Translations by Andrej Mernik

Andrej Mernik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
2010-12-23
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, finančni podpornik operacijskega sistema Ubuntu, ponuja podporo za Ubuntu sistem. Za tekoče razvijanje Ubuntu sistema in preverjanje vseh prostovoljnih prispevkov je zadolženo preko 310 plačanih uslužbencev po celem svetu. Če želite izvedeti več o Canonicalu, obiščite \url{http://www.canonical.com}.}}
10.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
2010-12-23
\newglossaryentry{dialup connection}{name={povezava na klic}, description={Povezava na klic nastane, ko se vaš računalnik z modemom poveže na \gls{ISP} preko telefonske linije.}}
15.
\newglossaryentry{GUI}{name={\acronym{GUI}}, description={The \acronym{GUI} (which stands for Graphical User Interface) is a type of user interface that allows humans to interact with the computer using graphics and images rather than just text.}}
2010-12-23
\newglossaryentry{GUI}{name={\acronym{GUI}}, description={ \acronym{GUI} (kar pomeni Graphical User Interface oz. grafični uporabniški vmesnik) je vmesnik, ki ljudem poleg besedila, omogoča uporabo računalnika tudi z grafiko in slikami.}}
17.
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={A kernel is the central portion of a Unix-based operating system, responsible for running applications, processes, and providing security for the core components.}}
2010-12-23
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={Kernel je jedro na Unixu temelječih operacijskih sistemov in je odgovoren za zagon programov, procesov ter zagotavljanje varnosti glavnih komponent.}}
1244.
\marginnote{Your graphics card is the component in your computer which outputs to the display. Whether you are watching videos on YouTube, viewing \acronym{DVD}s, or simply enjoying the smooth transition effects when you maximize/minimize your windows, your graphics device is doing the hard work behind the scenes.} The majority of graphics cards are manufactured by three well-known companies: Intel, \acronym{AMD}/\acronym{ATI}, and \acronym{NVIDIA} Corp. You can find your video card manufacturer by referring to your computer's manual, by looking for the specifications of your computer's model on the Internet, or by using the command \userinput{lspci} in a terminal. The \application{Ubuntu Software Center} houses a number of applications that can tell you detailed system information. SysInfo is one such program that you can use to find relevant information about your System devices. Ubuntu comes with support for graphics devices manufactured by the above companies, and many others, out of the box. That means you don't have to find and install any drivers yourself, Ubuntu takes care of it all.
2013-05-25
\marginnote{Grafična kartica je sestavni del vašega računalnika, ki izriše vsebino zaslona. Ko gledate posnetke na YouTube, gledate \acronym{DVD}-je ali uživate v gladkih učinkih, ko razpnete/pomanjšate okna, grafična kartica izrisuje vse, kar vidite.} Večino grafičnih kartic proizvedejo tri dobro znana podjetja: Intel, \acronym{AMD}/\acronym{ATI} in \acronym{NVIDIA} Corp. Proizvajalca vaše grafične kartice lahko najdete v priročniku vašega računalnika, z ogledom specifikacij računalnika na spletu ali v terminalu z uporabo ukaza \userinput{lspci}. \application{Programsko središče Ubuntu} vsebuje več programov, ki vam lahko povedo podrobne sistemske podatke. Sysinfo je eden od programov, ki ga lahko uporabite za iskanje pomembnih podatkov o sistemskih napravah. Ubuntu vsebuje podporo za grafične naprave zgornjih in številnih drugih podjetij. To pomeni, da vam gonilnika ni treba iskati in nameščati, saj za vse poskrbi Ubuntu.
1266.
In the left hand pane of the \window{New Printer} window any printers that you can install will be listed. Select the printer that you would like to install and click \button{Forward}.
2013-05-25
V levem pladnju okna \window{Nov tiskalnik} bodo izpisani tiskalniki, ki jih lahko namestite. Izberite tiskalnik, ki ga želite namestiti in kliknite gumb \button{Naprej}.
1321.
You can save the scanned documents and pictures in \acronym{JPEG}. You can also save in \acronym{PDF} format to enable opening in \application{Acrobat Reader}. To do that, add the extension \code{.pdf} at the end of the filename.
2013-05-25
Optično prebrane dokumente in slike lahko shranite v obliki \acronym{JPEG}. Shranite jih lahko tudi v obliki \acronym{PDF} in s tem omogočite odpiranje s programom \application{Acrobat Reader}. V ta namen na konec imena datoteke dodajte pripono \code{.pdf}.
1340.
Bluetooth is a wireless technology that is widely used by different types of devices to connect to each other. It is common to see a mouse or a keyboard that supports Bluetooth. You can also find \acronym{GPS} devices, mobile phones, headsets, music players and many other devices that can connect to your desktops or laptop and let you transfer data, listen to music, or play games as an example.
2013-05-25
Bluetooth je brezžična tehnologija, ki jo različne vrste naprav uporabljajo za povezovanje med seboj. Pogosto lahko najdete miške in tipkovnice, ki podpirajo Bluetooth. Najdete lahko tudi naprave \acronym{GPS}, mobilne telefone, slušalke, predvajalnike glasbe in veliko drugih naprav, ki se lahko povežejo z vašim namizjem ali prenosnikom ter vam omogočajo prenos podatkov, poslušanje glasbe, igranje iger in podobno.
1631.
Partition table entries are not in disk order
2013-05-25
Vnosi razpredelnice razdelkov niso v vrstnem redu diskov
1686.
The Ubuntu configuration utility \application{Displays} allows users to change the resolution. Open it by clicking on the \menu{session indicator} and then on \menu{Displays\ldots}. The resolution can be changed using the drop-down list within the program. Picking options higher up on the list (for example, those with larger numbers) will increase the resolution.
2013-05-25
Nastavitveno orodje \application{Zasloni} vam omogoča spremembo ločljivosti. Odprite ga s klikom na \menu{Kazalnik seje} in nato na \menu{Zasloni \ldots} Ločljivost lahko spremenite s spustnim seznamom v programu. Izbira možnosti višje na seznamu (na primer tiste z večjimi številkami) bo povečala ločljivost.