Browsing Swedish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Swedish guidelines.
110 of 1850 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
TRANSLATORS: do not translate this
TRANSLATORS: do not translate this
type: Plain text
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
Translated and reviewed by Stefan Lunderius on 2012-09-25
Located in ubuntu-manual.tex:4
2.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{applet}{name={panelprogram}, description={Ett lite program som körs i en \gls{panel}. Panelprogram tillhandahåller användbara funktioner såsom att starta ett program, visa tiden eller för att komma åt huvudmenyn till ett program.}}
Translated by Stefan Lunderius on 2012-10-08
Reviewed by Stefan Lunderius on 2012-10-10
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :12
3.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Access Point}{name={Accesspunkt}, description={En enhet som tillåter trådlös anslutning till ett lokalt nätverk via Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
Translated by Stefan Lunderius on 2012-09-25
Reviewed by Stefan Lunderius on 2012-09-25
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :15
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, Ubuntus finansiär, förser Ubuntus grundsystem med support. Canonical har över 310 anställda från hela världen som säkerställer operativsystemets stabila grund och som även kvalitetskontrollerar det material som kommer in genom frivilliga bidragsgivare. Om du vill veta mer om Canonical, gå till \url{http://www.canonical.com}.}}
Translated by Raderman on 2011-03-11
Reviewed by Stefan Lunderius on 2011-11-11
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :22
5.
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} eller command-line interface (kommandoradsgränsnitt) är ett annat namn för \gls{terminal}.}}
Translated by Stefan Lunderius on 2012-09-26
Reviewed by Stefan Lunderius on 2012-09-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :25
6.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{cursor}{name={markör}, description={Den (vanligtvis) blinkande fyrkanten eller vertikala linjen som används för att visa dig var texten kommer att hamna när du börjar skriva. Du kan flytta runt den med piltangenterna på ditt tangentbord vid en \gls{prompt} i en \gls{terminal} eller annan textinmatningsprogramvara.}}
Translated by Stefan Lunderius on 2012-09-25
Reviewed by Stefan Lunderius on 2012-09-25
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :28
7.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{encryption}{name={kryptering}, description={Kryptering är en säkerhetsåtgärd. Det förhindrar andra att komma åt och visa innehållet i dina filer och/eller hårddiskar. Filerna måste först dekrypteras med ditt lösenord.}}
Translated by Stefan Lunderius on 2012-09-26
Reviewed by Stefan Lunderius on 2012-09-27
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :31
8.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{desktop environment}{name={skrivbordsmiljö}, description={En generisk beteckning för att beskriva ett \acronym{GUI}-gränssnitt för människor att interagera med datorer. Det finns många skrivbordsmiljöer såsom \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} och \acronym{LXDE} bara för att nämna några.},plural={skrivbordsmiljöer}}
Translated by Stefan Lunderius on 2011-11-23
Reviewed by Stefan Lunderius on 2011-11-25
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :36
9.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} står för \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, det används av en \acronym{DHCP}-\gls{server} för att tilldela datorer i ett nätverk en \acronym{IP}-adress automatiskt.}}
Translated by Andreas Nilsson on 2010-08-22
Reviewed by Stefan Lunderius on 2010-09-30
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :39
10.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
type: Plain text
\newglossaryentry{dialup connection}{name={uppringd anslutning}, plural={uppringda anslutningar}, description={En uppringd anslutning innebär att din dator ansluter till Internet genom telefonnätet.}}
Translated by mattsl on 2010-07-11
Reviewed by Erik Piehl Sylvén on 2010-08-23
Located in ./frontmatter/glossary-entries.tex :43
110 of 1850 results

This translation is managed by Ubuntu Swedish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Anders Grandt, Andreas Nilsson, Anton Eliasson, Dag Odenhall, Daniel Nylander, Erik Piehl Sylvén, Fia Schütz, Josef Andersson, Laurence Alban Frostenson, Martin Lundberg, Mikael Landén, Raderman, Stefan Lunderius, lootic, mattsl.