Translations by Damir Jerovšek

Damir Jerovšek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 485 results
2.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
2013-01-25
\newglossaryentry{applet}{name={aplet}, description={Majhen program, ki se izvaja na \gls{panel}. Apleti zagotavljajo uporabne zmožnosti, kot so zaganjanje programa, ogled časa ali dostop do glavnega menija programa.}}
7.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
2012-09-08
\newglossaryentry{encryption}{name={šifriranje}, description={Šifriranje je varnostna zmožnost, ki drugim preprečuje ogled vsebine vaših datotek in/ali trdih diskov. Pred ogledom je treba datoteke odšifrirati z vašim geslom.}}
8.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
2012-09-08
\newglossaryentry{desktop environment}{name={namizno okolje}, description={Splošen izraz za opis vmesnika \acronym{GUI}, preko katerega se ljudje sporazumevajo z računalnikom. Obstaja več različnih namiznih okolij, kot so na primer \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} in \acronym{LXDE}.}, plural={namizna okolja}}
12.
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dual-booting}, description={\gls{dual-booting} is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected your computer will then boot into whichever operating system you chose at the boot menu. Dual booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}}
2012-09-08
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dvojni zagon}, description={\gls{dual-booting} pomeni, da lahko uporabnik iz zagonskega menija izbere enega od dveh trenutno nameščenih operacijskih sistemov. Računalnik se bo po izbiri zagnal v operacijski sistem, izbran v zagonskem meniju. Dvojni zagon se pogosto uporablja splošno in se lahko nanaša na izbiro med zagonom več kot dveh operacijskih sistemov.}}
60.
\emph{Getting Started with Ubuntu 12.04} is not intended to be a comprehensive Ubuntu instruction manual. It is more like a quick-start guide that will get you doing the things you need to do with your computer quickly and easily, without getting bogged down with technical details. As with prior versions, Ubuntu 12.04 \acronym{LTS} incorporates many new features, including enhancements to the Unity shell and \acronym{HUD}. \marginnote{HUD is an abbreviation for heads-up display. It is a new concept, integrated into Unity as of Unity 5.2; it is still in development.} More about the Unity shell and what it means, and the \acronym{HUD}, can be found in \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.
2012-09-06
\emph{Kako začeti z Ubuntujem 12.04} ni namenjen kot izčrpna navodila za Ubuntu. Bolj je podoben vodniku za hiter začetek, ki vam bo pomagal narediti stvari, ki jih želite narediti z računalnikom, hitro in enostavno, ne da bi vas obremenjeval s tehničnimi podrobnostmi. Tako kot prejšnje različice Ubuntu 12.04 \acronym{LTS} vsebuje veliko novih zmožnosti, vključno z izboljšavami lupine Unity in \acronym{HUD}. \marginnote{HUD je okrajšava za pojavni meni. To je nov koncept, ki je vključen v Unity od različice Unity 5.2 in je še vedno v razvoju.} Več o lupini Unity in \acronym{HUD} lahko najdete v \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.
62.
in the Dash, type yelp;
2012-09-06
v Pregledno ploščo vnesite help,
65.
The Internet is also an excellent resource. For example, on \url{https://help.ubuntu.com} you will find documentation on installing and using Ubuntu, and at the Ubuntu Forums, \url{http://ubuntuforums.org}, and Ask Ubuntu, \url{http://askubuntu.com}, you find answers to many Ubuntu related questions. \marginnote{More information about Ubuntu's online and system documentation can be found in \chaplink{ch:learning-more}.}
2012-09-06
Tudi Internet je odličen vir. Pomoč v slovenščini lahko najdete na \url{https://www.ubuntu.si/}. Na \url{https://help.ubuntu.com} boste našli dokumentacijo o namestitvi in uporabi Ubuntuja. Na forumih Ubuntu \url{http://ubuntuforums.org} in Ask Ubuntu \url{http://askubuntu.com} lahko najdete odgovore v angleščini, ki odgovarjajo na veliko vprašanj, povezanih z Ubuntujem. \marginnote{Več podrobnosti o Ubuntujevi spletni in sistemski dokumentaciji lahko najdete v \chaplink{ch:learning-more}.}
66.
If something isn't covered in this manual, chances are you will find the information you are looking for in one of those locations. We will try our best to include links to more detailed help wherever we can.
2012-09-06
Če kaj v tem vodniku ni obravnavano, boste morda podatke, ki jih iščete, našli na enem od teh mest. Potrudili se bomo, da bomo vključili povezave do bolj podrobne pomoči.
70.
The term ``Ubuntu'' is a traditional African concept that originated from the Bantu languages of southern Africa. \marginnote{People sometimes wonder how to pronounce \emph{Ubuntu}. Each ``u'' is pronounced the same as in the word \emph{put}.} It can be described as a way of connecting with others\dash living in a global community where your actions affect all of humanity. Ubuntu is more than just an operating system: it is a community of people that come together voluntarily to collaborate on an international software project that aims to deliver the best possible user experience.
