Translations by Dražen Matešić

Dražen Matešić has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 76 results
57.
Welcome to \emph{Getting Started with Ubuntu}, an introductory guide written to help new users get started with Ubuntu.
2013-11-11
Dobrodošli v \emph{Kako začeti z Ubuntujem}, vodnikom, ki je bil napisan, da bi novim uporabnikom pomagali začeti uporabljati Ubuntu.
127.
\marginnote{Many companies (such as Dell and System76) sell computers with Ubuntu preinstalled. If you already have Ubuntu installed on your computer, feel free to skip to \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.} Before you can get started with Ubuntu, you will need to obtain a copy of the Ubuntu installation image for \acronym{CD} or \acronym{USB}. Some options for doing this are outlined below.
2012-09-08
\marginnote{Veliko podjetij (kot sta Dell in System76) prodaja računalnike s prednameščenim Ubuntujem. Če imate Ubuntu že nameščen, lahko skočite na poglavje \chaplink{ch:the-ubuntu-desktop}.} Preden lahko začnete z nameščanjem Ubuntuja, morate dobiti kopijo namestitvenega odtisa Ubuntu za \acronym{CD} ali \acronym{USB}. Nekatere možnosti so opisane spodaj.
177.
Installing Ubuntu\dash Getting started
2012-09-08
Namestitev Ubuntuja \dash kako začeti
202.
This option will keep all of your Documents, music, pictures, and other personal files. Installed software will be kept when possible (not all your currently installed software may be supported on the new version). System-wide settings will be cleared.
2013-11-18
Ta možnost bo ohranila vaše dokumente, glasbo, slike in druge osebne datoteke. Nameščena programska oprema bo ohranjena, če bo mogoče (ni nujno, da je trenutno nameščena programska oprema podprta v novi različici). Sistemske nastavitve bodo izbrisane.
210.
To reduce the time required for installation, Ubuntu will continue the installation process in the background while you configure important user details \dash like your username, password, keyboard settings and default timezone.
2013-11-11
Za zmanjšanje časa, zahtevanega za namestitev, bo Ubuntu nadaljeval z opravilom namestitve v ozadju, vi pa lahko medtem nastavite pomembne uporabniške podrobnosti\dash kot so uporabniško ime, geslo, nastavitve tipkovnice in privzeti časovni pas.
243.
Wait while your computer restarts, and you will then see the login window (unless you selected automatic login).
2013-11-18
Počakajte, da se računalnik ponovno zažene. Videli boste prijavno okno (razen, če ste izbrali samodejno prijavo).
384.
The \window{Appearance} window will display the current selected background wallpaper and theme. Themes control the appearance of your windows, buttons, scroll bars, panels, icons, and other parts of the desktop. The \emph{Ambiance} theme is used by default, but there are other themes from which you can choose. Just click once on any of the listed themes to give a new theme a try. The theme will change your desktop appearance immediately.
2013-11-11
Okno \window{Videz} bo prikazalo trenutno izbrano sliko ozadja in temo. Teme nadzirajo videz vaših oken, gumbov, drsnikov, pultov, ikon in drugih delov namizja. Privzeto je uporabljena tema \emph{Ambiance}, vendar pa so na voljo tudi druge teme, med katerimi lahko izbirate. Kliknite na eno od tem za njen preizkus. Videz namizja se bo nemudoma spremenil.
445.
As with office suites, there are multiple options for email applications. One very popular email application is \application{Mozilla Thunderbird}, which is also available for Windows. Thunderbird is the default email application in Ubuntu. Another option is \application{Evolution}\dash similar to Microsoft Outlook, it also provides a calendar.
2013-11-23
Tako kot pri pisarniških zbirkah, je tudi tu na voljo več programov za e-pošto. Zelo priljubljen program za e-pošto je \application{Mozilla Thunderbird}, ki je na voljo tudi za Windows. Thunderbird je privzeti program za e-pošto v Ubuntuju. Druga možnost je \application{Evolution}, ki, tako kot Microsoft Outlook, ponuja koledar.
