.
If your computer has a wireless network card, you can connect to a wireless network. Most laptops and netbooks have a built-in wireless networking card.
2013-10-20
Če ima vaš računalnik brezžično omrežno kartico, se lahko povežete z brezžičnim omrežjem. Brezžično omrežno kartico ima vgrajena večina prenosnikov.
586.
Ubuntu is usually able to detect any wireless network in range of your computer. To see a list of wireless networks, click on the \application{NetworkManager} icon. Under the ``Wireless Networks'' heading you should see a list of available wireless networks. Each network will be shown by its name and a signal meter to the left showing its relative signal strength. The signal meter looks like a set of bars similar to what is seen when viewing signal strength of a cell phone. Simply put, the more bars, the stronger the signal. To improve speed and reliability of your wireless connection, try moving closer to your router or wireless access point.
2013-11-23
Ubuntu lahko običajno zazna brezžična omrežja v dosegu vašega računalnika. Za ogled seznama brezžičnih omrežij, kliknite na ikono \application{Upravljalnika omrežja}. Pod glavo ``Brezžična omrežja'' bi morali videti seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Vsako omrežje bo prikazano z imenom in merilnikom signala na levi, ki prikazuje njegovo relativno moč. Merilnik signala je videti podobno kot ikona za moč signala na mobilnih telefonih. Več črtic kot vidite, močnejši je signal. Za izboljšanje hitrosti ter zanesljivosti vaše brezžične povezave se poskusite približati svojemu usmerjevalniku oziroma brezžični dostopni točki.
2013-10-20
Ubuntu lahko običajno zazna brezžična omrežja v dosegu vašega računalnika. Za ogled seznama brezžičnih omrežij kliknite na ikono \application{Upravljalnika omrežja}. Pod glavo ``Brezžična omrežja'' bi morali videti seznam razpoložljivih brezžičnih omrežij. Vsako omrežje bo prikazano z imenom in merilnikom signala na levi, ki prikazuje njegovo relativno moč. Merilnik signala je videti podobno kot ikona za moč signala na mobilnih telefonih. Več črtic kot vidite, močnejši je signal. Za izboljšanje hitrosti ter zanesljivosti vaše brezžične povezave se poskusite približati svojemu usmerjevalniku oziroma brezžični dostopni točki.
587.
A wireless network can be open to anyone, or it can be protected with a password. A small padlock will be displayed alongside the signal bar if any wireless networks within range are password-protected. You will need to know the correct password in order to connect to these secured wireless networks.
2014-12-06
Brezžično omrežje je lahko odprto za vse ali pa je zaščiteno z geslom. Če je brezžično omrežje zaščiteno z geslom, bo poleg merilnika signala prikazana majhna ključavnica. Za povezavo z zavarovanimi brezžičnimi omrežji morate poznati geslo.
588.
To connect to a wireless network, select the desired network by clicking on its name within the list. This will be the name that was used during the installation of the wireless router or access point. Most \glspl{ISP} provide pre-configured routers with a sticker on them detailing the current wireless network name and password. Most publicly accessible wireless networks will be easily identifiable by the name used for the wireless network \dash for example ``Starbucks-Wireless.''
2014-12-06
Za povezavo z brezžičnim omrežjem izberite želeno omrežje s klikom na njegovo ime na seznamu. To bo ime, ki je bilo uporabljeno med namestitvijo brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke. Večina ponudnikov Internetnih storitev zagotavlja prednastavljene usmerjevalnike z nalepkami, ki vsebujejo ime in geslo brezžičnega omrežja. Večino javno dostopnih brezžičnih omrežij je mogoče enostavno najti po imenu brezžičnega omrežja \dash na primer ``Letališče-brezžično''.
589.
If the network is unprotected (\ie, the signal meter does not show a padlock), a connection should be established within a few seconds\dash and without a password required. The \application{NetworkManager} icon in the top panel will animate as Ubuntu attempts to connect to the network. If the connection is successful, the icon will change to display a signal meter. An on-screen notification message will also appear informing you that the connection was successful.