2012-09-06
Izraz ``Ubuntu'' je tradicionalni afriški koncept, ki izvira iz jezikov Bantu iz južne Afrike. \marginnote{Ljudje se včasih sprašujejo, kako naglasiti besedo \emph{Ubuntu}. Vsak ``u'' se naglasi enako kot v besedi \emph{put}.} Opisati ga je mogoče kot način povezave z drugimi, ki živijo v globalni skupnosti, kjer vaša dejanja vplivajo na celotno človeštvo. Ubuntu je več kot samo operacijski sistem: je skupnost ljudi, ki prostovoljno sodelujejo pri mednarodnem programskem projektu, ki poskuša zagotoviti najboljšo mogočo uporabniško izkušnjo.
74.
Ubuntu will always be free of charge, along with its regular enterprise releases and security updates.
2012-09-06
Ubuntu bo vedno brezplačen, skupaj z rednimi izdajami za podjetja in varnostnimi posodobitvami.
82.
Shuttleworth set out with clear intentions to address these weaknesses and create a system that was easy to use, completely free (see \chaplink{ch:learning-more} for the complete definition of ``free''), and could compete with other mainstream operating systems. With the \Index{Debian} system as a base, \marginnote{Debian is the Linux operating system that Ubuntu is based upon. For more information visit \url{http://www.debian.org/}.} Shuttleworth began to build Ubuntu. Using his own funds at first, installation \acronym{CD}s were pressed and shipped worldwide at no cost to the recipients. Ubuntu spread quickly, its community rapidly grew, and soon Ubuntu became the most popular Linux \gls{distribution} available.
2012-09-06
Shuttleworth je želel te slabosti odpraviti in ustvariti sistem, ki je enostaven za uporabo, popolnoma prost (za bolj podrobno definicijo besede ``prost'' si oglejte \chaplink{ch:learning-more}) in zmožen tekmovati z drugimi priljubljenimi operacijskimi sistemi. Shuttleworth je začel graditi Ubuntu s sistemom \Index{Debian} kot osnovo. \marginnote{Debian je operacijski sistem Linux, na katerem je osnovan Ubuntu. Za več podrobnosti obiščite \url{http://www.debian.org/}.} Na začetku je s svojimi sredstvi plačal zapis in pošiljanje \acronym{CD}-jev po svetu tako, da so bili za prejemnike brezplačni. Ubuntu se je hitro razširil, njegova skupnost je hitro zrasla in kmalu je Ubuntu postal najpriljubljenejša \gls{distribution} Linuxa.
84.
\marginnote{For information on Ubuntu Server Edition, and how you can use it in your company, visit \url{http://www.ubuntu.com/business/server/overview}.} While large organizations often find it useful to pay for support services, Shuttleworth has promised that the Ubuntu desktop system will always be free. As of 2012, Ubuntu is installed on an estimated 2\% of the world's computers. This equates to tens of millions of users worldwide, and is growing each year. As there is no compulsory registration, the percentage of Ubuntu users should be treated as an estimate.
2012-09-06
\marginnote{Za več podrobnosti o Ubuntu Server Edition in o tem, kako ga lahko uporabite v svojem podjetju, obiščite \url{http://www.ubuntu.com/business/server/overview}.} Za velike organizacije je pogosto uporabno plačati za storitve podpore, vendar pa je Shuttleworth obljubil, da bo namizni sistem Ubuntu vedno brezplačen. Leta 2012 je Ubuntu nameščen na ocenjenih 2\% svetovnih računalnikov. To ustreza desetinam milijonom uporabnikom po vsem svetu in raste vsako leto. Ker ni obvezne registracije, je treba odstotek uporabnikov Ubuntuja obravnavati kot oceno.
94.
New users to Ubuntu may find that it takes some time to feel comfortable when trying a new operating system. You will no doubt notice many similarities to both Microsoft Windows and Mac \acronym{OS~X}, and some differences. Users coming from Mac \acronym{OS~X} are more likely to notice similarities due to the fact that both Mac \acronym{OS~X} and Ubuntu originated from \Index{Unix}. The Unity shell, which is the default in Ubuntu, is a completely new concept, which needs some exploring to get used to it. See \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop} for more information about the Unity shell.
2012-09-06
Novi uporabniki Ubuntuja bodo morda potrebovali nekaj časa, preden se bodo v novem operacijskem sistemu počutili udobno. Zagotovo boste opazili veliko podobnosti tako z Microsoft Windows kot Mac \acronym{OS~X}, pa tudi razlike. Uporabniki, ki prihajajo z Mac \acronym{OS~X}, bodo verjetno opazili več podobnosti, saj tako Mac \acronym{OS~X} in Ubuntu izvirata iz \Index{Unixa}. Lupina Unity, ki je v Ubuntuju privzeta, je popolnoma nov koncept, ki zahteva nekaj raziskovanja, preden se ga navadite. Za več podrobnosti o lupini Unity si oglejte \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.
95.
Before you decide whether or not Ubuntu is right for you, we suggest giving yourself some time to grow accustomed to the way things are done in Ubuntu. You should expect to find that some things are different from what you are used to. We also suggest taking the following into account:
2012-09-06
Preden se odločite, ali je Ubuntu pravi za vas ali ne, vam predlagamo, da si pustite nekaj časa, da se navadite, kako so stvari narejene v Ubuntuju. Pričakujte, da bodo nekatere stvari drugačne, kot ste navajeni. Predlagamo vam, da v račun vzamete tudi naslednje:
98.