505.
A \gls{wired connection} is when your computer connects to the Internet using an Ethernet cable. This is usually connected to a wall socket or a networking device \dash like a switch or a \gls{router}.
2013-11-23
\gls{wired connection} je prisotna, kadar je računalnik povezan z Internetom z uporabo kabla Ethernet. Ta je običajno povezan z omrežnim vtičem ali omrežno napravo \dash kot je stikalo ali \gls{router}.
2013-11-11
\gls{wired connection} je prisotna, kadar je računalnik povezan z Internetom s kablom Eternet. Ta je običajno povezan z omrežnim vtičem ali omrežno napravo \dash kot je stikalo ali \gls{router}.
518.
\marginnote{An \acronym{IP} (Internet Protocol) address is a unique number assigned to your machine so that your router can identify you on the network. Think of it like a phone number for your computer. Having this unique address allows the router to speak to your computer, and therefore send/receive data. If you are still not online after following these steps, you may need to try setting up your network connection manually using a static \acronym{IP} address.} To check if you are online, click on the NetworkManager icon in the top panel and select the Connection Information option. You should see a window showing details of your connection. If your \acronym{IP} address is displayed as 0.0.0.0 or starts with 169.254, then your computer was not successfully assigned connection information through \acronym{DHCP}. If it shows another address (\eg, 192.168.219.133), then it is likely that your \acronym{DHCP} connection to the router was successful. To test your Internet connection, you may want to open the Firefox web browser to try loading a web page. More information on using Firefox can be found later in this chapter.
2013-11-23
\marginnote{Naslov \acronym{IP} (Internetni protokol) je edinstveno število, ki je dodeljeno vašemu računalniku, da vas lahko usmerjevalnik identificira na omrežju. O naslovu IP razmišljajte kot o telefonski številki svojega računalnika. Edinstven naslov usmerjevalniku omogoča sporazumevanje z vašim računalnikom in s tem pošiljanje/prejemanje podatkov. Če po sledenju teh korakov še vedno ne boste povezani, morda boste morali omrežno povezavo nastaviti ročno z uporabo statičnega naslova \acronym{IP}.} Za preverjanje ali ste povezani, kliknite na ikono Upravljalnik omrežja v vrhnjem pultu in izberite možnost Podatki o povezavi. Videti bi morali okno, ki prikazuje podrobnosti vaše povezave. Če je vaš naslov \acronym{IP} prikazan kot 0.0.0.0 ali se začne z 169.254, potem vašemu računalniku naslov z \acronym{DHCP} ni bil pravilno dodeljen. Če je prikazan drug naslov, kot na primer 192.168.1.104, potem je bila verjetno vaša povezava \acronym{DHCP} z usmerjevalnikom uspešna. Za preizkus Internetne povezave odprite spletni brskalnik Firefox in poskusite odpreti spletno stran. Več o uporabi Firefoxa si lahko preberete pozneje v tem poglavju.
2013-11-23
\marginnote{Naslov \acronym{IP} (Internetni protokol) je edinstveno število, ki je dodeljeno vašemu računalniku, da vas lahko usmerjevalnik identificira na omrežju. O naslovu IP razmišljajte kot o telefonski številki svojega računalnika. Edinstven naslov usmerjevalniku omogoča sporazumevanje z vašim računalnikom in s tem pošiljanje/prejemanje podatkov. Če po sledenju tem korakom še vedno ne boste povezani, morate morda omrežno povezavo nastaviti ročno z uporabo statičnega naslova \acronym{IP}.} Za preverjanje ali ste povezani, kliknite na ikono Upravljalnik omrežja v vrhnjem pultu in izberite možnost Podatki o povezavi. Videti bi morali okno, ki prikazuje podrobnosti vaše povezave. Če je vaš naslov \acronym{IP} prikazan kot 0.0.0.0 ali se začne z 169.254, potem vašemu računalniku naslov z \acronym{DHCP} ni bil pravilno dodeljen. Če je prikazan drug naslov, kot na primer 192.168.1.104, potem je bila verjetno vaša povezava \acronym{DHCP} z usmerjevalnikom uspešna. Za preizkus Internetne povezave odprite spletni brskalnik Firefox in poskusite odpreti spletno stran. Več o uporabi Firefoxa si lahko preberete pozneje v tem poglavju.