2013-11-11
Če omrežje ni zaščiteno (merilnik signala ne pokaže ključavnice), bi se morala povezava vzpostaviti v nekaj sekundah\dash brez zahtevanega gesla. Ikona \application{Upravljalnika omrežja} v vrhnjem pultu bo animirana, medtem ko se Ubuntu poskuša povezati z omrežjem. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se bo ikona spremenila v merilnik signala. Na zaslonu se bo pojavilo sporočilo, ki vas bo obvestilo, da je bila povezava uspešno vzpostavljena.
590.
If the network is password-protected, Ubuntu will display a window called \window{Wireless Network Authentication Required} as it tries to make a connection. This means that a valid password is required to make a connection. This is what the screen should look like:
2013-11-23
Če je omrežje zaščiteno z geslom, bo Ubuntu prikazal okno \window{Zahtevana je overitev za brezžično omrežje}. To pomeni, da je za vzpostavitev povezave zahtevano veljavno geslo. Zaslon bi moral biti videti takole:
592.
If you know the password, enter it in the \textfield{Password} field and then click on the \button{Connect} button. As you type the password, it will be obscured from view to prevent others from reading the password as you type it. To verify the characters you are entering for the password, you can view the password by selecting the \checkbox{Show Password} check box. Then, you can make the password obscure again by deselecting the \checkbox{Show password} check box. Once the password is entered, click on the \button{Connect} button. The \application{NetworkManager} icon in the top panel will animate as Ubuntu attempts to connect to the network. If the connection is successful, the icon will change to display a signal meter. An on-screen notification message will also appear informing you that the connection was successful.
2013-10-20
Če poznate geslo, ga vnesite v polje \textfield{Geslo} in nato kliknite gumb \button{Poveži}. Med vnašanjem gesla bo le-to zakrito, da ga ne bi mogel prebrati kdo drug. Za preverjanje vnesenih znakov si lahko geslo ogledate z izbiro izbirnega polja \checkbox{Pokaži geslo}. Geslo lahko ponovno zakrijete z izbiro izbirnega polja \checkbox{Pokaži geslo}. Ko je geslo vneseno, kliknite na gumb \button{Poveži}. Ikona \application{Upravljalnika omrežja} bo prikazala animacijo, medtem ko se Ubuntu poskuša povezati z omrežjem. Če je bila povezava uspešno vzpostavljena, se bo ikona spremenila v merilnik signala. Na zaslonu se bo pojavilo tudi obvestilo, da je bila povezava uspešno vzpostavljena.
593.
If you entered the password incorrectly, or if it doesn't match the correct password (for example if it has recently been changed and you have forgotten), \application{NetworkManager} will make another attempt to connect to the network, and the \window{Wireless Network Authentication Required} window will re-appear so that you can re-type the password. You can hit the \button{Cancel} button to abort the connection. If you do not know the correct password, you may need to call your \acronym{ISP}'s customer support line or contact your network administrator.
2013-11-23
V primeru da ste geslo nepravilno vnesli ali se ne ujema s pravim geslom (na primer, če je bilo nedavno spremenjeno in ste ga pozabili), se bo \application{Upravljalnik omrežja} poskusil povezati z omrežjem. Pojavilo se bo okno \window{Zahtevana je overitev za brezžično omrežje}, da boste lahko ponovno vnesli geslo. Za preklic povezave kliknite gumb \button{Prekliči}. Če ne poznate pravega gesla, boste morda morali poklicati podporo ponudnika dostopa do Interneta ali stopiti v stik s skrbnikom omrežja.
609.
By default, wireless access is enabled if you have a wireless card installed in your computer. In certain environments (like on airplanes), you may need to temporarily disable your wireless card.
2013-10-20
Privzeto je brezžični dostop omogočen, če imate na svojem računalniku nameščeno brezžično mrežno kartico. V določenih okoljih (na primer v letalih) boste morda morali brezžično mrežno kartico začasno onemogočiti.
612.
Many modern laptops also have a physical switch/button built into the chassis that provides a way to quickly enable/disable the wireless card.
2013-10-20
Veliko sodobnih prenosnikov ima tudi fizično stikalo/gumb, vgrajen v ohišje, ki zagotavlja način za hiter vklop/izklop brezžične omrežne kartice.