[Many applications designed for Microsoft Windows or Mac \acronym{OS~X} will not run on Ubuntu.] For the vast majority of everyday computing tasks, you will find suitable alternative applications available in Ubuntu. However, many professional applications (such as the Adobe Creative Suite) are not developed to work with Ubuntu. If you rely on commercial software that is not compatible with Ubuntu, yet still want to give Ubuntu a try, you may want to consider \gls{dual-booting}. \marginnote{To learn more about \gls{dual-booting} (running Ubuntu side-by-side with another operating system), see \chaplink{ch:installation}.} Alternatively, some applications developed for Windows will work in Ubuntu with a program called \application{Wine}. For more information on Wine, go to \url{http://www.winehq.org}.
2012-09-06
[Veliko programov, zasnovanih za Microsoft Windows ali Mac \acronym{OS~X} na Ubuntuju ne bo delovalo.] Za veliko večino vsakodnevnih računalniških nalog boste našli ustrezne druge programe, ki so na voljo za Ubuntu. Vendar pa veliko komercialnih programov (kot je Adobe Creative Suite) niso razviti, da bi delovali z Ubuntujem. Če se zanašate na komercialni program, ki z Ubuntujem ni združljiv in želite Ubuntu še vedno preizkusiti, razmislite o možnosti \gls{dual-booting}. \marginnote{Za več o možnosti \gls{dual-booting} (izvajanju Ubuntuja poleg drugega operacijskega sistema) si oglejte \chaplink{ch:installation}.} Nekateri programi, razviti za Windows, bodo delovali v Ubuntuju s programom \application{Wine}. Za več podrobnosti o Wine pojdite na \url{http://www.winehq.org}.
2012-09-06
[Veliko programov, zasnovanih za Microsoft Windows ali Mac \acronym{OS~X} na Ubuntuju ne bo delovalo.] Za veliko večino vsakodnevnih računalniških nalog boste našli ustrezne druge programe, ki so na voljo za Ubuntu. Vendar pa veliko komercialnih programov (kot je Adobe Creative Suite) niso razviti, da bi delovali z Ubuntujem. Če se zanašate na komercialni program, ki z Ubuntujem ni združljiv in želite Ubuntu še vedno preizkusiti, razmislite o možnosti \gls{dual-booting}. \marginnote{Za več o možnosti \gls{dual-booting} (izvajanju Ubuntuja poleg drugega operacijskega sistema), si oglejte \chaplink{ch:installation}.} Nekateri programi, razviti za Windows, bodo delovali v Ubuntuju s programom \application{Wine}. Za več podrobnosti o Wine pojdite na \url{http://www.winehq.org}.
99.
[Many commercial games will not run on Ubuntu.] If you are a heavy gamer, then Ubuntu may not be for you. Game developers usually design games for the largest market. Since Ubuntu's market share is not as substantial as Microsoft's Windows or Apple's Mac \acronym{OS~X}, most game developers will not allocate resources towards making their games compatible with Linux. \marginnote{See \chaplink{ch:software-management} to learn more about \application{Ubuntu Software Center}.} If you just enjoy a game every now and then, there is active game development within the community, and many high quality games can be easily installed through the \application{Ubuntu Software Center}.
2012-09-06
[Veliko komercialnih iger na Ubuntuju ne deluje.] Če igrate veliko računalniških iger, potem Ubuntu morda ni za vas. Razvijalci iger le te običajno razvijajo za največji trg. Ker Ubuntujev tržni delež ni tolikšen kot tržni delež Microsoft Windows ali Apple Mac \acronym{OS~X}, večina razvijalcev ne dodeljuje sredstev, da bi naredili svoje igre združljive z Linuxom. \marginnote{Oglejte si \chaplink{ch:software-management} za več podrobnosti o \application{Programskem središču Ubuntu}.} Če igre igrate le občasno, bi morale številne kakovostne igre, ki jih je mogoče namestiti iz \application{Programskega središča Ubuntu}, zadovoljiti vaše potrebe.
123.
Menu sequences are sometimes typeset as \menu{File \then Save As\ldots}, which means, ``Choose the \menu{File} menu, then choose the \menu{Save As\ldots}.''
2013-05-08
Zaporedja menijev so včasih napisana kot \menu{Datoteka \then Shrani kot \ldots}, kar pomeni, ``Izberite meni \menu{Datoteka} in nato izberite \menu{Shrani kot \ldots}''
127.
\marginnote{Many companies (such as Dell and System76) sell computers with Ubuntu preinstalled. If you already have Ubuntu installed on your computer, feel free to skip to \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.} Before you can get started with Ubuntu, you will need to obtain a copy of the Ubuntu installation image for \acronym{CD} or \acronym{USB}. Some options for doing this are outlined below.
2012-09-06
\marginnote{Veliko podjetij (kot sta Dell in System76) prodaja računalnike s prednameščenim Ubuntujem. Če imate Ubutnu že nameščen, lahko skočite na poglavje \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.} Preden lahko začnete z nameščanjem Ubuntuja, morate dobiti kopijo namestitvenega odtisa Ubuntu za \acronym{CD} ali \acronym{USB}. Nekatere možnosti so opisane spodaj.
134.
Video support capable of 1024$\times$768 resolution
2012-09-06
Video podpora, zmožna ločljivosti 1024$\times$768
145.
For the \emph{Download and install}, or \emph{Try it from a \acronym{CD} or \acronym{USB} stick} options, select whether you require the 32-bit or 64-bit version (32-bit is recommended for most users), then click ``Start download.''