536.
In the \textfield{\acronym{DNS} Servers} field below, enter the address of your \acronym{DNS} server(s). If you are entering more than one, separate them with commas \dash for example, ``8.8.8.8, 8.8.4.4''.
2013-11-11
V polje \textfield{strežniki \acronym{DNS}} vnesite naslov strežnikov \acronym{DNS}. Če vnesete več kot enega, jih ločite z vejicami \dash na primer ``8.8.8.8, 8.8.4.4''.
548.
To connect to a wireless network, select the desired network by clicking on its name within the list. This will be the name that was used during the installation of the wireless router or access point. Most \acronym{ISP}s (Internet service providers) provide pre-configured routers with a sticker on them detailing the current wireless network name and password. Most publicly accessible wireless networks will be easily identifiable by the name used for the wireless network \dash for example ``Starbucks-Wireless.''
2013-11-11
Za povezavo z brezžičnim omrežjem izberite želeno omrežje s klikom na njegovo ime na seznamu. To bo ime, ki je bilo uporabljeno med namestitvijo brezžičnega usmerjevalnika ali dostopne točke. Večina ponudnikov Internetnih storitev zagotavlja prednastavljene usmerjevalnike z nalepkami, ki vsebujejo ime in geslo brezžičnega omrežja. Večino javno dostopnih brezžičnih omrežij je mogoče enostavno najti po imenu brezžičnega omrežja \dash na primer ``Letališče-brezžično''.
549.
If the network is unprotected (\ie, the signal meter does not show a padlock), a connection should be established within a few seconds\dash and without a password required. The \application{NetworkManager} icon in the top panel will animate as Ubuntu attempts to connect to the network. If the connection is successful, the icon will change to display a signal meter. An on-screen notification message will also appear informing you that the connection was successful.
2013-11-11
Če omrežje ni zaščiteno (merilnik signala ne pokaže ključavnice), bi se morala povezava vzpostaviti v nekaj sekundah\dash brez zahtevanega gesla. Ikona \application{Upravljalnika omrežja} v vrhnjem pultu bo animirana, medtem ko se Ubuntu poskuša povezati z omrežjem. Če je povezava uspešno vzpostavljena, se bo ikona spremenila v merilnik signala. Na zaslonu se bo pojavilo sporočilo, ki vas bo obvestilo, da je bila povezava uspešno vzpostavljena.
550.
If the network is password-protected, Ubuntu will display a window called \window{Wireless Network Authentication Required} as it tries to make a connection. This means that a valid password is required to make a connection. This is what the screen should look like:
2013-11-23
Če je omrežje zaščiteno z geslom, bo Ubuntu prikazal okno \window{Zahtevana je overitev za brezžično omrežje}. To pomeni, da je za vzpostavitev povezave zahtevano veljavno geslo. Zaslon bi moral biti videti takole:
587.
[\acronym{WEP} 128-bit Passphrase] is the same older security as above. However, instead of having a key, your network administrator should have provided you with a passphrase to connect to the network.
2013-11-23
[\acronym{WEP} 128-bitna šifrirna fraza] je starejša varnost, enaka kot zgornja, vendar namesto ključa za povezavo uporabite šifrirno frazo.
619.
If you don't know the \acronym{URL} that you need, type a search term into the Search Bar to the right of the Location bar. Your preferred search engine\dash Google by default\dash will return a list of websites for you to choose from. (You can also enter your query directly into the Location Bar).
