Translations by Andrej Znidarsic

Andrej Znidarsic has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 2198 results
1.
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
2012-08-14
\providecommand{\polang}{sl}\providecommand{\printscreen}{screen}
2012-07-06
\providecommand{\polang}{en_US}\providecommand{\printscreen}{screen}
2.
\newglossaryentry{applet}{name={applet}, description={A small program that runs in a \gls{panel}. Applets provide useful functions such as starting a program, viewing the time, or accessing the main menu of an application.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{applet}{name={aplet}, description={Majhen program, ki se izvaja na \gls{panel}. Apleti zagotavljajo uporabne zmožnosti kot so zaganjanje programa, ogled časa ali dostop do glavnega menija programa.}}
2012-07-08
\newglossaryentry{applet}{name={aplet}, description={Majhen program, ki se izvaja na \gls{pultu}. Apleti zagotavljajo uporabne zmožnosti kot so zaganjanje programa, ogled časa ali dostop do glavnega menija programa.}}
3.
\newglossaryentry{Access Point}{name={Access Point}, description={A device that allows for a wireless connection to a local network using Wi-Fi, Bluetooth, etc.}}
2012-07-08
\newglossaryentry{Access Point}{name={Dostopna točka}, description={Naprava, ki omogoča brezžično povezavo s krajevnim omrežjem preko Wi-Fi, Bluetooth, itd.}}
4.
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, the financial backer of Ubuntu, provides support for the core Ubuntu system. It has over 310 paid staff members worldwide who ensure that the foundation of the operating system is stable, as well as checking all the work submitted by volunteer contributors. To learn more about Canonical, go to \url{http://www.canonical.com}.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{Canonical}{name={Canonical}, description={Canonical, finančni podpornik operacijskega sistema Ubuntu, ponuja podporo za sistem Ubuntu. Za tekoče razvijanje sistema Ubuntu in preverjanje vseh prostovoljnih prispevkov je zadolženih preko 310 plačanih uslužbencev po celem svetu. Če želite izvedeti več o Canonicalu, obiščite \url{http://www.canonical.com}.}}
5.
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} or command-line interface is another name for the \gls{terminal}.}}
2012-07-08
\newglossaryentry{CLI}{name={\acronym{CLI}}, description={\acronym{CLI} ali vmesnik ukazne vrstice je drugo ime za \gls{terminal}.}}
6.
\newglossaryentry{cursor}{name={cursor}, description={The (usually) blinking square or vertical line used to show you where text will appear when you start typing. You can move it around with the arrow keys on your keyboard \gls{prompt} in a \gls{terminal} or other text-input application.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{cursor}{name={vrivnik}, description={(Običajno) utripajoč kvadrat ali navpična črta, ki vam pove, kje se bo pojavilo besedilo, ko začnete tipkati. Premaknete ga lahko s smernimi tipkami na \gls{prompt} tipkovnice v programu \gls{terminal} ali drugemu programu za vnos besedila.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{cursor}{name={vrivnik}, description={(Običajno) utripajoč kvadrat ali navpična črta, ki vam pove, kje se bo pojavilo besedilo, ko začnete tipkati. Premaknete ga lahko s smernimi tipkami na \gls{prompt} tipkovnice v \gls{terminal} ali drugemu programu za vnos besedila.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{cursor}{name={vrivnik}, description={(Običajno) utripajoč kvadrat ali navpična črta, ki vam pove, kje se bo pojavilo besedilo, ko začnete tipkati. Premaknete ga lahko s smernimi tipkami na \gls{pozivu} tipkovnice v \gls{terminalu} ali drugemu programu za vnos besedila.}}
7.
\newglossaryentry{encryption}{name={encryption}, description={Encryption is a security measure, it prevents others from accessing and viewing the contents of your files and/or hard drives, the files must first be decrypted with your password.}}
2012-08-19
\newglossaryentry{encryption}{name={šifriranje}, description={Šifriranje je varnostna zmožnost, ki drugim preprečuje ogled vsebine ogled vaših datotek in/ali trdih diskov. Pred ogledom je treba datoteke odšifrirati z vašim geslom.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{encryption}{name={šifriranje}, description={Šifriranje je varnostna zmožnost, ki drugim preprečuje ogled vsebine ogled vaših datotek in/ali trdih diskov. Pred ogledom je treba datoteke odšifrirati z vašim geslom..}}
8.