2012-09-06
Za možnosti \emph{Prejmi in namesti}, ali \emph{Preizkus s \acronym{CD}-ja ali ključka \acronym{USB}} izberite, ali potrebujete 32-bitno ali 64-bitno različico (32-bitna je priporočena za večino uporabnikov) ter kliknite ``Začni prejem.''
151.
Ubuntu and its derivatives are available in two versions: 32-bit and 64-bit. \marginnote{\emph{32-bit} and \emph{64-bit} are types of processor architectures. Most new desktop computers have a 64-bit capable processor.} This difference refers to the way computers process information. Computers capable of running 64-bit software are able to process more information than computers running 32-bit software; however, 64-bit systems require more memory in order to do this. Nevertheless, these computers gain performance enhancements by running 64-bit software.
2012-09-06
Ubuntu in njegove izpeljanke so na voljo v dveh različicah: 32-bitni in 64-bitni. \marginnote{\emph{32-bitna} in \emph{64-bitna} sta dve vrsti arhitektur procesorjev. Večina novih namiznih računalnikov vsebuje procesor, ki podpira 64-bitov.}
153.
If your computer is older, a netbook, or you do not know the type of processor in the computer, install the 32-bit version.
2012-07-12
Če je vaš računalnik starejši, je ti. netbook, ali če ne veste, katere vrste procesor je v vašem računalniku, namestite 32-bitno različico.
154.
If your computer has a 64-bit processor, click on the ``64-bit'' option before you click ``Start download.''
2012-09-06
Če ima vaš računalnik 64-bitni procesor, kliknite na možnost "64-bitni", preden kliknete na "Začni prejem".
158.
\marginnote{\define{Torrents} are a way of sharing files and information around the Internet via peer-to-peer file sharing. A file with the \texttt{.torrent} extension is made available to users, which is then opened with a compatible program such as \application{uTorrent}, \application{Deluge}, or \application{Transmission}. These programs download parts of the file from other people all around the world.} When a new version of Ubuntu is released, the download \glspl{server} can get ``clogged'' as large numbers of people try to download or upgrade Ubuntu at the same time. If you are familiar with using torrents, you can download the torrent file by clicking ``Alternative downloads,'' and then ``BitTorrent download.'' Downloading via torrent may improve your download speed, and will also be help to spread Ubuntu to other users worldwide.
2012-09-08
\marginnote{\define{Torrenti} so način deljenja datotek in podatkov na Internetu preko izmenjave med soležniki. Datoteko s pripono \texttt{.torrent} uporabniki odprejo z združljivim programom, kot je \application{uTorrent}, \application{Deluge} ali \application{Transmission}. Ti programi prejmejo dele datotek od drugih ljudi po svetu.} Ko izide nova različica Ubuntuja, so \glspl{server} pogosto preobremenjeni, saj veliko ljudi istočasno poskusi prejeti ali nadgraditi Ubuntu. Če vam je uporaba torrentov znana, lahko datoteko torrent prejmete s klikom na ``Drugi prejemi,'' in nato ``Prejem BitTorrent.'' Prejem preko torrenta lahko izboljša hitrost vašega prejema in bo hkrati pomagal razširiti Ubuntu drugim uporabnikom po svetu.
2012-09-06
\marginnote{\define{Torrenti} so način deljenja datotek in podatkov na Internetu preko izmenjave med soležniki. Datoteko s pripono \texttt{.torrent} uporabniki odprejo z združljivim programom, kot je \application{uTorrent}, \application{Deluge} ali \application{Transmission}. Ti programi prejmejo dele datotek od drugih ljudi po svetu.} Ko izide nova različica Ubuntuja, je \glspl{server} pogosto preobremenjen, saj veliko ljudi istočasno poskusi prejeti ali nadgraditi Ubuntu. Če vam je uporaba torrentov znana, lahko datoteko torrent prejmete s klikom na ``Drugi prejemi,'' in nato ``Prejem BitTorrent.'' Prejem preko torrenta lahko izboljša hitrost vašega prejema in bo hkrati pomagal razširiti Ubuntu drugim uporabnikom po svetu.
164.
If your \acronym{PC} is able to boot from a \acronym{USB} stick, you may prefer to use a \acronym{USB} memory stick instead of burning a \acronym{CD}. Scroll down to ``Burn your \acronym{CD} or create a \acronym{USB} drive,'' select \emph{\acronym{CD}} or \emph{\acronym{USB} stick}, choose the \acronym{OS} you are using to create the \acronym{USB} drive, and then click \emph{Show me how}. If you select the ``\acronym{USB} Stick'' option, your installation will be running from the \acronym{USB} memory stick. In this case, references to Live \acronym{CD}, will refer to the \acronym{USB} memory stick.
2012-09-06
Če se vaš \acronym{PC} lahko zažene s ključa \acronym{USB}, si boste morda namesto zapisovanja \acronym{CD}-ja želeli ustvariti spominski ključ \acronym{USB}. Premaknite se navzdol na ``Zapišite svoj \acronym{CD} ali ustvarite pogon \acronym{USB}", izberite \emph{\acronym{CD}} ali \emph{ključek \acronym{USB}}, izberite operacijski sistem, ki ga uporabljate za ustvarjanje pogona \acronym{USB} in kliknite \emph{Pokaži mi kako}. Če ste izbrali možnost ``ključ \acronym{USB}", bo vaša namestitev zagnana s spominskega ključka \acronym{USB}. V tem primeru bodo omenjanja živega \acronym{CD}-ja veljala za ključek \acronym{USB}.