2013-11-11
Če ne poznate \acronym{URL}-ja, ki ga potrebujete, v iskalno vrstico desno od vrstice mesta vnesite iskalni niz. Vaš prednostni iskalnik\dash privzeto Google\dash bo vrnil seznam spletišč, med katerimi lahko izbirate (svojo poizvedbo lahko vnesete tudi neposredno v vrstico mesta).
639.
Right-click on \application{Firefox}'s icon on the Launcher and select \dropdown{Open New Window}.
2013-11-11
Z desnim gumbom kliknite na ikono programa \application{Firefox} na Zaganjalniku in iz menija izberite \dropdown{Odpri novo okno}.
641.
Once a new window has opened, you can use it exactly the same as the first window \dash including navigation and opening tabs. You can open multiple windows.
2013-11-11
Ko se odpre novo okno, ga lahko uporabljate popolnoma enako kot prvo okno \dash vključno s krmarjenjem in odpiranjem zavihkov. Odprete lahko več oken.
653.
Click on the \button{Open new tab} button (a green plus-sign) on the right side of the last tab.
2013-11-23
Kliknite na gumb \button{Odpri nov zavihek} (zeleni znak plus) desno od zadnjega zavihka.
758.
To delete or edit a bookmark, do one of the following:
2013-11-30
Izbris ali urejanje zaznamka lahko naredite na naslednja načina:
797.
[Email address folder] You will see one of these folders for each of the accounts you have setup
2013-11-30
[Mapa naslovov e-pošte] Eno od teh map boste videli za vsakega od nastavljenih računov e-pošte
799.
[Sent mail] Where the emails you have sent are stored
2013-11-30
[Poslana pošta] Tukaj je shranjena e-pošta, ki ste jo poslali.
800.
[Spam] This is where suspected spam email is stored so you can check them to make sure you haven't lost any important emails
2013-11-30
[Neželena pošta] Tukaj je shranjena e-pošta, za katero Thunderbird sumi, da je neželena. Lahko jo preverite in se prepričate, da niste izgubili pomembne e-pošte
801.
[Trash] This is where messages you've deleted are stored so you can double check to make sure you haven't accidentally deleted an important email (also one of the local folders)
2013-11-30
[Smeti] Tukaj so shranjena sporočila, ki jih pobrišete, zato da lahko še enkrat preverite, da niste po nesreči izbrisali pomembne e-pošte (tudi ena od krajevnih map)
802.
[Important] This is where emails you have marked as important are stored
2013-11-30
[Pomembno] Tukaj je shranjena e-pošta, ki ste jo označili kot pomembno
803.
[Starred] This is where emails you have marked with a star are stored
2013-11-30
[Označeno z zvezdico] Tukaj je shranjena e-pošta, ki ste jo označili z zvezdico
804.
[Personal] This is where emails you have marked as personal are stored
2013-11-30
[Osebno] Tukaj je shranjena e-pošta, ki ste jo označili kot osebno
805.
[Receipts] You can move important receipts to this folder.
2013-11-30
[Potrdila] Sem lahko premaknete pomembna potrdila
807.
[Work] You can store work emails in this folder to keep them separate from your personal email
2013-11-30
[Delo] Tukaj lahko shranite delovno e-pošto, da ostane ločena od osebne e-pošte
808.
[Outbox] Where the emails you are in the process of sending are stored (also one of the local folders)
2013-11-30
[Odhodna pošta] Tukaj je shranjena e-pošta, ki se pošilja (tudi ena od krajevnih map)
833.
To use any of these methods, click on the message to which you want to reply and then click the \button{Reply}, \button{Reply to All}, or \button{Forward} button on the message toolbar. \application{Thunderbird} will open the reply window. This window should look much like the window for composing new messages, but the \textfield{To:}, \textfield{Cc:}, \textfield{Subject:}, and main message content fields should be filled in from the message to which you are replying. Edit the \textfield{To:}, \textfield{Cc:}, \textfield{Bcc:}, \textfield{Subject:} or main body as you see fit. When your reply is finished, click on the \button{Send} button on the toolbar. Your message will be placed in the \emph{Outbox} and will be sent.