\newglossaryentry{desktop environment}{name={desktop environment}, description={A generic term to describe a \acronym{GUI} interface for humans to interact with computers. There are many desktop environments such as \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} and \acronym{LXDE} just to name a few.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{desktop environment}{name={namizno okolje}, description={Splošen izraz za opis vmesnika \acronym{GUI} preko katerega se ljudje sporazumevajo z računalnikom. Obstaja več različnih namiznih okolij kot so na primer \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} in \acronym{LXDE}.}, plural={namizna okolja}}
2012-07-09
\newglossaryentry{desktop environment}{name={namizno okolje}, description={Splošen izraz za opis vmesnika \acronym{GUI} preko katerega se ljudje sporazumevajo z računalnikom. Obstaja več različnih namiznih okolij kot so na primer \acronym{GNOME}, \acronym{KDE}, \acronym{XFCE} in \acronym{LXDE}.}}
9.
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} stands for \emph{Dynamic Host Configuration Protocol}, it is used by a \acronym{DHCP} \gls{server} to assign computers on a network an \acronym{IP} address automatically.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} pomeni \emph{Dinamičen protokol nastavitve gostitelja}, ki ga \gls{server} \acronym{DHCP} uporablja za samodejno dodeljevanje naslova \acronym{IP}.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} pomeni \emph{Dinamičen protokol nastavitve gostitelja}, ki ga \gls{server} \acronym{DHCP} \gls{server} uporablja za samodejno dodeljevanje naslova \acronym{IP}.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{DHCP}{name={\acronym{DHCP}}, description={\acronym{DHCP} pomeni \emph{Dinamičen protokol nastavitve gostitelja}, ki ga \gls{strežnik} \acronym{DHCP} \gls{server} uporablja za samodejno dodeljevanje naslova \acronym{IP}.}}
10.
\newglossaryentry{dialup connection}{name={dialup connection}, description={A dialup connection is when your computer uses a modem to connect to an \gls{ISP} through your telephone line.}}
2012-08-30
\newglossaryentry{dialup connection}{name={klicna povezava}, description={O klicni povezavi govorimo, če se vaš računalnik z modemom poveže s ponudnikom Internetnih storitev preko telefonske linije.}}
11.
\newglossaryentry{distribution}{name={distribution}, description={A \gls{distribution} is a collection of software that is already compiled and configured ready to be installed. Ubuntu is an example of a distribution.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{distribution}{name={distribucija}, description={ \gls{distribution} je zbirka programov, ki so že kodno prevedeni in pripravljeni na namestitev. Primer distribucije je Ubuntu.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{distribution}{name={distribucija}, description={ \gls{distribution} je zbirka programov, ki so že kodno prevedeni in nastavljeni pripravljeni na namestitev. Primer distribucije je Ubuntu.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{distribution}{name={distribucija}, description={ \gls{Distribucija} je zbirka programov, ki so že kodno prevedeni in nastavljeni pripravljeni na namestitev. Primer distribucije je Ubuntu.}}
12.
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dual-booting}, description={\gls{dual-booting} is the process of being able to choose one of two different operating systems currently installed on a computer from the boot menu. Once selected your computer will then boot into whichever operating system you chose at the boot menu. Dual booting is often used generically, and may refer to booting among more than two operating systems.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dvojni zagon}, description={\gls{dual-booting} pomeni, da lahko uporabnik iz zagonskega menija izbere enega od dveh trenutno nameščenih operacijskih sistemov. Računalnik se bo po izbiri zagnal v operacijski sistem izbran v zagonskem meniju. Dvojni zagon se pogosto uporablja splošno in se lahko nanaša na izbiro med zagonom več kot dveh operacijskih sistemov.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dvojni zagon}, description={\gls{dual-booting} pomeni, da lahko uporabnik iz zagonskega menija lahko izbere enega od dveh trenutno nameščenih operacijskih sistemov. Računalnik se bi po izbiri zagnal v operacijski sistem izbran v zagonskem meniju. Dvojni zagon se pogosto uporablja splošno in se lahko nanaša na izbiro med zagonom več kot dveh operacijskih sistemov.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{dual-booting}{name={dvojni zagon}, description={\gls{Dvojni zagon} pomeni, da lahko uporabnik iz zagonskega menija lahko izbere enega od dveh trenutno nameščenih operacijskih sistemov. Računalnik se bi po izbiri zagnal v operacijski sistem izbran v zagonskem meniju. Dvojni zagon se pogosto uporablja splošno in se lahko nanaša na izbiro med zagonom več kot dveh operacijskih sistemov.}}
13.