169.
The Ubuntu \acronym{CD} and \acronym{USB} stick function not only as installation media, but also allow you to test Ubuntu without making any permanent changes to your computer by running the entire operating system from the \acronym{CD} or \acronym{USB} stick.
2012-09-06
Ubuntu \acronym{CD} in ključ \acronym{USB} ne delujeta samo kot namestitvena medija, ampak vam omogočata tudi preizkus Ubuntuja, ne da bi naredili kakršnekoli trajne spremembe na vašem računalniku, saj se celoten operacijski sistem zažene s \acronym{CD}-ja ali ključa \acronym{USB}.
170.
\marginnote{In some cases, your computer will not recognize that the Ubuntu \acronym{CD} or \acronym{USB} is present as it starts up and will start your existing operating system instead. Generally, this means that the priority given to \emph{boot devices} when your computer is starting needs to be changed. For example, your computer might be set to look for information from your hard drive, and then to look for information on a \acronym{CD} or \acronym{USB}. To run Ubuntu from the Live \acronym{CD} or \acronym{USB}, we want the computer to look for information from the appropriate device first. Changing your \emph{boot priority} is usually handled by \acronym{BIOS} settings; this is beyond the scope of this guide. If you need assistance with changing the boot priority, see your computer manufacturer's documentation for more information.}Your computer reads information from a \acronym{CD} at a much slower speed than it can read information off of a hard drive. Running Ubuntu from the Live \acronym{CD} also occupies a large portion of your computer's memory, which would usually be available for applications to access when Ubuntu is running from your hard drive. The Live \acronym{CD/USB} experience will therefore feel slightly slower than it does when Ubuntu is actually installed on your computer. Running Ubuntu from the \acronym{CD/USB} is a great way to test things out and allows you to try the default applications, browse the Internet, and get a general feel for the operating system. It's also useful for checking that your computer hardware works properly in Ubuntu and that there are no major compatibility issues.
2012-09-06
\marginnote{V nekaterih primerih vaš računalnik ne bo prepoznal, da je prisoten Ubuntu \acronym{CD} ali \acronym{USB} in bo zagnal vaš obstoječi operacijski sistem. Ponavadi to pomeni, da je treba spremeni prednost \emph{zagonskih naprav} ob zagonu računalnika. Vaš računalnik je morda na primer nastavljen, da išče podatke z vašega trdega diska in nato s \acronym{CD}-ja ali \acronym{USB}-ja. Za poganjanje Ubuntuja z živega \acronym{CD}-ja ali \acronym{USB}-ja mora računalnik najprej poiskati podatke z ustrezne naprave. Spremembo \emph{prednosti zagona} običajno upravljajo nastavitve \acronym{BIOS}. To presega obseg tega vodnika. Če potrebujete pomoč s spremembo prednosti zagona, si za več podrobnosti oglejte dokumentacijo proizvajalca vašega računalnika.}Vaš računalnik bere podatke s \acronym{CD}-ja veliko počasneje, kot lahko bere podatke s trdega diska. Poganjanje Ubuntuja z živega \acronym{CD}-ja zavzame tudi velik del pomnilnika vašega računalnika, ki bi bil v primeru, da bi se Ubuntu izvajal s trdega diska, na voljo za vaše programe. Izkušnja živega \acronym{CD/USB}-ja bo zato nekoliko počasnejša kot takrat, ko bo Ubuntu nameščen na računalnik. Poganjanje Ubuntuja s \acronym{CD/USB}-ja je odličen način za preizkus stvari in vam omogoča preizkus programov, brskanje po spletu in pridobitev občutka o operacijskem sistemu. Uporabno je tudi za preverjanje, ali strojna oprema vašega računalnika v Ubuntuju pravilno deluje in da nimate večjih težav z združljivostjo.
2012-09-06
\marginnote{V nekaterih primerih vaš računalnik ne bo prepoznal, da je prisoten Ubuntu \acronym{CD} ali \acronym{USB} in bo zagnal vaš obstoječi operacijski sistem. Ponavadi to pomeni, da je treba spremeni prednost \emph{zagonskih naprav} ob zagonu računalnika. Vaš računalnik je morda na primer nastavljen, da išče podatke z vašega trdega diska in nato s \acronym{CD}-ja ali \acronym{USB}-ja. Za poganjanje Ubuntuja z živega \acronym{CD}-ja ali \acronym{USB}-ja mora računalnik najprej poiskati podatke z ustrezne naprave. Spremembo \emph{prednosti zagona} običajno upravljajo nastavitve \acronym{BIOS}. To presega obseg tega vodnika. Če potrebujete pomoč s spremembo prednosti zagona, si oglejte dokumentacijo proizvajalca vašega računalnika za več podrobnosti.}Vaš računalnik bere podatke s \acronym{CD}-ja veliko počasneje, kot lahko bere podatke s trdega diska. Poganjanje Ubuntuja z živega \acronym{CD}-ja zavzame tudi velik del pomnilnika vašega računalnika, ki bi bil v primeru, da bi se Ubuntu izvajal s trdega diska, na voljo za vaše programe. Izkušnja živega \acronym{CD/USB}-ja bo zato nekoliko počasnejša kot takrat, ko bo Ubuntu nameščen na računalnik. Poganjanje Ubuntuja s \acronym{CD/USB}-ja je odličen način za preizkus stvari in vam omogoča preizkus programov, brskanje po spletu in pridobitev občutka o operacijskem sistemu. Uporabno je tudi za preverjanje, ali strojna oprema vašega računalnika v Ubuntuju pravilno deluje in da nimate večjih težav z združljivostjo.