2013-11-30
Če želite uporabiti katerega koli od teh načinov, kliknite na sporočilo, na katerega želite odgovoriti, in kliknite na gumb \button{Odgovori}, \button{Odgovori vsem} ali \button{Posreduj} v orodni vrstici sporočila. \application{Thunderbird} bo odprl okno za odgovor. To okno bi moralo izgledati enako kot okno za sestavo novih sporočil, toda \textfield{Za:}, \textfield{Kp:}, \textfield{Zadeva:} in osrednja polja vsebine sporočila morajo biti izpolnjena iz sporočila, kateremu odgovarjate. Uredite \textfield{Za:}, \textfield{Kp:}, \textfield{Skp:}, \textfield{Zadeva:} ali osrednje telo sporočila, kot se vam zdi primerno. Ko je vaš odgovor končan, kliknite na gumb \button{Pošlji} v orodni vrstici. Vaše sporočilo bo postavljeno v \emph{Odhodni predal} in bo poslano.
989.
Similar to contrast
2013-11-30
Podobno kontrastu.
990.
[Exposure] How bright the image is
2013-11-30
[Izpostavljenost] Kako svetla je slika.
991.
[Saturation] How colorful the image is
2013-11-30
[Nasičenost] Kako barvita je slika.
992.
[Tint] The overall color
2013-11-30
[Odtenek] Celotna barva.
993.
[Temperature] Whether the image is warm (more yellow) or cool (more blue)
2013-11-30
[Temperatura] Ali je slika toplejša (bolj rumena) ali hladnejša (bolj modra).
994.
[Shadows] How dark the shadows are
2013-11-30
[Sence] Kako temne so sence.
1023.
Open the \menu{Movie} menu, then select \menu{Open\ldots}. This will open the \window{Select Movies or Playlists} window. Find the file or files that you want to play and click on the \button{Add} button. The video or videos will start playing.
2013-12-02
Odprite meni \menu{Film}, nato izberite \menu{Odpri \ldots} To bo odprlo okno \window{Izbor filma ali seznama predvajanja}. Poiščite datoteko oz. datoteke, ki jih želite predvajati in kliknite na gumb \button{Dodaj}. Video se bo začel predvajati.
1067.
[Playback] options allow you to enable crossfading and the duration of the fade between tracks.
2013-12-02
[Predvajanje] Tu lahko omogočite in spremenite trajanje prestopnega prehoda.
1068.
[Music] includes where you would like to place your music files and the library structure for new tracks added to Rhythmbox. You can also set your preferred audio format.
2013-12-02
[Glasba] Vključuje, kam želite postaviti glasbene datoteke in strukturo knjižnice za nove skladbe, ki so dodane v Rhythmbox. Nastavite lahko tudi prednostni zapis zvoka.
1069.
[Podcasts] designates where podcasts are stored on your computer along with the ability to change how often podcast information is updated.
2013-12-02
[Podcasti] Določi, kje na vašem računalniku so podcasti shranjeni, skupaj z zmožnostjo spreminjanja, kako pogosto se podatki o podcastih posodabljajo.
1213.
Once you share the folder, the user you are trying to share the folder with should receive an email informing them that you would like to share the file. They will then have to accept the share request. If the email address you provide does not yet have an Ubuntu One account, they must first sign up for an Ubuntu One account before they can access the shared folder.
2012-09-08
Ko mapo date v souporabo, bo uporabnik, s katerim poskušate mapo dati v souporabo, prejel e-pošto, ki ga bo obvestila, da želite mapo dati v souporabo. Nato bo moral sprejeti zahtevo po souporabi. Če naslov e-pošte še nima računa Ubuntu One, bo moral uporabnik ustvariti račun Ubuntu One, preden lahko dostopa do mape v souporabi.