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Ethernet port}, description={An Ethernet port is what an Ethernet cable is plugged into when you are using a \gls{wired connection}.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Vrata Ethernet}, description={V vrata Eternet se priklopi kabel Eternet ob uporabi \glspl{wired connection}.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Vrata Ethernet}, description={V vrata Eternet se priklopi kabel Eternet ob uporabi \gls{wired connection}.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{Ethernet port}{name={Vrata Ethernet}, description={V vrata Eternet se priklopi kabel Eternet ob uporabi \gls{žične povezave}.}}
14.
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} (which once stood for \acronym{GNU} Network Object Model Environment) is the default desktop environment used in Ubuntu.}}
2012-07-08
\newglossaryentry{GNOME}{name={\acronym{GNOME}}, description={\acronym{GNOME} je privzeto namizno okolje, ki se uporablja v Ubuntuju.}}
16.
\newglossaryentry{ISP}{name={\acronym{ISP}}, description={\acronym{ISP} stands for \emph{Internet Service Provider}, an \acronym{ISP} is a company that provides you with your Internet connection.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{ISP}{name={\acronym{ISP}}, description={\acronym{ISP} pomeni \emph{Ponudnik internetnih storitev}. \acronym{ISP} je podjetje, ki vam zagotavlja internetno povezavo.}}
17.
\newglossaryentry{kernel}{name={kernel}, description={A kernel is the central portion of a Unix-based operating system, responsible for running applications, processes, and providing security for the core components.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{kernel}{name={jedro}, description={Jedro je osrednji del na Unixu temelječih operacijskih sistemov in je odgovorno za zagon programov, opravilo ter zagotavljanje varnosti glavnih sestavnih delov.}}
18.
\newglossaryentry{Live CD}{name={Live CD}, description={A \gls{Live CD} allows you to try out an operating system before you actually install it, this is useful for testing your hardware, diagnosing problems and recovering your system.}}
2012-08-31
\newglossaryentry{Live CD}{name={Živi CD}, description={\gls{Live CD} vam omogoča preizkus operacijskega sistema preden ga namestite. To je uporabno za preizkus strojne opreme, diagnozo težav in obnovitev sistema.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{Live CD}{name={Živi CD}, description={\gls{Živi CD} vam omogoča preizkus operacijskega sistema preden ga namestite. To je uporabno za preizkus strojne opreme, diagnozo težav in obnovitev sistema.}}
19.
\newglossaryentry{LTS}{name={\acronym{LTS}}, description={\acronym{LTS} stands for long-term support and is a type of Ubuntu release that is officially supported for far longer than the standard releases.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{LTS}{name={\acronym{LTS}}, description={\acronym{LTS} pomeni dolgotrajna podpora. To je vrsta izdaje Ubuntu, ki je uradno podprta dlje kot običajne izdaje.}}
20.
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{maximize}}, description={When you maximize an application in Ubuntu it will fill the whole desktop, excluding the panels.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{maximize}{name={\emph{razpenjanje}}, description={Ko razpnete program v Ubuntuju, bo zapolnil ves prostor, razen pultov.}}
21.
\newglossaryentry{minimize}{name={minimize}, description={When you minimize an open application, the window will no longer be shown. If you click on a minimized application's panel button, it will then be restored to its normal state and allow you to interact with it.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{minimize}{name={skrčitev}, description={Ko odprto okno skrčite, ne bo več prikazano. Če kliknete na gumb skrčenega programa v pultu, bo obnovljen na svojo običajno velikost.}}
22.
\newglossaryentry{notification area}{name={notification area}, description={The notification area is an applet on the panel that provides you with all sorts of information such as volume control, the current song playing in Rhythmbox, your Internet connection status and email status.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{notification area}{name={obvestilno področje}, description={Obvestilno področje je aplet na pultu, ki vam zagotavlja različne vrste podatkov kot je nadzor glasnosti, trenutno predvajajoča se skladba v predvajalniku Rhythmbox, stanje vaše Internetne povezave in e-pošte.}}
23.