2012-09-06
\marginnote{V nekaterih primerih vaš računalnik ne bo prepoznal, da je prisoten Ubuntu \acronym{CD} ali \acronym{USB} in bo zagnal vaš obstoječi operacijski sistem. Ponavadi to pomeni, da je treba spremeni prednost \emph{zagonskih naprav} ob zagonu računalnika. Vaš računalnik je morda na primer nastavljen, da išče podatke z vašega trdega diska in nato s \acronym{CD}-ja ali \acronym{USB}-ja. Za poganjanje Ubuntuja z živega \acronym{CD}-ja ali \acronym{USB}-ja, mora računalnik najprej poiskati podatke z ustrezne naprave. Spremembo \emph{prednosti zagona} običajno upravljajo nastavitve \acronym{BIOS}. To presega obseg tega vodnika. Če potrebujete pomoč s spremembo prednosti zagona, si oglejte dokumentacijo proizvajalca vašega računalnika za več podrobnosti.}Vaš računalnik bere podatke s \acronym{CD}-ja veliko počasneje, kot lahko bere podatke s trdega diska. Poganjanje Ubuntuja z živega \acronym{CD}-ja zavzame tudi velik del pomnilnika vašega računalnika, ki bi bil v primeru, da bi se Ubuntu izvajal s trdega diska, na voljo za vaše programe. Izkušnja živega \acronym{CD/USB}-ja bo zato nekoliko počasnejša kot takrat, ko bo Ubuntu nameščen na računalnik. Poganjanje Ubuntuja s \acronym{CD/USB}-ja je odličen način za preizkus stvari in vam omogoča preizkus programov, brskanje po spletu in pridobitev občutka o operacijskem sistemu. Uporabno je tudi za preverjanje, ali strojna oprema vašega računalnika v Ubuntuju pravilno deluje in da nimate večjih težav z združljivostjo.
175.
\marginnote{Alternatively, you can also use your mouse to double-click the ``Install Ubuntu 12.04'' icon that is visible on the desktop when using the Live \acronym{CD}. This will start the Ubuntu installer.} When you are finished exploring, restart your computer by clicking the ``Power'' button in the top right corner of your screen (a circle with a line through the top) and then select \menu{Restart.} Follow the prompts that appear on screen, including removing the Live \acronym{CD} and pressing \keystroke{Enter} when instructed, and then your computer will restart. As long as the Live \acronym{CD} is no longer in the drive, your computer will return to its original state as though nothing ever happened!
2012-09-06
\marginnote{Namesto tega lahko z miško dvokliknete ikono ``Namesti Ubuntu 12.04'', ki je vidna na namizju, ko uporabljate živi \acronym{CD}. To bo zagnalo namestilnik Ubuntu.} Ko končate z raziskovanjem, ponovno zaženite svoj računalnik s klikom na gumb za ``Vklop'' v zgornjem desnem kotu (krog, ki ima na vrhu črto) in nato izberite \menu{Ponovno zaženi.} Sledite pozivom, ki se pojavijo na zaslonu, vključno z odstranitvijo živega \acronym{CD}-ja in pritiskom na \keystroke{Enter}. Nato se bo računalnik ponovno zagnal. Če ste živi \acronym{CD} odstranili iz pogona, se bo vaš računalnik vrnil v izvirno stanje, kot da se ni zgodilo nič.
179.
\marginnote{Clicking on the underlined ``release notes'' link will open a web page containing any important information regarding the current version of Ubuntu.} At least 5~\acronym{GB} of free space on your hard drive is required in order to install Ubuntu; however, 15~\acronym{GB} or more is recommended. This will ensure that you will have plenty of room to install extra applications later on, as well as store your own documents, music, and photos. To get started, place the Ubuntu \acronym{CD} in your \acronym{CD} drive and restart your computer. Your computer should load Ubuntu from the \acronym{CD}. When you first start from the \acronym{CD}, you will be presented with a screen asking you whether you want to first try out Ubuntu or install it. Select the language you want to view the installer in and click on the \button{Install Ubuntu} button. This will start the installation process.
2012-09-06
\marginnote{Klik na podčrtano povezavo ``opombe ob izdaji'' bo odprl spletno stran, ki vsebuje morebitne pomembne informacije o trenutni različici Ubuntuja.} Za namestitev Ubuntuja potrebujete vsaj 5~\acronym{GB} razpoložljivega prostora na trdem disku, vendar je priporočenih 15~\acronym{GB} ali več. S tem boste zagotovili, da boste imeli pozneje dovolj prostora za nameščanje dodatnih programov, kot tudi shranjevanje svojih dokumentov, glasbe in slik. Za začetek vstavite \acronym{CD} Ubuntu v svoj pogon \acronym{CD} in ponovno zaženite računalnik. Vaš računalnik bi moral naložiti Ubuntu s \acronym{CD}-ja. Ob prvem zagonu s \acronym{CD}-ja se bo pojavil zaslon, ki vas bo vprašal, ali želite Ubuntu najprej preizkusiti ali namestiti. Izberite jezik, v katerim želite videti namestilnik in kliknite na gumb \button{Namesti Ubuntu}. To bo začelo opravilo namestitive.
