Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
918 of 1861 results
9.
name={dual-booting}, description={Dual-booting is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected, your computer will boot into whichever operating system you chose at the boot menu. The term dual-booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={dual-booting}, description={Dual-booting cho phép bạn lựa chọn một trong hai hệ điều hành được cài đặt song song trên một máy tính thông qua menu khởi động. Máy tính sẽ khởi động vào hệ điều hành mà bạn chọn ở menu khởi động. Khái niệm dual-booting được sử dụng một cách khá chung chung và có thể được sử dụng cho cả những máy tính được cài đặt nhiều hơn hai hệ điều hành cùng lúc.}
Translated by Đỗ Xuân Khánh on 2016-09-25
Reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :55
10.
name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={mã hóa}, description={Mã hóa là một phương thức bảo mật nhằm ngăn chặn việc người khác truy cập nội dung các tập tin/ổ đĩa của bạn. Để truy cập được, các tập tin/ổ đĩa của bạn phải được giải mã bằng mật khẩu bạn đã đặt lúc mã hóa.}
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :59
11.
name={Ethernet port}, description={An Ethernet port is what an Ethernet cable is plugged into when you are using a \gls{wired connection}.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
(no translation yet)
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :64
12.
name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} is a popular desktop environment and was former the default desktop environment used in Ubuntu.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} là một môi trường desktop phổ biến, từng được sử dụng để làm môi trường desktop mặc định trong Ubuntu.}
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :69
13.
name={\acronym{GUI}}, description={The \acronym{GUI} (which stands for Graphical User Interface) is a type of user interface that allows humans to interact with the computer using graphics and images rather than just text.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
(no translation yet)
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :74
14.
name={\acronym{ISP}}, description={\acronym{ISP} stands for \emph{Internet Service Provider}, an \acronym{ISP} is a company that provides you with your Internet connection.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{ISP}}, description={\acronym{ISP}, viết tắt của \emph{Internet Service Provider}, một nhà \acronym{ISP} là một công ty cung cấp dịch vụ kết nối đường truyền internet.}
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :79
15.
name={kernel}, description={A kernel is the central portion of a Unix-based operating system, responsible for running applications, processes, and providing security for the core components.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={kernel}, description={Nhân là phần trung tâm của một hệ điều hành dựa trên nền Unix (Unix-based operating system), nó có nhiệm vụ chạy các ứng dụng, các tiến trình, và bảo vệ các thành phần lõi bên trong hệ điều hành.}
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :85
16.
name={Live \acronym{DVD}}, description={A Live \acronym{DVD} allows you to try out an operating system before you actually install it, this is useful for testing your hardware, diagnosing problems and recovering your system.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={Live \acronym{DVD}}, description={Một đĩa \acronym{DVD} Live (chạy luôn không cần cài) cho phép bạn chạy thử một hệ điều hành trước khi thực sự cài nó vào máy, đĩa này rất hữu ích khi bạn muốn kiểm tra phần cứng, chẩn đoán lỗi, hoặc khôi phục hệ thống.}
Translated by Đỗ Xuân Khánh on 2016-09-25
Reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :90
17.
name={\acronym{LTS}}, description={\acronym{LTS} stands for long-term support and is a type of Ubuntu release that is officially supported for far longer than the standard releases.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={\acronym{LTS}}, description={\acronym{LTS}, viết tắt của Long-term Support, chỉ định một dạng phiên bản của Ubuntu được hỗ trợ chính thức lâu hơn nhiều các phiên bản thông thường.}
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :94
18.
name={maximize}, description={When you maximize an application in Ubuntu it will fill the whole desktop, excluding the panels.}
TRANSLATORS: Do not translate the keywords "name" and "description"
type: newglossaryentry{#2}
name={maximize}, description={Khi bạn maximize (phóng to cực đại) một cửa sổ ứng dụng trong Ubuntu, nó sẽ mở rộng ra toàn màn hình, trừ phần của các thanh công cụ.}
Translated by Đỗ Xuân Khánh on 2016-09-25
Reviewed by Vu Do Quynh on 2016-11-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :98
918 of 1861 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Danh Tính, Lê Kiến Trúc, Múp Phin, Nguyen Minh Phu, Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Khoa Vinh, Tu Phung Van, Vu Do Quynh, buixuanduong1983, dalmate, Đỗ Xuân Khánh.