\newglossaryentry{output}{name={output}, description={The output of a command is any text it displays on the next line after typing a command and pressing enter, \eg, if you type \commandlineapp{pwd} into a terminal and press \keystroke{Enter}, the directory name it displays on the next line is the output.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{output}{name={izpis}, description={Izpis ukaza je besedilo, ki se prikaže na naslednji vrstici po vnosu ukaza in pritisku na tipko enter. Če v terminal na primer vnesete \commandlineapp{pwd} in pritisnete \keystroke{Enter}, bo izpis, prikazan v naslednji vrstici, ime mape.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{output}{name={Izpis}, description={Izpis ukaza je besedilo, ki se prikaže na naslednji vrstici po vnosu ukaza in pritisku na tipko enter. Če v terminal na primer vnesete \commandlineapp{pwd} in pritisnete \keystroke{Enter}, bo izpis, prikazan v naslednji vrstici, ime mape.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{output}{name={izpis}, description={Izpis ukaza je besedilo, ki se prikaže na naslednji vrstici po vnosu ukaza in pritisku na tipko enter. Če v terminal na primer vnesete \commandlineapp{pwd} in pritisnete \keystroke{Enter}, bo izpis prikazan v naslednji vrstici ime mape.}}
24.
\newglossaryentry{package}{name={package}, description={Packages contain software in a ready-to-install format. Most of the time you can use the \gls{Software Center} instead of manually installing packages. Packages have a .deb extension in Ubuntu.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{package}{name={paket}, description={Paketi vsebujejo programe v obliki, pripravljeni na namestitev. Večinoma lahko namesto ročne namestitve uporabite \gls{Software Center}. Paketi v Ubuntuju imajo pripono .deb.}, plural={paketi}}
2012-08-31
\newglossaryentry{package}{name={paket}, description={Paketi vsebujejo programe v obliki, pripravljeni na namestitev. Večinoma lahko namesto ročne namestitve uporabite \gls{Software Center}. Paketi v Ubuntuju imajo pripono .deb.}}
2012-07-09
\newglossaryentry{package}{name={paket}, description={Paketi vsebujejo programe v obliki pripravljeni na namestitev. Večinoma lahko namesto ročne namestitve uporabite \gls{Programsko središče}. Paketi v Ubuntuju imajo pripono .deb.}}
25.
\newglossaryentry{panel}{name={panel}, description={A panel is a bar that sits on the edge of your screen. It contains \glspl{applet} which provide useful functions such as running programs, viewing the time, or accessing the main menu.}}
2012-09-11
\newglossaryentry{panel}{name={pult}, description={Pult je vrstica na robu vašega zaslona. Vsebuje \glspl{applet}, ki zagotavljajo uporabne zmožnosti kot so ogled izvajajočih se programov, preverjanje ure ali dostop do glavnega menija.}, plural={pluti}}
2012-08-31
\newglossaryentry{panel}{name={pult}, description={Pult je vrstica na robu vašega zaslona. Vsebuje \glspl{aplet}, ki zagotavljajo uporabne zmožnosti kot so ogled izvajajočih se programov, preverjanje ure ali dostop do glavnega menija.}, plural={pluti}}
2012-07-09
\newglossaryentry{panel}{name={pult}, description={Pult je vrstica na robu vašega zaslona. Vsebuje \glspl{aplete}, ki zagotavljajo uporabne zmožnosti kot so ogled izvajajočih se programov, preverjanje ure ali dostop do glavnega menija.}}
26.
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameters are special options that you can use with other commands in the terminal to make that command behave differently, this can make a lot of commands far more useful.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameteri so posebne možnosti, ki jih lahko v terminalu uporabite, da se ukaz obnaša drugače. To lahko naredi ukaze veliko bolj koristne.}, plural={parameteri}}
2012-07-09
\newglossaryentry{parameter}{name={parameter}, description={Parameteri so posebne možnosti, ki jih lahko v terminalu uporabite, da se ukaz obnaša drugače. To lahko naredi ukaze veliko bolj koristne.}}
27.
\newglossaryentry{partition}{name={partition}, description={A partition is an area of allocated space on a hard drive where you can put data.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{partition}{name={razdelek}, description={Razdelek je področje dodeljenega prostora na trdem disku, kamor lahko shranite podatke.}, plural={razdelkov}}
2012-07-09
\newglossaryentry{partition}{name={razdelek}, description={Razdelek je področje dodeljenega prostora na trdem disku kamor lahko shranite podatke.}}
28.
\newglossaryentry{partitioning}{name={partitioning}, description={\gls{partitioning} is the process of creating a \gls{partition}.}}
2012-09-06
\newglossaryentry{partitioning}{name={razdeljevanje}, description={\gls{partitioning} je opravilo ustvarjanja \glspl{partition}.}, plural={razdeljevanja}}