180.
If you have an Internet connection, the installer will ask you if you would like to ``Download updates while installing.'' We recommend you do so. The second option, ``Install this third-party software,'' includes the Fluendo \acronym{MP3} codec, and software required for some wireless hardware. If you are not connected to the Internet, the installer will help you set up a wireless connection.
2012-09-06
Če imate Internetno povezavo, vas bo namestilnik vprašal, ali želite ``Prejeti posodobitve med namestitvijo''. Priporočamo vam, da to storite. Druga možnost ``Namesti te programe tretjih oseb'' namesti Fluendo kodek \acronym{MP3} in programe, zahtevane za nekatero brezžično strojno opremo. Če niste povezani z Internetom, vam bo namestilnik pomagal nastaviti brezžično povezavo.
181.
The ``Preparing to install Ubuntu'' screen will also let you know if you have enough disk space and if you are connected to a power source (in case you are installing Ubuntu on a laptop running on battery). Once you have selected your choices, click \button{Continue}.
2012-09-06
Zaslon ``Pripravljanje na namestitev Ubuntuja'' vam bo tudi sporočil, če imate dovolj prostora na disku in če ste povezani z električnim omrežjem (v primeru, da nameščate Ubuntu na prenosnik, ki se napaja iz baterije). Ko ste izbrali želene možnosti, kliknite \button{Naprej}.
183.
If you are not connected to the Internet, the installer will ask you to choose a wireless network (if available). \marginnote{We recommend that you connect during install, though updates and third-party software can be installed after installation.}
2012-09-06
Če niste povezani z Internetom, vam bo namestilnik ponudil izbiro brezžičnega omrežja (če je na voljo). \marginnote{Priporočamo, da ste med namestitvijo sistema povezani, čeprav lahko posodobitve in programsko opremo tretjih oseb namestite po končani namestitvi sistema.}
185.
If the list does not appear immediately, wait until a triangle/arrow appears next to the network adapter, and then click the arrow to see the available networks.
2012-09-06
Če se seznam ne prikaže takoj, počakajte, dokler se ne prikaže trikotnik/puščica poleg omrežnega vmesnika in nato kliknite puščico za prikaz razpoložljivih omrežij.
198.
\marginnote{Ubuntu provides you with the option of either \emph{replacing} your existing operating system altogether, or installing Ubuntu alongside your existing system. The latter is called \emph{dual-booting}. Whenever you turn on or restart your computer, you will be given the option to select which operating system you want to use for that session.} If you are a Windows or Mac user and you are trying to install Ubuntu for the first time, select the \radiobutton{Install alongside other operating systems} option. This option will enable you to choose which operating system you wish to use when you computer starts. Ubuntu will automatically detect the other operating system and install Ubuntu alongside it. \advanced {For more complicated \gls{dual-booting} setups, you will need to configure the partitions manually.}
2012-09-06
\marginnote{Ubuntu vam ponuja možnost \emph{zamenjave} vašega obstoječega operacijskega sistema ali namestitev Ubuntuja poleg vašega obstoječega sistema. Slednja možnost se imenuje \emph{dvojni-zagon}. Kadarkoli vklopite ali ponovno zaženete računalnik, boste lahko izbrali, kateri operacijski sistem želite uporabiti za to sejo.} Če ste uporabnik sistema Windows ali Mac in Ubuntu poskušate namestiti prvič, vam priporočamo možnost \radiobutton{Namesti poleg drugega operacijskega sistema}. Ta možnost omogoča izbiro operacijskega sistema ob vsakem zagonu računalnika. Ubuntu bo samodejno zaznal drug operacijski sistem in se namestil poleg njega. \advanced {Za bolj zapletene nastavitve možnosti \gls{dual-booting} boste morali nastaviti razdelke ročno.}
210.
To reduce the time required for installation, Ubuntu will continue the installation process in the background while you configure important user details \dash like your username, password, keyboard settings and default timezone.
2012-09-06
Za zmanjšanje časa, zahtevanega za namestitev, bo Ubuntu nadaljeval z opravilom namestitve v ozadju, medtem ko lahko nastavite pomembne uporabniške podrobnosti, kot so vaše uporabniško ime, geslo, nastavitve tipkovnice in privzeti časovni pas.
214.
\screenshot{01-installation-keyboard-layout.png}{ss:installation-keyboard-layout}{Verify that your keyboard layout is correct.} Next, you need to tell Ubuntu what kind of keyboard you are using. In most cases, you will find the suggested option satisfactory. If you are unsure which keyboard option to select, you can click the \button{Detect Keyboard Layout} button to have Ubuntu determine the correct choice by asking you to press a series of keys. You can also manually choose your keyboard layout from the list of options. If you like, enter text into the box at the bottom of the window to ensure you are happy with your selection, then click \button{Continue}.