1261.
Ubuntu supports most new printers. You can add, remove, and change printer properties by navigating to \menu{System Settings \then Printing}. You can also search for \application{Printing} from the Dash search bar. Opening \application{Printing} will display the \window{Printing-localhost} window.
2013-11-11
Ubuntu podpira večino novih tiskalnikov. Tiskalnike lahko dodate, odstranite ali pa spremenite njihove lastnosti v \menu{Sistemske nastavitve \then Tiskanje}. \application{Tiskanje} lahko najdete tudi v iskalni vrstici pregledne plošče. Ko odprete \application{Tiskanje}, se bo prikazalo okno \window{Tiskanje - localhost}.
1270.
Make sure that your printer is connected to your network either with an Ethernet cable or via wireless and is turned on. You can add a printer by clicking \button{Add Printer}. The \window{New Printer} window will open. Click the ``+'' sign next to \emph{Network Printer}.
2013-11-11
Prepričajte se, da je vaš tiskalnik vklopljen in povezan z žičnim oziroma brezžičnim omrežjem. Tiskalnik lahko dodate s klikom na \button{Dodaj tiskalnik}. Odprlo se bo okno \window{Nov tiskalnik}. Kliknite na znak ``+'' poleg \emph{Omrežni tiskalnik}.
1304.
\marginnote{The Ubuntu Design Team have made a few changes to the volume icon post Ubuntu 11.10.} The \emph{Applications} tab is for changing the volume for running applications. This comes in handy if you have multiple audio applications running, for example, if you have Rhythmbox, Totem Movie Player and a web-based video playing at the same time. In this situation, you will be able to increase/decrease, mute/unmute volume for each application from this tab.
2013-11-11
\marginnote{Ekipa Ubuntu Design je po Ubuntuju 11.10 izvedla nekaj sprememb ikone glasnosti.} Zavihek \emph{Programi} omogoča spreminjanje glasnosti izvajajočih se programov. To je priročno, če se izvaja več zvočnih programov, na primer, če se hkrati izvajata predvajalnika Rhythmbox in Totem ter spletno predvajanje videa. V tem primeru boste lahko zmanjšali/povečali, utišali/povrnili glasnost za vsak program, ki se nahaja v tem zavihku.
1460.
The middle section of this window allows you to customize how your system manages updates, such as the frequency with which it checks for new packages, as well as whether it should install important updates right away (without asking for your permission), download them only, or just notify you about them.
2013-11-18
Srednji odsek tega okna vam omogoča prilagoditev, kako vaš sistem upravlja posodobitve, kot so pogostost preverjanj za nove pakete in ali naj namesti pomembne posodobitve takoj (brez spraševanja za dovoljenje), naj jih le prejme ali naj vas le obvesti o njih.
1505.
Every directory has a \emph{path}. The path is a directory's full name \dash it describes a way to navigate the directory from anywhere in the system.
2013-11-22
Vsaka mapa ima \emph{pot}. Pot je polno ime mape, ki opisuje način za krmarjenje do mape od kateregakoli mesta na sistemu.
1536.
In Ubuntu, files and folders can be set up so that only specific users can view, modify, or run them. For instance, you might wish to share an important file with other users, but do not want those users to be able to edit the file. Ubuntu controls access to files on your computer through a system of ``permissions.'' Permissions are settings configured to control exactly how files on your computer are accessed and used.
2013-11-22
V Ubuntuju je mogoče datoteke in mape nastaviti, da jih lahko pogledajo, spreminjajo ali zaženejo le določeni uporabniki. Morda boste na primer, želeli pomembno datoteko deliti z drugimi uporabniki, vendar ne želite, da bi lahko datoteko tudi urejali. Ubuntu nadzira dostop do datotek na računalniku s sistemom ``dovoljenj.'' Dovoljenja so nastavitve, ki natanko nadzirajo, kako je mogoče do datotek na računalniku dostopati in jih uporabiti.