2012-09-06
\screenshot{01-installation-keyboard-layout.png}{ss:installation-keyboard-layout}{Preverite, da je razporeditev tipk na tipkovnici pravilna.} Sedaj morate Ubuntuju povedati, kakšne vrste tipkovnico uporabljate. V večini primerov bo predlagana možnost ustrezna. Če niste prepričani, katero tipkovnico izbrati, lahko kliknite na gumb \button{Zaznaj razporeditev tipk tipkovnice}, da Ubuntu določi pravo tipkovnico s pozivom, da pritisnete zaporedje tipk. Razporeditev tipk lahko izberete tudi ročno s seznama tipkovnic. V polje na dnu okna lahko vnesete besedilo in se prepričate, da je razporeditev prava. Nato kliknite \button{Nadaljuj}.
217.
Ubuntu needs to know some information about you so it can set up the primary user account on your computer. When configured, your name will appear on the login screen as well as the user menu, which we discuss in \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.
2012-09-06
Ubuntu potrebuje nekaj podatkov o vas, da lahko nastavi glavni uporabniški račun na računalniku. Ko bo nastavljen, se bo vaše ime pojavilo na prijavnem zaslonu kot tudi v uporabniškem meniju, o katerem je več napisanega v \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.
226.
Next, choose a password and enter it into the password field on the left, and then enter same password into the password field on the right. When both passwords match, a strength rating will appear to the right that will show you whether your password is ``too short,'' ``weak,'' ``fair,'' or ``strong.'' You will be able to continue the installation process regardless of your password strength, but for security reasons it is best to choose a strong one. This is best achieved by having a password that is at least six characters long, and is a mixture of letters, numbers, symbols, and uppercase/lowercase. Avoid obvious passwords that include your birth date, spouse's name, or the name of your pet.
2012-09-06
Nato izberite geslo in ga vnesite v polje gesla zgoraj in vnesite isto geslo v polje potrditve gesla spodaj. Ko se obe gesli ujemata, se bo desno od gesla pojavila ocena njegove moči, ki vam bo povedala, ali je geslo ``prekratko'', ``šibko'', ``dobro'' ali ``močno''. Namestitev boste lahko nadaljevali ne glede na moč vašega gesla, vendar je zaradi varnostnih vzrokov najboljše izbrati močnega. To dosežete tako, da imate geslo, ki je dolgo vsaj 6 črk in je mešanica malih/velikih črk, števil in simbolov. Izognite se očitnim geslom, kot so vaš rojstni datum, ime vašega partnerja ali ime vašega ljubljenčka.
229.
Finally, at the bottom of this screen you have three options from which to choose regarding how you wish to log in to Ubuntu.
2012-09-06
Na dnu zaslona tega zaslona so tri možnosti, kjer lahko izberete, kako se želite prijaviti v Ubuntu.
236.
This option provides you with an extra layer of security. Your home folder is where your personal files are stored. By selecting this option, Ubuntu will automatically enable \gls{encryption} on your home folder, meaning that files and folders must be decrypted using your password before they can be accessed. Therefore if someone had physical access to your hard drive (for example, if your computer was stolen and the hard drive removed), they would not be able to see your files without knowing your password. \warning{If you choose this option, be careful not to enable automatic login at a later date. It will cause complications with your encrypted home folder, and will potentially lock you out of important files.}
2012-09-06
Ta možnost vam zagotavlja dodatno plast varnosti. V vaši domači mapi so shranjene vaše osebne datoteke. Če izberete to možnost, bo Ubuntu samodejno omogočil \gls{encryption} vaše domače mape, kar pomeni, da je treba datoteke in mape za dostop odšifrirati. To pomeni, da oseba s fizičnim dostopom do vašega trdega diska (na primer, če je bil vaš računalnik ukraden in trdi disk odstranjen) ne bo mogla videti vaših datotek, če ne bo poznala vašega gesla. \warning{Če izberete to možnost, kasneje ne omogočite samodejne prijave. To lahko povzroči težave z vašo šifrirano domačo mapo in lahko morebiti zaklene vaše pomembne datoteke.}
241.
After approximately twenty minutes, the installation will complete and you will be able to click \button{Restart Now} to restart your computer and start Ubuntu. The \acronym{CD} will be ejected, so remove it from your \acronym{CD} drive and press \keystroke{Enter} to continue.
2012-07-18
Po približno dvajsetih minutah se bo namestitev končala in lahko boste kliknili \button{Ponovno zaženi zdaj} za ponoven zagon vašega računalnika in zagon Ubuntuja. \acronym{CD} bo izvržen, zato ga odstranite iz pogona \acronym{CD} in za nadaljevanje pritisnite \keystroke{Enter}.
248.
installing Ubuntu in Windows|(
2012-07-18
nameščanje Ubuntuja v sistemu Windows|(
249.
You can install and run Ubuntu alongside your current installation of Windows:
2012-07-18
Ubuntu lahko namestite in zaženete zraven vaše trenutne namestitve Windows:
250.
{Download the Ubuntu installer for Windows \url{http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer}}
2012-07-18
{Prejmite namestilnik Ubuntu za Windows \url{http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/windows-installer}}
251.
{Run the download file}
2012-07-18
{Zaženite prejeto datoteko}
252.
{Install Ubuntu}
2012-07-18
{Namestite Ubuntu}